DLIT-DLTV-ETV & OBEC Chanel

เรื่องแจ้ง

 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>> คลิก   
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 >>> คลิก  |  สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก   
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สพฐ. >>> คลิก   
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 >>> คลิก    
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี พ.ศ. 2559 >>> คลิก   
 สไลด์ DLThailand 2559 >>> คลิก 
 บริการรับชมรายการสด และรายการย้อนหลัง ผ่านอุปกรณ์พกพา โดยเข้าไปดาวน์โหลด App ใน App Store นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซด้ ได้ที่ learnonline.dlf.ac.th 
 การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ "สอนเสริม เติมสุข" >>> คลิก
 คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน >>> คลิก
 คู่มือการบันทึกการประเมินผลสำหรับ ผู้อำนวยการ DLTV >>>คลิก
 คู่มือการบันทึกการประเมินผลสำหรับ ครู DLTV >>>คลิก
 คู่มือการ Download Content EDLRU ทาง Internet  >>> คลิก
 วิธีการคัดลอกเนื้อหาที่ต้องการจากระบบ eDLTV  >>>คลิก
 การใช้งานระบบ eDLTV จาก Flashdrive >>>คลิก
 วิธีการเปิดใช้งานระบบ eDLTV และการแก้ปัญหาการใช้งานระบบไม่ได้   >>>คลิก
 รู้จักระบบ eDLTV ประถม แบบ Offline >>>คลิก 
 การอับโหลด VDO On Demand >>>คลิก
 ความเป็นมาของ eDLTV >>> คลิกเอกสารการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

 รูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน >>> คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) >>> คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ระบบดิจิตัล (DVD) >>> คลิก
 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) >>> คลิก
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม >>> คลิก
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e-DLTV >>> คลิก
 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ DLTV >>> คลิกความเคลื่อนไหว/การขับเคลื่อน

        ประชุมจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ DLIT และระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2559  วันที่ 28 เม.ย.59 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 โรงเรียน ได้แก่ 
1.วัดบางไผ่นารถ 2.วัดรางกำหยาด 3.วัดละมุด 4.วัดกลาง 5.วัดเดชานุสรณ์ 6.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 7.วัดกลางบางแก้ว 8.วัดศรีมหาโพธิ์ 9.วัดโพธิ์ 10.บ้านหนองปรงกาญจนา 11.วัดสุขวัฒนาราม 12.บ้านหนองปรง 13.บ้านประตูน้ำพระพิมล 14.วัดบางน้อยใน 15.วัดไผ่หูช้าง 16.บ้านกระทุ่มล้ม 17.วัดวังน้ำขาว 18.บ้านคลองใหม่ 19.วัดท่าข้าม 20.วัดดอนหวาย 21.บ้านหัวอ่าว 22.บ้านบางเตย 23.วัดท่าพูด 24.บ้านดงเกตุ 25.วัดหอมเกร็ด 26.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 27.บุณยศรีสวัสดิ์ 28.วัดสุวรรณาราม


           วันที่ 30 ตุลาคม 2558


https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYUVRDQUlBY3ZRTVU/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0QQeTTbGHCYeVFwcUo0V1dVZVU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B-qvbgQJk1_FNDhscEt6eld0c00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkZ3Nzb3M0UG9kQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkaTZIYW5uMno4MGM/view?usp=sharing
000000000000000000000000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


Face Book Group

 การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT & DLTV ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4 >>> คลิก

คุณภาพการศึกษาทางไกล
สพป.นครปฐม เขต 2

ตารางสอนออกอากาศ

http://edltv.dlf.ac.th/primary/

http://dlfeschool.in.th/


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


http://www.dlit.ac.th/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEK__U8zOUFkLtAdqkPQKw9L4g_k7GEtd

https://www.google.com/edu/

https://sites.google.com/a/crm-c.org/cha2/home
คู่มือต่าง ๆ สำหรับครู DLIT

http://www.g.dlit.ac.th/resource

http://school.scimath.org/


https://www.facebook.com/pages/Equitable-Society-2556/225546220933672


OBEC Channel สพป.นฐ.2

การรับชมรายการย้อนหลัง
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

สำนักนโยบายและแผนฯ 

http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=index

http://203.146.15.7/Modules/Webs/frmDefault.aspx?SID=2be3db09-afc4-4842-a555-8f3acb05710a&Lang=TH


http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

ระบบรายงานการดำเนินงาน
DLIT & DLTV (สพฐ.)

https://drive.google.com/file/d/0B4KqGUiAbr3dTHJINUwwcS1EYnc/view
Comments