Coaching & Mentoringโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
        4. จัดทำ web page นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 


ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย Webmaster Supervisory
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย Webmaster Supervisory
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย Webmaster Supervisory
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย Webmaster Supervisory
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย Webmaster Supervisory
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »นิเทศเต็มพิกัดงานวิจัยในชั้นเรียน

 วิจัยในชั้นเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้น ป.6 > คลิก   
 ตัวอย่างงานวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก > คลิก
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา > ชิ้นที่ 1
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน > ชิ้นที่ 2
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน > ชิ้นที่ 3
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม > ชิ้นที่ 4
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ > ชิ้นที่ 5
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก
การจัดการเรียนรู้ 5 L
    Learning to Question 
    Learning to Search 
    Learning to Construct 
    Learning to Communicate 
    Learning to Serve 

5 Steps for Student Development : IS
    Hypothesis Formulation 
    Knowledge Searching 
    Knowledge Formation 
    Effective Communication 
    Public Service วิจารณ์ พานิช  ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 
1. เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน > คลิก
2. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร > คลิก
3. ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน > คลิก
4. วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน > คลิก
เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 > คลิก
ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) > คลิก
ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/phlik-chom
ต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ


 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร) > คลิก   

 เอกสารของศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ > คลิก 

 สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก  

 วิธีสอนให้เด็กไม่เบื่อ ต้องใช้ Active Learning > คลิก 

 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
     การนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) > คลิก
     ความรู้และตัวอย่าง > คลิก
     หลักสูตรการอบรม คลิก


ชุดเอกสาร
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/23517511_1935739483109796_5147180316463568390_n-840x630.jpg?attredirects=0 

1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
5. ด้านใฝ่เรียนรู้ 
6. ด้านใฝ่ดี 
7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 
8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 
9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน 
10. ด้านคิดขั้นสูง 
11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
12. ด้านทักษะชีวิต เอกสารเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้

https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2019/06/Finland-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf
http://www.edu.ru.ac.th/images/edu_KM/36833_km-05082562.pdf
http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/Hand_Teacher.pdfhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzY0K8pilrJUaEJXNzg0OThoVWM
http://www.spburi.com/2560/04/1%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20PLC%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%20Thailand%204.0.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa6566.pdfhttp://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/08/5402044.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlYTJpUmFzdGZndmM/edit
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa2568.pdfhttps://drive.google.com/folderview?id=0B-dH43iiHOHlLURYN1oxUXlSS0U&usp=sharing
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/10/e001.pdfhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a253LmFjLnRofHNhcmJycm58Z3g6Mzg4ODIwMzI5ZTQ2Njc1
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/205https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVUh1WG9PS21CNE0/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdfhttps://www.scbfoundation.com/stocks/15/file/1381235643fnpja15.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlb205NEpPX3UyQVE/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVkd3UUVnSklmLUk/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQXpiMkEyODNoOEk/edithttp://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1414-file.pdf
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/54139/647264.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVloxNUVCMU1XZnc/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5d/file/14474044665jjz45d.pdf
https://sornorpoom.files.wordpress.com/2013/06/e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b894e0b988e0b899e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3.pdfhttp://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf

เอกสารความรู้ : ครู

@ ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่ดี > คลิก 
ตัวอย่างการใช้ ICT เพื่อเก็บงานสู่การประเมินครูผู้ช่วยฯ ห้องเรียนครูจุฑารัตน์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี > คลิก  (ไซต์นี้ แชร์เฟซบุ๊กไม่ได้เนื่องจากขัดต่อมาตรฐานที่เว็บกำหนดไว้ แต่เข้าดูได้) 
เปลี่ยน “ครู” เป็น “โค้ช” > คลิก 
@ 5 รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
8 เทคนิคการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และใช้ได้ผล > คลิก
@ สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ ศธ.กำหนด > คลิก
@ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก
@ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน > คลิก
@ รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
@ ยุทธศาสตร์การสอนแบบ Cognitive Constructivist Approach > คลิก
@ 55 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครู > คลิก
@ การเรียนรู้แบบ 7 E > คลิก
@ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
มาตรฐานวิชาชีพครู > คลิก
@ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
@ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 > คลิก
@ คลิป วิถีการสร้างการเรียนรู้ฯ 21 > คลิก
@ Using Bloom’s Taxonomy In The 21st Century: 4 Strategies For Teaching (by Terry Heick) > คลิก
@ 249 Bloom’s Taxonomy Verbs For Critical Thinking > คลิก
@ A Bloom’s Digital Taxonomy For Evaluating Digital Tasks > คลิก
@ 6 Alternatives To Bloom’s Taxonomy For Teachers > คลิก
@ What Project-Based Learning Looks Like In Math > คลิกเอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

