ห้องเรียนศตวรรษที่ 21


ทักษะ “คิด ทำ นำ พูด”
คลิป ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) โรงเรียนวัดละมุด สพป.นฐ.2 > คลิก

ข้อมูลจาก
- บทความ 21st-Century Skill  http://rebrand.ly/21st-CenturySkill 


 ลงทะเบียนมองหาสื่อ "การเป็นครูในศตวรรษที่ 21" > คลิก
 สื่อ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก 
 8 ทักษะจำเป็น เพื่อก้าวสู่ ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ (Digital Citizenship) & คนของศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิ > คลิก
 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 > คลิก
 สภาการศึกษา จัดเสวนา ยกกำลังสองศักยภาพผู้เรียน ผ่านการประเมินที่หลากหลาย เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยตระหนักถึงความหลากหลายของผู้เรียน > คลิก 
 (คลิป)สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
 (คลิป)10 ซุปเปอร์ฮีโร่สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
 The Inside-Out School: A 21st Century Learning Model > คลิก
 วิธีสร้างการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 > คลิก
 ครูไทย 4.0 (ดร.ดิเรก พรสีมา) > คลิก
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน PITCs For Teach (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) > คลิก
เตรียมปรับโฉมห้องเรียนยุคศตวรรษที่ 21 (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า) > คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สาระน่ารู้ > คลิก
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยใช้ ICT เป็นฐาน ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 คลิก
การศึกษาศตวรรษที่ 21 คลิก
 เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
(คลิป) เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) ครูไทยในอนาคตและครูในศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช > คลิก
(คลิป) กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช > คลิก
(คลิป) สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
(คลิป) วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) 21st Century Education Thailand by Maceducation คลิก
(คลิป) 21st Century Education คลิก
(คลิป) Teaching in the 21st Century คลิก
(คลิป) 21st century skills คลิก
(คลิป) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คลิก
Smart Classroomห้องเรียนอัจฉริยะ (ประพันธ์ กาวิชัย) คลิก
โครงการ Smart Learning & Smart Classroom คลิก
โครงการ Mobile Smart Class Room ต้นทุนต่ำ คลิก
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) คลิก
 SMART CLASSROOM: ห้องเรียนในยุค 4.0  ตอนที่ 1  |  ตอนที่ 2 
 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 (Assessment in 21th Century) > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/class-room-21-cen/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B057-58.jpg
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf
http://lifeskills.obec.go.th/wp-content/uploads/2017/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0g8zxgPm5SjSldneGtPZ1RvWTA/view https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMVnUwZmpLYnJrUWc/view?usp=sharing https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWVJjOW96YVhfajg/view?usp=sharing http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html


กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21


TRAILER โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 :
THAILAND LIFE SKILL BASED EDUCATION (LSBE)
FOR 21ST CENTURY TEACHERS 

      วีดิโอ ที่ได้รับการพัฒนา ควบคู่กับเอกสาร “รหัสครูแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นผลผลิตของการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทักษะชีวิต ของ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศพร้อมกับแนวทางที่มองเห็นได้และใช้ได้จริง เพื่อนำการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปใช้ในชั้นเรียน และทำให้ การเรียนรู้นี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ นักเรียนทั่วประเทศ > คลิก


ส่วนที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น > คลิก
ส่วนที่ 2 การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ > คลิก
ส่วนที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด คลิก
ส่วนที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น  คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/class-room-21-cen/3r8c.jpg

https://www.facebook.com/groups/1452566508375731/
Face Book: สมป. สพฐ.

https://www.facebook.com/21CPT/posts/921162364713209
The 21st Century Pedagogy Teacher

http://innovationforeducation.weebly.com/smart-classroom.html

https://www.facebook.com/OECSocial/
Comments