ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์ 61

โพสต์31 ต.ค. 2561 02:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 08:28 ]
เตรียมสอบ O-NET ป.6 > 2 ก.พ. 62
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน การเขียน NT, O-NET

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


- เว็บเพจ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ > คลิก 

เว็บเพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

- รายงานผล O-NET สพป.นฐ.2 > คลิก  


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_p6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_m3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/2018-07-11_10-38-47.jpg

เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2561 > คลิกสื่อประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2561 สารสนเทศ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 > คลิก
 สารสนเทศ NT ชั้น ป.3 > คลิก
 สารสนเทศ (การอ่าน) ชั้น ป.1 > คลิก


ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 61 ภาษาไทย ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 62 สังคมศึกษา ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 63 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 64 คณิตศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 91 ภาษาไทย ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 92 สังคมศึกษาฯ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 93 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 94 คณิตศาสตร์ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 95 วิทยาศาสตร์ ม.3

คู่มือการใช้งานO-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์

- คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย > คลิก
- คลังข้อสอบ สพฐ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย สทศ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย > คลิก
- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word > คลิก
- วิทยาศาสตร์ > คลิก - วิทย์ NT & O-NET (ปี 2558) > คลิก
- ข้อสอบ O-NET วิทย์ ชุดที่ 1 > คลิก
- คณิตศาสตร์ > คลิก
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สาระที่ 1 > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 (11 ชุด) > คลิก
- ข้อสอบ สำนักพิมพ์ อจท.
    ป.1 > คลิก  |  ป.2 > คลิก  |  ป.3 > คลิก 
    ป.4 > คลิก  |  ป.5 > คลิก  |  ป.6 > คลิกเตรียมพร้อม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)

กรอบโครงสร้างข้อสอบ NT 2561

- Test-Blueprint Reading test NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

- Test-Blueprint Reading test NT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปี 2555-2560 > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/1-2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/2018-11-18_22-17-50.jpg

การอ่านการเขียนภาษาไทย

- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก

- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิก