22 มิถุนายน 2564

โพสต์22 มิ.ย. 2564 20:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2564 06:34 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้แพลทฟอร์มจัดการเรียนการสอนอนไลน์ VLEARN และ VClass ผ่านโปรแกรม V-Room ภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ณ ห้อง PLC  สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
        สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยการประชุมดังกล่าวได้แนะนำสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนจากภาคเอกชน โอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงจัดอบรมออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์รับทราบในเชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้
        การอบรมในครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ กล่าวชี้แจง 
    1) การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในระบบ School Management System เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบทของโรงเรียน โดยเริ่มเปิดให้บันทึกข้อมูลใน School Info ของปีการศึกษา 2564 นี้ ในวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 
    2) แนวทางการติดตามประเมินผลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 
    3) แบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ICT Talent ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    4) การใช้งานแพลตฟอร์ม VLEARN – VClass แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 
    5) บทบาทความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่และคณะวิจัยเพื่อถอดบทเรียน 17 โมเดล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน และเตรียมการขยายผลต่อไป ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนี้ จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันและนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยได้ 


มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
(CONNEXT ED Foundation)

        รวมพลังคนรุ่นใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
        โรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ ที่มีองค์กรเอกชนร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนตามแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยข้อมูลที่แสดงนั้นโรงเรียนได้บันทึกเข้ามาในระบบ School Management System อัปเดตทุกปีการศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2) 

  No.  รหัสโรงเรียน       โรงเรียน                       Partner
4838 1073180133 วัดบางพระ                           BBL
4839 1073180139 วัดพุทธธรรมรังษี                  BBL
4840 1073180174 วัดบางหลวง                        CP ALL
4841 1073180180 วัดศิลามูล                            TRUE
4842 1073180184 วัดบางภาษี                          TRUE
4843 1073180191 ตลาดเกาะแรต                      DELTA
4844 1073180203 วัดพระมอพิสัย                      PIM
4845 1073180208 วัดบัวหวั่น                            TRUE
4846 1073180212 วัดนิลเพชร                           TRUE
4847 1073180238 บ้านบางประแดง                   TRUE
4848 1073180240 วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)     TRUE
4849 1073180253 บ้านคลองโยง                       SCB

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
        โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวสายใจ ฉิมมณี นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดจินดาราม ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ครู เพื่อวางแผนดำเนินการขุด/สร้าง โคก หนอง นา และจัดทำฐานการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ต่อไป

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/vlearn/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/vlearn/197313726_1946033392212796_5134502083055042854_n.jpgComments