@ รูปแบบการสอน Best Practice จากงานสัมมนา > คลิก 
@ การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring > คลิก 
@ การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO > คลิก
@ คลิปบรรยายการนิเทศทางการศึกษา > คลิก 
@ เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น > คลิก 
@ สื่อการบรรยายศึกษานิเทศก์แนวใหม่ > คลิก  
@ นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด > คลิก 
@ C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง) > คลิก 
@ ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ. (วิเคราะห์โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
@ รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-net, NT (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) ปีการศึกษา 2557 / 2558 / 2559 > คลิก
@ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ > คลิก
@ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด > คลิก
@ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ > คลิก
@ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน > คลิก
@ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย > คลิก
@ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา > คลิก
@ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (14-16 ตุลาคม 2560) "Creative Learning for SMT Teachers เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 > คลิก
@ นิเทศการศึกษาแนวใหม่ > คลิก
@ Learning Theory > คลิก
@ รวมทฤษฎีการเรียนรู้ > คลิก
@ การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ > คลิก
@ แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด > คลิก
@ การสอนงานและปรึกษาดูแล > คลิก
@ การนิเทศแบบ Coaching > คลิก
@ ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้โค้ชชิ่ง > คลิก
@ หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง > คลิก
@ แก่นสำคัญของการเป็นโค้ชชิ่ง > คลิก
@ G.R.O.W.โมเดลโคชชิ่ง > คลิก
@ คลิป การโค้ชชิ่ง > คลิก
@ เอกสารมาตรฐานวิชาชีพ ศน. > คลิก
@ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (1) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) > คลิก
@ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก
@ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา > คลิก
@ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา > คลิก
@ A Visual Summary: 32 Learning Theories Every Teacher Should Know > คลิก
@ แนวทางการตรวจสอบผลงานของตนเอง > คลิก
@ A Visual Summary: 32 Learning Theories Every Teacher Should Know > click

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/learning-theory-overview.png


เครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

รู้จัก CIPPA Model รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คลิก 
CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง > คลิก 
เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน > คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 > คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 > คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน > คลิก
@ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน > คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ > คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน > คลิก


http://www.curriculumandlearning.com/index.php?page=Home&language=th&fbclid=IwAR0GoUG2v9V5Cb2Pf8bf4K7HVCjXS0Zo845J7rFrsimNwHbaoSZU4CAbAxc

https://candmbsri.wordpress.com/

นวัตกรรมการเรียนการสอน

https://www.facebook.com/teachersaslearners?fref=nf

http://blogs.kqed.org/mindshift/

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292

http://www.obecresearch.net/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/


Aksorn Learnspace > คลิก
เครือข่ายการจัดการความรู้ สพฐ. > คลิก
จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/58033143_10205783666307152_6736057077313044480_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/56506549_10157059599636171_8557888771557687296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs1.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs2.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs3.png


นวัตกรรมภาษาไทย 

        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

**************************************************************

เอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


     

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1629-file.pdf    http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1630-file.pdf

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1612-file.pdf    https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/2019-04-18_15-54-40.jpg

http://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-15012557-025621-dC1512.pdf    https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHlOVFuSy1GcjRHeVk/view?usp=sharing


หน้าเว็บย่อย (1): พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL
Comments