Coaching & Mentoring

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
        4. จัดทำ web page นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 (ประถมศึกษา) 
 (มัธยมศึกษา)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 (ประถมศึกษา)
 (มัธยมศึกษา) งานวิจัยในชั้นเรียน

 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 1
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 2
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 3
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 4
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 5
 ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก
 รวมงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก

นวัตกรรมภาษาไทย
        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

  ครูปิยฉัตร  สุวรรณท้าว   ครูทองใสย สุวรรณศรี   ครูนิตยา  กุสลจีรัง
  ครูเกวลี  พรมเทศ   ครูบัวไล  ภิญโญทรัพย์   ครูบุญส่วน ใจเปรียว
  ครูใจแก้ว  ท้าวเพชร   ครูพัฏฐ์สุดา  ศรีนามโหน่ง   ครูพิไลลักษณ์ สดีเดช
  ครูพูนสุข  ศักดิ์ดา   ครูมะลิวรรณ ชัยโยธา   ครูรัชนีย์ ศิริขวา
  ครูรัตนาภรณ์ ทวิลา   ครูรุจิรา  ทองเปราะ   ครูวาสนา น่าบัณฑิต
  ครูศิรัญญา หล่าเพีย   ครูกชพร พลศักดิ์ขวา   ครูวนิดา ผลานืสงฆ์
  ครูหนูเลียม จันทร์สีชา   ครูอภิญญา บุญญะรัง   ครูอารี เทพจิต

  ครูรัศมี ชัยชนะ 

****************************************************************************************************************************************************

ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »นิเทศเต็มพิกัด

การจัดการเรียนรู้ 5 L
    Learning to Question 
    Learning to Search 
    Learning to Construct 
    Learning to Communicate 
    Learning to Serve
5 Steps for Student Development : IS
    Hypothesis Formulation 
    Knowledge Searching 
    Knowledge Formation 
    Effective Communication 
    Public Service 

https://www.gotoknow.org/planet/flippedclassroom#/posts
 
 
วิจารณ์ พานิช
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 1. เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 2. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 3. ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 4. วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน >>> คลิก 
    เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) >>> คลิก 


        เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ L3nr.og ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนแบบ Gamification ที่เห็น Live Scoreboard ของชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดขึ้น (ดูคลิปการใช้งาน  |  ตัวอย่างชั้นเรียน)

แนะนำการใช้งาน L3nr.org

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/phlik-chom
ต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ

เอกสารความรู้ : ครู

Cognitive Constructivist Approach
@ การเรียนรู้แบบ 7 E >>> คลิก 
@ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
@ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51
@ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
>>> คลิก
@ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21 >>> คลิก


เอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

@ Learning Theory >>> คลิก
@ คลิป การโค้ชชิ่ง >>> คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา (1) >>> คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) >>> คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) >>> คลิก
@ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ >>> คลิก
@ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา คลิก
@ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา คลิก


เครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน >>> คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 >>> คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 >>> คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน >>> คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง >>> คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ >>> คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน >>> คลิก


https://candmbsri.wordpress.com/

นวัตกรรมการเรียนการสอน

https://www.facebook.com/teachersaslearners?fref=nf

http://blogs.kqed.org/mindshift/

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292

http://www.obecresearch.net/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/


 Aksorn Learnspace >>> คลิก


https://www.facebook.com/km.obec?fref=nf
จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร คลิก

งานวิจัย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา >>> คลิก
หน้าเว็บย่อย (1): พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL
Comments