จุดเน้น 2557

Emphasize 

Improvement of the educational quality 

Fiscal Year 2014 


The monitoring, evaluation and supervision of education board 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 

Supervision Document 26/2013 


                                                  

Emphasize

Improvement of the educational quality

Fiscal Year 2014

The monitoring, evaluation and supervision of education board

Primary Educational Service Area Office 2

Nakornchaisri District Nakhon Pathom Province

Year 2013Preface 

        The monitoring, evaluation and supervision of education board, Primary Educational Service Area Office 2 has a primary duty to set the policy of quality control. Promote the quality improvement and academic standards of the school. As well as enhancing morale of all concerned sectors to improve the quality of teaching and learning and studying in order to raise the quality and standard of education in finally.

        Fiscal Year 2014, Ministry of education, defined as a year of quality development. Therefore the monitoring, evaluation and supervision of education board, Primary Educational Service Area Office 2 in meeting 2/2013 held on 20 September 2013 has recommended and approved the emphasis on developing the quality of education in the fiscal year 2014 which received the information processing from fiscal year 2013. The emphasis that the Office of Basic Education board defined in the fiscal year 2014 is the development of the school context. This is for the common approach of confederate in the mutual benefit creatively to raise the quality and standard of education.

        The monitoring, evaluation and supervision of education board thank would like to thank all involved parties in synthesized information assessment to prepare for the emphasis and ask for school administrators, teachers, students supervision and educational personnel, 38 and (2) have emphasized this as a guide in the development of the quality of education in schools, creatively.


                                                                                                                    (Mr. Taweepol Paeruang)

                                                                                             Director of Primary Educational Service Area Office 2

                                                                          Chairman of the monitoring, evaluation and supervision of education boardThe project management results in the Fiscal Year 2013

        Supervision group, monitoring and evaluation of the education got budget in the year 2013 amounted to 5,304,175 THB to carry out the strategy to improve the quality and standards of education, development of moral and philosophy of sufficiency economy, driven towards the ASEAN Community, education management in the areas of supervision, monitoring and evaluation of education management. Quality Assurance in Education used budget of 4,359,503 baht equal to 82.19 percent out of the total budget. The targets have been developed and modified by each strategic measure indicators through every school administrators and 728 teachers. Form the learning sources of sufficiency economy, ASEAN, Buddhism way. Studying the eight group learning, averages the supervision network group into 2 schools a group in total of 26schools.Classification of quality school with excellent quality schools which can be used as a base to raise the education quality and standard total of 9schools (7.38 per cent), best quality schools can be used as a base to raise the education quality and standard total of 88schools (72.13 per cent), good quality schools use school groups and area office as a base to raise the education quality and standard total of 25schools (20.49 per cent). The operation management of the project in the fiscal year 2013 has strengths, weaknesses, and strategies to improve the project management in the fiscal year 2014 as follows.

        Analysis result of strengths and weaknesses.
Strengths Weaknesses


1. Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, promotes and encourages the school development operation in the schools including budget for development and management as well as there is the policy to raise the quality and standard of education and using information to develop the school quality as in the agreement.

2. Information to improve the quality of schools that are ready to be a source of learning

3. Most schools (90 percent) performed by the Office of Primary Education Area - Nakhon Pathom Area 2 in driving the strategies involved.

4. Synchronization information to improve the quality and standards of education of personnel group is in the same direction but in different roles of each group.

5. Encouraging school management using school as the base.

6. Enhancing morale and encourage of the operation of the quality school as in agreement.


1. The Supervision, monitoring and evaluation of education cannot be achieved by the calendar.

2. Management of the data or information reported by school had no proofing.

3. The development of internal quality assurance system by school lacks of continuity for present.

4. Importing information to the plan to raise the academic achievement of the school's lack of efficiency or has no management as plan.

5. Supervision system of the school, some schools cannot perform in every classroom.

6. Communication policy to practice of the school cannot perform a thoroughly and coincide understanding of the teacher in the whole school to practice properly and correctly.Operation strategies in the fiscal year 2014


Strategy 1 The reconciliation of all sectors to improve the quality and standard of education

Activity

1. Coordination of information for planning.

2. Coordination of all committee / sub-committee to use of the information to develop the school quality as in agreement.

3. Import the plan into practice and supervision in the classroom.

4. Improve and develop performance during practice.


Strategy 2 Development of network and learning resources in improving the quality and standards of education

Activity

1. Develop the network cooperation to raise student achievement.

2. Develop the network cooperation in quality assurance within the school.

3. Develop the network cooperation to develop the communication.

4. Develop the network cooperation in development of knowledge and ideas.

5. Develop the network cooperation in learning resources development by the Office of the Basic Education Policy.


Strategy 3 Educational Supervision on the base of knowledge, lessons of best practice, research and application of technology.

