Coaching & Mentoring

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
        4. จัดทำ web page นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 


ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »นิเทศเต็มพิกัด
งานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 1
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 2
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 3
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 4
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 5
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก
นวัตกรรมภาษาไทย 

        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

******************************* *****************************https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/10599636_1508366862713593_6954454175252080513_n.jpgการจัดการเรียนรู้ 5 L
    Learning to Question
    Learning to Search
    Learning to Construct
    Learning to Communicate
    Learning to Serve

5 Steps for Student Development : IS
    Hypothesis Formulation
    Knowledge Searching
    Knowledge Formation
    Effective Communication
    Public Service

https://www.gotoknow.org/planet/flippedclassroom#/posts
 
 
วิจารณ์ พานิช
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 1. เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 2. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 3. ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน  >>> คลิก 
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 4. วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน >>> คลิก 
    เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) >>> คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) >>> คลิก         เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ L3nr.og ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนแบบ Gamification ที่เห็น Live Scoreboard ของชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดขึ้น 


แนะนำการใช้งาน L3nr.orghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/phlik-chom
ต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ


 สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ >>> คลิก  

 วิธีสอนให้เด็กไม่เบื่อ ต้องใช้ Active Learning > คลิก   

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45160-7020.pdf

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs1.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs3.png


ชุดเอกสาร
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/23517511_1935739483109796_5147180316463568390_n-840x630.jpg?attredirects=0 

1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

5. ด้านใฝ่เรียนรู้ 

6. ด้านใฝ่ดี 

7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 

9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน 

10. ด้านคิดขั้นสูง 

11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 

12. ด้านทักษะชีวิต เอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเอกสารความรู้ : ครู

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี >  คลิก
Cognitive Constructivist Approach
@ การเรียนรู้แบบ 7 E > คลิก 
@ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
@ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51
@ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
คลิก
@ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21 > คลิกเอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

นิเทศการศึกษาแนวใหม่ > คลิก
@ Learning Theory > คลิก
@ คลิป การโค้ชชิ่ง > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา (1) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) > คลิก
@ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ >>> คลิก
@ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา คลิก
@ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา คลิกเครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน > คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 > คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 > คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน > คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ > คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน > คลิก


https://candmbsri.wordpress.com/

นวัตกรรมการเรียนการสอน

https://www.facebook.com/teachersaslearners?fref=nf

http://blogs.kqed.org/mindshift/

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292

http://www.obecresearch.net/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/


 Aksorn Learnspace > คลิก
 เครือข่ายการจัดการความรู้ สพฐ. > คลิก
จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร > คลิกเอกสารเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้

******************************************************
http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/Hand_Teacher.pdfhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzY0K8pilrJUaEJXNzg0OThoVWM
http://www.spburi.com/2560/04/1%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20PLC%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%20Thailand%204.0.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa6566.pdfhttp://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/08/5402044.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlYTJpUmFzdGZndmM/edit
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa2568.pdfhttps://drive.google.com/folderview?id=0B-dH43iiHOHlLURYN1oxUXlSS0U&usp=sharing
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/10/e001.pdfhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a253LmFjLnRofHNhcmJycm58Z3g6Mzg4ODIwMzI5ZTQ2Njc1
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/205https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVUh1WG9PS21CNE0/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdfhttps://www.scbfoundation.com/stocks/15/file/1381235643fnpja15.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlb205NEpPX3UyQVE/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVkd3UUVnSklmLUk/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQXpiMkEyODNoOEk/edithttp://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1414-file.pdf
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/54139/647264.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVloxNUVCMU1XZnc/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5d/file/14474044665jjz45d.pdf
http://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-15012557-025621-dC1512.pdfhttp://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHlOVFuSy1GcjRHeVk/view?usp=sharing
https://sornorpoom.files.wordpress.com/2013/06/e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b894e0b988e0b899e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3.pdf

หน้าเว็บย่อย (1): พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL
Comments