CBE


    หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะกำหนดมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ขึ้นเป็นสมรรถนะเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้เรยน เพื่อการดํารงชิวิตอย่างมีคุณภาพ โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ 
    1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชาหรือคร่อมวิชา คือ เป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือ สามารถนําไปประยุุกต์ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ สาระต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
    2. สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะวิชา / สาขาวิชาที่จำเป็นสำหรับวิชานั้น ๆ 

    จุดเด่นของหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีด้วยกันอยู่หลายประการ อันได้แก่ 
    1. ชวยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงานและการเรียนรู้
    2. ช่วยให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
    3. ช่วยลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็น อันส่งผลให้สถานศึกษามีพื้นที่ และเวลาในการจัดการเรียนรู้อื่นที่เหมาะสมกับผู้เรียนวิถีชีวิตและชุมชนได้มากขึ้น 
    4. ช่วยลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก เพราะสามารถวัด และประเมินผลผู้เรียนด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่ แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะหลัก 

แนวทางและข้อพึงสังเกตในการใช้ CBE 

จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้ง 6 แนวทางนั้น ท่านคิดว่าแนวทางใด สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการจัดการการเรียนของท่าน เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
ให้ท่านยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมา 1 กิจกรรม โดยระบุสมรรถนะของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ ด้วย 
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมเก้าอี้กระดาษ สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การนำเสนอข้อมูลสามารถอธิบายกิจกรรมที่ตนเองทำได้

แนวทางและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE
การใช้ CBE ในห้องเรียนจะต้องคำนึงถึงความสามารถ สมรรถนะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะแต่ละด้านให้สูงขึ้นด้วย
     รูปแบบและการใช้งาน Learning box ชุดสร้างสรรค์แบบพกพา

ให้ท่านอธิบายถึงข้อพึงสังเกตในการใช้ CBE ในห้องเรียนของท่าน พร้อมยกตัวอย่างแนวทางในการแก้ไข มา 1 ตัวอย่าง
     ข้อพึงสังเกตในการใช้ CBE ในห้องเรียน ครูควรคำนึงถึงการแจ้งวัตถุประสงค์ เกณฑ์การปรเมินที่มีรูบิคชัดเจน การจัดกิจกรรมเน้นวิธีใด(การเรียนการสอนหรือการฝึกปฏิบัติ ความแตกต่างและความต้องการระหว่างบุคคล ซึ่งผู้สอนต้องมีความยืดหยุ่น 
     แนวทางในการแก้ไข ควรกำหนดมาตรการในการประกอบกิจกรรมถึงความสำเร็จของผู้เรียนให้ชัดเจนตามข้อสังเกต เช่น การเก็บคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนไม่ใช่มุ่งที่ผลงานเพียงอย่างเดียว 

Comments