ยกระดับคุณภาพการศึกษา 57

โพสต์31 พ.ค. 2557 03:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2557 02:02 ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

    การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    2. เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ และฝึกทักษะการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลด้านกระบวนการคิดและความมีเหตุผล เตรียมความพร้อมการประเมินระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 180 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ประเด็นจากผลการประเมินระดับนานาชาติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ)

คณะวิทยากร : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะครู ได้แก่ นายวิรัช บังพาน ร.ร.วัดไผ่หูช้าง, นางเพ็ญศรี แต่งรุ่ง ร.ร.วัดโคกพระเจดีย์, ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม ร.ร.วัดจินดาราม, นางสาวราตรี ศรีทองเทศ ร.ร.วัดเกษมสุริยัมนาจ, นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา ร.ร.วัดจินดาราม

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้และจัดทำข้อสอบด้านกระบวนการคิด ความมีเหตุผล ให้สอดรับกับการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้ง 8 ลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูนำเทคนิควิธีการไปจัดกิจกรรมการเียนรู้ในสถานศึกษา และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน

ผลที่คาดหวัง : 
    1. ครูได้ทบทวนผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด การอ่าน เหตุผล การคำนวณ PISA 
    2. ครูได้ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด โดยมีการทดสอบก่อนสอนและหลังสอน
    3. ครูได้ออกแบบวิธีสอนและเลือกใช้สื่อ
    4. ครูได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
    5. ครูได้สอนตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที
    6. ครูได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเดือนละ 4 ฉบับ ตามรูปแบบที่กำหนด
    7. ครูได้ส่งรายงานฯ เข้าเมลของศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน
    8. ศึกษานิเทศก์ ประสานข้อมูล นำเข้าสู่กระบวนการ ICT จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประเมินเพื่อการพัฒนา


ยกระดับ57
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ในโรงเรียนนำร่อง รุ่น 1 - 3  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัยด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 60 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : เสียงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (นายอิทธิพงษ์ โลกตุรพล สสวท., ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ LN., นายศิริ อินทร์วิมล LT.ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์) / การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์) 

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายวิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา / ปฎิบัติการกลุ่มฝึกจัดกิจกรรม

บ้านนักวิทย์น้อย57


Comments