Coaching & Mentoring

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
                ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 

ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นิเทศเต็มพิกัดเอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

การศึกษา (1)


http://www.iinnovationedu.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21/
นวัตกรรมการเรียนการสอน

Comments