วิทยาการคำนวณ

โพสต์15 ก.ค. 2562 02:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 19:19 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/untitled2.png

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งผลให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ในอนาคต โดยจัดอบรม ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อําเภอนครชัยศรี มีครูที่สอนวิทยาการคำนวณเข้ารับการอบรมจำนวน 140 คน


Comments