วินัยการเงิน

โพสต์4 มิ.ย. 2558 22:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2558 05:33 ]
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558

        การประชุมปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การสร้างวินัยทางการเงิน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา ไปสู่นักเรียนได้

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 122 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : การจัดการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / หลากหลายกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ (อภิปราย : ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า, นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์) / ปฎิบัติกิจกรรมกลุ่ม 4 กลุ่ม
    กลุ่มที่ 1 การสร้างวินัยทางการเงิย (Right to pay) วิทยากร : ศน.สมชาย พูลศรี, นางจริยา ศรีเพ็ชร, นายสำอางค์ นกใหญ่ 
    กลุ่มที่ 2 การจัดการเงินส่วนบุคคล (ศน.วิไลวรรณ โอรส, น.ส.สุภากร จันทร์สุข, นา่งพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุล)
    กลุ่มที่ 3 สิทธิและความรับผิดชอบด้านการใช้และการออม (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า, นายพนสณย์ ยรรยง, นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา
    กลุ่มที่ 4 การใช้คำถาม RCA  (นายปฐวี พวงสำลี, น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิกจและคว่ทจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ (นายวิชัย วงศ์สุวรรณ, นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา)  

วินัยการเงิน

Comments