ยกระดับภาษาอังกฤษ

โพสต์8 ก.ค. 2559 22:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 02:32 โดย Webmaster Supervisory ]
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

        การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ :
 
    1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฝึกปฏิบัติการออกข้อสอบการฟัง
    2. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    3. การฝึกทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน รวม 40 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : นโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / แนวทางการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการฟัง (อ.ศิริพงษ์ บุญมีลาภ) / การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ นำเสนอเป็นกลุ่มโดยตัวแทนแต่ละอำเภอ 
    กลุ่ม 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 (อ.มณฑนา คำหอมชื่น, อ.พิชาญ กล่ำกลาง)
    กลุ่ม 2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.2 (อ.สุนันทา สาเพิ่มทรัพย์, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฎร์, อ.ปรียานุช ทองเกลี้ยง, อ.ชลิชา พัฒนศิริมากร, ศน.สายใจ ฉิมมณี)
    กลุ่ม 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.3 (อ.สุพัตรา ศรีวิชา, อ.ดวงฤทัย ศรีบุญลือ, ศน.อรวรรณ ริ้วไสว)
    กลุ่ม 4 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.1 (อ.วิวรรณ ไตรวุฒิ, อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.สุนันทา วันทวงษ์) 
    กลุ่ม 5 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต.2.2 (อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.ประภาส ธีระพาพงษ์, อ.ราตรี ศรีทองเทศ)
    กลุ่ม 6 โครงงานภาษาอังกฤษ (ศน.มณกาญจน์ ทองใย, อ.วิรัช บัวบาน, ศน.เกริน ช้อยเครือ)

สื่อประกอบการบรรยาย : Teaching Listening (อ.ศิริพงษ์ บุญมีลาภ)

ยกระดับภาษาอังกฤษ


การจัดการเรียนรู้ Eng.mp4


ดาวโหลดไฟล์คลิปนี้ได้ที่นี่ >>> คลิก
Comments