ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


        การคัดเลือกโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" 

- เอกสาร คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1pzIUZ5B76xnbtblzOBA4MJ9GbGtRwOA9/view?fbclid=IwAR07bshqKluFuAHfT1CfcDBl1rJfxZxpiqp5Vv4jP-4-Tpt1MgJE93ShG0k

- เอกสาร คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 > คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjI2M2JjNjFiOTA4MWJmZDk

- ประกาศ การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุม ทางวิชาการฯ 
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 
- แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอฯ 
- ปฏิทินการส่งผลงาน - โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 รางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. รับชมและร่วมโหวต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
Cluster 1-5, 8
ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/fajJC 
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 9-14 ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/zp97a
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 14 : https://1th.me/j967h 
Cluster 15-18 ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/T3Ai3
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 18 : https://1th.me/TrHj5 ความปลอดภัยของผู้เรียน

        
คู่มือปฏิบัติเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด (ศคม.)
        ทั้งนี้ "ความปลอดภัยของผู้เรียน" ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 1 ใน 7 ข้อ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > https://moe360.blog/2021/04/23/protect-assist-students/

        แบบเล่มเล็ก > คลิก | ฉบับเต็ม > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1fbNJEpbk7n_5E0CwTvAp-QKWkTDKBHLS/view?usp=sharing

https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/66/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน > คลิก 

การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA > คลิก 

การกลั่นแกล้งในสังคมไทยรับมืออย่างไรดี > คลิก 

การกลั่นแกล้ง (Bullying) ความรุนแรงในสังคม > คลิก 

- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก 

- e-Book ระบบดูแลช่วยเลือนักเรียน > คลิก

- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลสําหรับครูที่ปรึกษา

- รายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 คลิก Comments