แนวทางประเมินการอ่าน

โพสต์15 ก.ค. 2562 21:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2562 21:07 ]

วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 

        การประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673015586472132&id=100012910892306&__tn__=-R

วัตถุประสงค์ : 
    - เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
    - เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) และออกแบบคู่มือการสอนเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนคุณภาพระดับ B+ /  B /  B- / C ตามเล่มรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : 
    - แนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
    - ตัวชี้วัดสำคัญของการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) 
    - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 
        การสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) / 
        การออกแบบคู่มือการสอนเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดย นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ / นายเมธี อ้นทอง พร้อมคณะวิทยากร (ครูจากโรงเรียนที่มีผลคะแนนในการจำแนกกลุ่มคุณภาพ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับ A) ประกอบไปด้วย
คุณครูดวงใจ พระดอกเมือง โรงเรียนวัดละมุด 
คุณครูบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 
คุณครูกรรณิการ์  มะโนมั่น โรงเรียนวัดบางหลวง 
คุณครูกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 
คุณครูพัชรี พยัคฆา โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 
คุณครูสุรียา พริ้งรักษา โรงเรียนวัดเชิงเลน

https://www.facebook.com/npt2nites/photos/pcb.1322563121226496/1322556114560530/?type=3&theater

สื่อประกอบการสัมมนา :

https://drive.google.com/file/d/1rDigDewk4z4fL_UmKbMQeipdbk4BR48l/view?usp=sharing


ข้อมูลเพิ่มเติม :
    กลวิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ > คลิก
    แบบฝึกเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ > คลิก 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 > คลิก

Comments