วัดและประเมินผล 57

โพสต์10 มิ.ย. 2557 02:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2557 19:52 ]
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 

        การอบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัตุถประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  สมัครตามความประสงค์ จำนวน 200 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การวัดและประเมินผลกับการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การพัฒนาศักยภาพการประเมินความสามารถด้านการคิดและการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย, นางพิมพ์ปะวีณ์ ปานเพ็ชร ร.ร.วัดโคกพระเจดีย์) / การพัฒนาศัยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นกาารวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (ศน.สมชาย พูลศรี) / การจัดทำหลักฐานการเรียนรู้และการทำแบบ ป.พ.1 (นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม) / การพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นางศรีเมือง  ปลอดอ่อน ร.ร.บ้านบางเลน)  

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / มอบหมายภาระงาน

ผลการดำเนินงาน : รายงานการประเมินตนเอง จำนวน 8 ชิ้นงาน

วัดและประเมินผล57


Comments