Activity

1. Supervised performance through learning resources and the lessons of best practices.

2. Cognitive development in supervision that consistent with the change in courses and teaching/learning in the 21st Century.

3. Media development. Supervisory tools that meet the needs of the school.

4. The Supervision, monitoring and evaluation of education management consistent with the school development information in each.

5. The application of information technology in the educational supervision.

6. The best practice / research in supervision to improve the quality and educational standard of the school.

7. Information processing. Improving the quality of school base on real images.

8. Perform an individualized supervision plan consistent with the indicator and the context of the responsible school.

9. Preparation of reports on the supervision results consistent with the indicators.


The emphasis of operations and indicators in fiscal year 2014 

1. The learners.


No.


Emphasis

Indicator1.2.3.


Preschool level

Preschool students have physical, emotional, mental, social and intellectual development of a well-balanced life.

Preschool students learn reading, writing and thinking consistent with the development.

Preschool students enjoy learning.

1. Every school manage, encourage and support the resources in conducive for learning experience of preschool.

2. Every teacher in the preschool level managed teaching by preschool curriculum.

3. All preschool students have been preparing that suit themselves, balanced and learning development of reading, writing, thinking1.

2.3.


4.

Primary school level

Students in primary school level Grade 6 have the learning achievement from the national test (O-NET) in all learning substances group increased by an average of not less than 5 percent.

Students in primary school level Grade 1-6 have the language ability, the computation and the logic.

Students in primary school level Grade 1-6 have the reading ability and communication.

Students in primary school level Grade 1-6 have the thinking ability, communication skills, information technology skills as a learning tool

1. All the schools have improved the learning achievement on the national tests (O-NET) with an average increase of not less than 5 percent or higher than the country average in the ranges x – x +S.D

2. Students in primary school level all have the language ability, calculation and the logic used by the ages.

3. Students in primary school level all can read and communicate about the subjects.

4. Students in primary school level with assessment of ability in a reading to communicate to adjust level and unreadable will receive remedial teaching with individualized learning plans.

5. Students in primary school level all have the ability to think, communication skills, information technology skills as a learning tool and self sufficient lifestyle.
1.


2.3.
4.5.

Junior high school level

Students in Junior high school Grade 3 have the learning achievement from the national test (O-NET) in all learning substances group increased by an average of not less than 5 percent or higher than the country average.

Students in Junior high school Grade 1-3 have the computation ability, the language and the logic.

Students in Junior high school Grade 1-3 have the capable of acquiring knowledge, thinking skills, life skills, technology information skills as a tool for learning

Students in Junior high school Grade 1-3 have occupational skills to extend their learning and careers

Students in Junior high school Grade 1-3 learn at least 2 languages, ​​can adapt to multicultural and live sufficiently.


1. All the schools have improved the learning achievement on the national tests (O-NET) with an average increase of not less than 5 percent or higher than the country average in the Ranges x – x +S.D

2. Students in Junior high school level all have the calculation ability, language and the logic

3. Students in Junior high school level all have the capable of acquiring knowledge, thinking skills, life skills, technology information skills as a tool for learning

4. Students in Junior high school level all have occupational skills

5. Students in Junior high school level all have the capable of studying English and ASEAN languages for communication as well as ability to multicultural adaptation and live sufficiently.

6. Students in Junior high school level who have learning result in the adjust level will receive remedial teaching with individualized learning plans.


2. Management

No.Emphasis Indicator

1.2.
3.

4.


The school has a strong system of internal quality assurance system lead to classroom practice in present.

The school is managed by using the school as a base. Hold to the principles of good governance for the benefit of students and the confidence of its customers and society.

Group of persons associated with the management of education by using of information to define a common approach to improving the quality of school creatively aimed at the achievement.

The supervision, monitoring, evaluation, focused on participation and responsibility on the basis of information and ongoing quality improvement strategies

1. All schools are accredited quality education.

2. Schools that did not meet the effectiveness indicators or did not receive certified quality education. All the schools have been resolved interventions, helping, supervision , tracking to improve the quality of education.

3. School not less than 95 percent can manage the quality that focuses on the school as a base.

4. School with quality intervention. Receive supervision at least 3 times each semester.

5. General schools receive supervision, tracking and evaluation education management by at least 1 time each semester.

6. All schools have the supervision system inside the strength classroom.

7. Schools not less than 80 per cent have lesson of best practice at least 1 activity to driven the emphasis of learning reform

8. All schools report the implementation by emphasis of the learning reforms in time and increase in the quality is quite good and very good combine by every indicators.
คณะผู้จัดทำ 

กำหนดนโยบาย 

นายทวีพล แพเรือง ประธานคณะกรรมการ

นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายสมศักดิ์ คำมหา กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายวิเชียร รุ่งทวีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววารี หอมอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสถาพร จำรัสพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะทำงาน 

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลวรรณ โอรส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Comments