อบรมพัฒนาการใช้ ICT ของศึกษานิเทศก์

โพสต์30 ส.ค. 2560 21:54โดยสายใจ ฉิมมณี
วันที่ 30 สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC)  สังกัด สพป.นฐ.เขต 2  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ   

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20ICT%20%E0%B8%A8%E0%B8%99%2060.png

Comments