DLIT-DLTV-ETV & OBEC Chanel

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1/2018-11-01_21-40-49.jpg

เรื่องแจ้ง


 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ ศธ 04279/ว442 ลว. 6 พ.ย.61) > คลิก
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย. 61) คลิก  
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค. 61) > คลิก 
 วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พ.ค. 61) > คลิก
 คลิป การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. ชั้น 9
    - การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ > คลิก 
    - การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6) > คลิก
    - การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง > คลิก
    - Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ > คลิก
    - แนะนำใช้สื่อการสอน eDLTV DLIT Obec Channel Youtube > คลิก 
 การประชุมทางไกล "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560" > คลิก 
 การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร > คลิก 
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT 2560 (แก้ไข) นครปฐม > คลิก
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 > คลิก  |  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 > คลิก 
 มาตรฐาน DLTV & DLIT > คลิก  
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สพฐ.> คลิก
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 > คลิก
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี พ.ศ. 2559 > คลิก
 สไลด์ DLThailand 2559 > คลิก 
 บริการรับชมรายการสด และรายการย้อนหลัง ผ่านอุปกรณ์พกพา โดยเข้าไปดาวน์โหลด App ใน App Store นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซด้ ได้ที่ learnonline.dlf.ac.th 
 การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ "สอนเสริม เติมสุข" > คลิก
 คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก
 คู่มือการบันทึกการประเมินผลสำหรับ ผู้อำนวยการ DLTV > คลิก
 คู่มือการบันทึกการประเมินผลสำหรับ ครู DLTV คลิก
 คู่มือการ Download Content EDLRU ทาง Internet > คลิก
 วิธีการคัดลอกเนื้อหาที่ต้องการจากระบบ eDLTV คลิก
 การใช้งานระบบ eDLTV จาก Flashdrive คลิก
 วิธีการเปิดใช้งานระบบ eDLTV และการแก้ปัญหาการใช้งานระบบไม่ได้ คลิก
 รู้จักระบบ eDLTV ประถม แบบ Offline คลิก 
 การอับโหลด VDO On Demand > คลิก
 ความเป็นมาของ eDLTV > คลิก


คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา

https://drive.google.com/file/d/0BzBCXZaIxkCEb3AwNXB1ZjZUMnM/view?usp=sharing


เอกสารการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

 “แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน”  ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 รูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) > คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ระบบดิจิตัล (DVD) > คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) > คลิก
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม > คลิก
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e-DLTV > คลิก
 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV > คลิกความเคลื่อนไหว/การขับเคลื่อน

        ประชุมจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ DLIT และระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2559  วันที่ 28 เม.ย.59 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 โรงเรียน ได้แก่ 
1.วัดบางไผ่นารถ 2.วัดรางกำหยาด 3.วัดละมุด 4.วัดกลาง 5.วัดเดชานุสรณ์ 6.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 7.วัดกลางบางแก้ว 8.วัดศรีมหาโพธิ์ 9.วัดโพธิ์ 10.บ้านหนองปรงกาญจนา 11.วัดสุขวัฒนาราม 12.บ้านหนองปรง 13.บ้านประตูน้ำพระพิมล 14.วัดบางน้อยใน 15.วัดไผ่หูช้าง 16.บ้านกระทุ่มล้ม 17.วัดวังน้ำขาว 18.บ้านคลองใหม่ 19.วัดท่าข้าม 20.วัดดอนหวาย 21.บ้านหัวอ่าว 22.บ้านบางเตย 23.วัดท่าพูด 24.บ้านดงเกตุ 25.วัดหอมเกร็ด 26.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 27.บุณยศรีสวัสดิ์ 28.วัดสุวรรณาราม           วันที่ 29 ตุลาคม 2558
https://drive.google.com/drive/folders/16vJsqE5Ydjnp_oggaSRUZt77pc4__m8j
https://drive.google.com/drive/folders/0B0wPkrUX3huMaElZenRLb3JXVVE?fbclid=IwAR0ea_4uDzMNGyVnQSXkHJQLjsbwD189FU4KF4-tFI5B76_GDbrDOrghoGI
https://drive.google.com/file/d/0BzBCXZaIxkCEQTZpV3hMNFFuamc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hOZMY82TVl-wNueUwsBhcz6TqwTAyIeN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYUVRDQUlBY3ZRTVU/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYeVFwcUo0V1dVZVU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B-qvbgQJk1_FNDhscEt6eld0c00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkZ3Nzb3M0UG9kQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkaTZIYW5uMno4MGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4KqGUiAbr3dTHJINUwwcS1EYnc/view https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWllPQ2VoZ2d4aGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzBCXZaIxkCEZVdBbV82eGJGLTg/view

 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Face Book Group

 การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT & DLTV ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4 > คลิก

https://www.facebook.com/obectvonline

คุณภาพการศึกษาทางไกล
สพป.นครปฐม เขต 2

ตารางสอนออกอากาศ
1/2560  |  2/2560

http://edltv.dlf.ac.th/primary/

http://dlfeschool.in.th/


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


https://www.youtube.com/playlist?list=PLEK__U8zOUFkLtAdqkPQKw9L4g_k7GEtd

https://www.google.com/edu/

https://sites.google.com/a/crm-c.org/cha2/home
คู่มือต่าง ๆ สำหรับครู DLIT

http://www.g.dlit.ac.th/resource

http://school.scimath.org/


https://www.facebook.com/pages/Equitable-Society-2556/225546220933672

http://obectv.tv/index.php

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

การรับชมรายการย้อนหลัง
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

http://27.254.142.185/~dltv/training.php

http://203.146.15.7/Modules/Webs/frmDefault.aspx?SID=2be3db09-afc4-4842-a555-8f3acb05710a&Lang=TH

ระบบการนิเทศฯ
DL Thailand 2017 คลิก
DL Thailand 2016 > คลิก

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

ระบบรายงานการดำเนินงาน
DLIT & DLTV (สพฐ.)

ระบบกรอกข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
(เฉพาะที่ได้รับการจัดสรรในปี 2557)
การรายงานข้อมูลเข้าด้วยรหัส SMIS
ทั้ง user และ พาสเวิร์ด 
ภายใน 15 ก.ค. 24.00 น.Comments