อบรมครูปฐมวัยประเมินผล Online

โพสต์30 ส.ค. 2558 23:49โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2558 18:03 ]
วันที่ 30 สิงหาคม 2558

        การอบรมครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 5 ตามใบกิจกรรมใหม่ และการประเมินผล Online ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
        1. เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนและปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประเมิน Online ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        2. เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามใบงานใหม่ของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1 - 5 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 75 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ / วิทยากร : การประเมินผล Online ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (อนนท์ ศรีพิพัฒน์) / ใบกิจกรรมใหม่ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์, นายศิริ อินทร์วิมล, นางชุลีภินันท์ เทพจินดา) 
 
ความคาดหวัง / ผลสำเร็จ : ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ลงทะเบียนเข้าระบบการประเมินออนไลน์สำเร็จเสร็จสิ้น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมตามใบงานใหม่ของ ใบกิจกรรมใหม่โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments