วันครู 57

โพสต์17 ม.ค. 2557 22:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2557 03:28 ]
16 มกราคม 2557  

    กิจกรรมวันครู โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 
    2. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
    3. เพื่อเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
    4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
    5. เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
    6. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,000 คน

กิจกรรม : 
    ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 58 รูป / ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 58 รูป / พระราชวิริยาลังการ กิตตินธโร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล แสดงสัมโมทนียกถา / ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ  
    นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา 
    นายธานี ธัญญาโภช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"  ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 กล่าวรายงาน / พิธีเปิดกรวย และถวายสดุดี / อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา / ให้โอวาท
    นายชนาวุฒิ กลัดแพ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
    นายอุบล นิ่มนวล ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณ
    พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม / ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและรางวัลกิจกรรมวันครู / คุรุสภาดีเด่น /ครูดีในดวงใจ / ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค. /  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ครูผู้สอนดีเด่น / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น / หนึ่งแสนครูดี 
    มอบของที่ระลึก
    ร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมสังสรรค์

Comments