ยกระดับ o-net แบบถาวร

โพสต์26 ม.ค. 2557 07:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2557 02:40 ]
วันที่ 26 มกราคม 2557

    การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) แบบถาวร ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนและวิเคราะห์ปัจจัยในการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนแบบถาวร

กลุ่มเป้าหมาย : ครู-ผู้บริหาร ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 370 คน 

เนื้อหาสาระ/วิทยากร : ความสำคัญของการศึกษาไทยกับการเรียนรู้ (ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์) / การจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลการเรียนรู้ สู่ o-net แบบถาวร (นายโกมินทร์ สังคะนอง)

สื่อ-เครื่องมือ : เอกสาร และแผ่น CD ตัวอย่างข้อสอบเทียบเคียง o-net 8 กลุ่มสาระฯ ป.3  ป.6  ม.3  ม.6

ยกระดับแบบถาวร

    ยกระดับ o-net แบบถาวร ให้ย้อนดู(วิเคราะห์)ตั้งแต่มาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดนำสู่การจัดการเรียนรู้(Backward Design) ติดตามดูผล(ประเมินอิงมาตรฐาน) เพิ่มความแยบยลด้วยกลวิธีสอนที่หลากหลาย อย่างนี้จึงจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้อย่างยั่งยืน
Comments