เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ

เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
ปี พ.ศ. 2560

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/111-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%2060.jpg
********************************************************************************************************************************************


เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 
0
ดาวโหลดไฟล์
****************************************************************************************************************************************
1 / 2560 บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/pdf.gif
2 / 2560 การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3 / 2560 รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559 วิไลวรรณ ตรีชั้น
4 / 2560 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดี  ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5 / 2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น 
6 / 2560 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
7 / 2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2560 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8 / 2560 การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
9 / 2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2560 เกริน ช้อยเครือ  
10 / 2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2560 สุภัค แฝงเพ็ชร  
11 / 2560 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 เกริน ช้อยเครือ
12 / 2560  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับป.6  เกริน ช้อยเครือ  
13 / 2560  รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
14 / 2560 แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ"  บุญสุพร เพ็งทา 
15 / 2560 แบบฝึกทักษะการสังเกตเื่อพัฒนาการอ่าน  บุญสุพร เพ็งทา  
16 / 2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค"  บุญสุพร เพ็งทา  
17 / 2560 รายงานการนิเทศครั้งที่ 2/59  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
18 / 2560 รายงานบ้านวิทย์ปี 2559  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
19 / 2560 รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
20 / 2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น  
21 / 2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  สุภัค แฝงเพชร  
22 / 2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 เกริน ช้อยเครือ  
23 / 2560  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล สพป.นฐ.2 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
24 / 2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560  สายใจ ฉิมมณี  
    
ปี พ.ศ. 2559

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMbUtFeVI2azZzVDA/view?usp=sharinghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG?attredirects=0https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMOHVscjlTVVY3dlE/view?usp=sharing
********************************************************************************************************************************************


เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์
******************************************************************************************* *************************** ******************
1 / 2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 
 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา

2 / 2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤ๋แบบเข้ม (O-NET)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
3 / 2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4 / 2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  นางกษณาวรรณ ชื่นค้า  
5 / 2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6 / 2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
7 / 2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
8 / 2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว 
9 / 2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
10 / 2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
11 / 2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12 / 2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
13 / 2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 นายสุภัค แฝงเพ็ชร
14 / 2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรบัวงาม
 นายสุภัค แฝงเพ็ชร  
15 / 2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของเด้กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
16 / 2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว 
17 / 2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18 / 2559 การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19 / 2559 แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"

 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น  
20 / 2559  เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น  
 21 / 2559 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย  
 22 / 2559  เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน โครงการ
ประชารัฐ สพป.นฐ.2 
 นายสุภัค แฝงเพชร  
23 / 2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 24 / 2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2  น.ส.เกริน ช้อยเครือ  
 25 / 2559 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว 
 26 / 2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  น.ส.เกริน ช้อยเครือ  
 27 / 2559
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ  
 28 / 2559  รายงานโครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ใส่ใจพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559 
 น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
 29 / 2559 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 30 / 2559  รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น  
 31 / 2559 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์
 32 / 2559  รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
 33 / 2559  รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  น.ส.มณกาญจน์ ทองใย  
 34 / 2559 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย 
 35 / 2559  รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  
 36 / 2559 เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว 
37 / 2559 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล  น.ส.มณกาญจน์ ทองใย  
 38 / 2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ สังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 น.ส.เกริน ช้อยเครือ  
 39 / 2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียน รู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 น.ส.เกริน ช้อยเครือ  
 40 / 2559 English workshop for reviewing the criteria s and
indicators of English
subject for  Primary 6
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 41 / 2559 English workshop for reviewing the criteria s and
indicators of English subject for Secondary 3
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 

ปี พ.ศ. 2558

https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pcWVxak1XMmNMakU/view?usp=sharing
***********************************************
https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEX2lfcUVBSnpmUnc/view?usp=sharing
***********************************************
https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pYW1TamI5Z0lBbmc/view?usp=sharing
***********************************************

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์
************ *************************************************************************** ******************************  *******************
1 / 2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pcWVxak1XMmNMakU/view?usp=sharing
2 / 2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3 / 2558  การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4 / 2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
5 / 2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย   
6 / 2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น   
7 / 2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม  
8 / 2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
9 / 2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี  
10 / 2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
11 / 2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย   
12 / 2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   
13 / 2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
14 / 2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
15 / 2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
16 / 2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
17 / 2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น  
18 / 2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
19 / 2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMTlM2SWtDRXU4U1E/view?usp=sharing
20 / 2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น  
21 / 2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22 / 2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
23 / 2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
 24 / 2558   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางสาวมณกาญจน์ ทองใย   

ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์
1 / 2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"  นายสมชาย พูลศรี      
2 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น   
3 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน)  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit
4 / 2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5 / 2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6 / 2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์      
8 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์       
10 / 2557  ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2555-2556
 นางสาววิไลวรรณ โอรส   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
11 / 2557  รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา"
ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlT1dvN08tRFZ6RGs/edit    
12 / 2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์     https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
13 / 2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์        
14 / 2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15 / 2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16 / 2557  การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17 / 2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18 / 2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19 / 2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20 / 2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
21 / 2557  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนา
การเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
22 / 2557  การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
23 / 2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
24 / 2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
25 / 2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit
26 / 2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
27 / 2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit
28 / 2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
29 / 2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
30 / 2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  
31 / 2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32 / 2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNbFkxX2l0UDVSTXc/view?usp=sharing
33 / 2557  20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Q21OVDd5SjZKX3c/view?usp=sharing
34 / 2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit
*********** **************************************************************************** ******************************* *******************

ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์
6 / 2556 คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายปรีชา สายค้ำhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit
19 / 2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
20 / 2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
*********** **************************************************************************** ******************************* *******************

Comments