อบรม DLTV ระดับ สพป.นฐ.2

โพสต์29 ส.ค. 2557 10:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2557 23:25 โดย Webmaster Supervisory ]
29 สิงหาคม 2557

        การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 46 โรงเรียน / คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จำนวน 38 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : แนวพระราชดำริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม / นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ / แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน / แนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียนและห้องเรียน

กิจกรรม : พิธีเปิด โดยนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด / รับชมการเสวนาประกอบวิดีทัศน์ / ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุป อภิปราย ซักถาม มอบภารกิจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

DLTV1

Comments