Coaching & Mentoring

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
        4. จัดทำ web page นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะงานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 1
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 2
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 3
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 4
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 5
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก
นวัตกรรมภาษาไทย 

        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

******************************* *****************************

ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »นิเทศเต็มพิกัด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/10599636_1508366862713593_6954454175252080513_n.jpg

การจัดการเรียนรู้ 5 L
    Learning to Question 
    Learning to Search 
    Learning to Construct 
    Learning to Communicate 
    Learning to Serve
5 Steps for Student Development : IS
    Hypothesis Formulation 
    Knowledge Searching 
    Knowledge Formation 
    Effective Communication 
    Public Service 

https://www.gotoknow.org/planet/flippedclassroom#/posts
 
 
วิจารณ์ พานิช
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 1. เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 2. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 3. ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 4. วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน >>> คลิก 
    เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) >>> คลิก         เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ L3nr.og ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนแบบ Gamification ที่เห็น Live Scoreboard ของชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดขึ้น 


แนะนำการใช้งาน L3nr.org
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/phlik-chom
ต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ

เอกสารความรู้ : ครู

Cognitive Constructivist Approach
@ การเรียนรู้แบบ 7 E > คลิก 
@ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
@ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51
@ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
คลิก
@ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21 > คลิก


เอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

@ Learning Theory > คลิก
@ คลิป การโค้ชชิ่ง > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา (1) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) > คลิก
@ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ >>> คลิก
@ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา คลิก
@ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา คลิก


เครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน > คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 > คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 > คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน > คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ > คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน > คลิก


https://candmbsri.wordpress.com/

นวัตกรรมการเรียนการสอน

https://www.facebook.com/teachersaslearners?fref=nf

http://blogs.kqed.org/mindshift/

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292

http://www.obecresearch.net/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/


 Aksorn Learnspace > คลิก

https://www.facebook.com/km.obec?fref=nf
จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร คลิก

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) : กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs1.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs3.png

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45160-7020.pdf


หน้าเว็บย่อย (1): พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL
Comments