ห้องเรียนศตวรรษที่ 21

 The Inside-Out School: A 21st Century Learning Model >>> คลิก
 วิธีสร้างการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
 ครูไทย 4.0 (ดร.ดิเรก พรสีมา) >>> คลิก
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน PITCs For Teach (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) >>> คลิก
เตรียมปรับโฉมห้องเรียนยุคศตวรรษที่ 21 (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า) >>> คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สาระน่ารู้ >>> คลิก
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยใช้ ICT เป็นฐาน ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
การศึกษาศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
 เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก

(คลิป) เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) ครูไทยในอนาคตและครูในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) 21st Century Education Thailand by Maceducation >>> คลิก
(คลิป) 21st Century Education >>> คลิก
(คลิป) Teaching in the 21st Century >>> คลิก
(คลิป) 21st century skills >>> คลิก
(คลิป) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) >>> คลิก

Smart Classroomห้องเรียนอัจฉริยะ (ประพันธ์ กาวิชัย) >>> คลิก
โครงการ Smart Learning & Smart Classroom >>> คลิก
โครงการ Mobile Smart Class Room ต้นทุนต่ำ >>> คลิก
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) >>> คลิก
 SMART CLASSROOM: ห้องเรียนในยุค 4.0  ตอนที่ 1  |  ตอนที่ 2 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/class-room-21-cen/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B057-58.jpg     http://lifeskills.obec.go.th/wp-content/uploads/2017/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0g8zxgPm5SjSldneGtPZ1RvWTA/view https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMVnUwZmpLYnJrUWc/view?usp=sharing https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWVJjOW96YVhfajg/view?usp=sharing http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
********************************** * *********************************** * ***********************************

กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

https://www.facebook.com/groups/1452566508375731/
Face Book: สมป. สพฐ.

http://innovationforeducation.weebly.com/smart-classroom.html

ส่วนที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น >>> คลิก
ส่วนที่ 2 การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ >>> คลิก
ส่วนที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด >>> คลิก
ส่วนที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น  >>> คลิก

โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 : 
THAILAND LIFE SKILL BASED EDUCATION (LSBE) FOR 21ST CENTURY TEACHERS

วีดิโอ ที่ได้รับการพัฒนา ควบคู่กับเอกสาร “รหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นผลผลิตของการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทักษะชีวิต ของ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศพร้อมกับแนวทางที่มองเห็นได้และใช้ได้จริง เพื่อนำการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปใช้ในชั้นเรียน และทำให้ การเรียนรู้นี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ นักเรียนทั่วประเทศ >>> คลิก 

TRAILER โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
Comments