ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


        การคัดเลือกโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" 

- เอกสาร คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1pzIUZ5B76xnbtblzOBA4MJ9GbGtRwOA9/view?fbclid=IwAR07bshqKluFuAHfT1CfcDBl1rJfxZxpiqp5Vv4jP-4-Tpt1MgJE93ShG0k

- เอกสาร คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 > คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjI2M2JjNjFiOTA4MWJmZDk

- ประกาศ การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุม ทางวิชาการฯ คลิก
- เอกสารแนบท้ายประกาศ > คลิก 
- แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอฯ คลิก  
- ปฏิทินการส่งผลงาน คลิก- โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 รางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. รับชมและร่วมโหวต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
Cluster 1-5, 8
ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/fajJC 
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 9-14 ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/zp97a
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 14 : https://1th.me/j967h 
Cluster 15-18 ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/T3Ai3
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 18 : https://1th.me/TrHj5 

        นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อยอดมาสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็น (ความปลอดภัย/ โอกาส/ คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ) 
        โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพใน 3 ประการ คือ 
    1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
    2. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
    3. 1ดนตรี 1กีฬา 1อาชีพ 
        โรงเรียนควรทำแผนฯ โครงการ-กิจกรรม 3 เรื่องหลัก คือ ความปลอดภัยฯ / คุณภาพการเรียนการสอน / 1นักเรียน 1ดนตรี 1กีฬา 1อาชีพ


ความปลอดภัยของผู้เรียน

        
คู่มือปฏิบัติเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด (ศคม.)
        ทั้งนี้ "ความปลอดภัยของผู้เรียน" ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 1 ใน 7 ข้อ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > https://moe360.blog/2021/04/23/protect-assist-students/

        แบบเล่มเล็ก > คลิก | ฉบับเต็ม > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1fbNJEpbk7n_5E0CwTvAp-QKWkTDKBHLS/view?usp=sharing

https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/66/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

คู่มือความปลอดภัยของผู้เรียน > คลิก 
- หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ได้รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาครู จำนวน 20 ชั่วโมง เพื่อนำไปประกอบการทำวิทยฐานะ > คลิก 
คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน > คลิก 
การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA > คลิก 
การกลั่นแกล้งในสังคมไทยรับมืออย่างไรดี > คลิก 
การกลั่นแกล้ง (Bullying) ความรุนแรงในสังคม > คลิก 
(ร่าง) คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ.2563) > คลิก 
มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก > คลิก 
อบรมออนไลน์หลักสูตรสิทธิเด็ก > คลิก 
"ประชุมแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health HERO"  13 ส.ค.64 > คลิก 
- Om Sayf ยูทูบเบอร์หญิงชาวซีเรียที่อาศัยในตุรกี เธอมือซ้ายส่งสัญญาณ สัญลักษณ์มือที่ Sayf ใช้ในคลิป มาจากมูลนิธิสตรีแคนาดา ที่คิดออกมาให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบลับ ๆ หากตกอยู่ในอันตราย  สิ่งเหล่านี้ คุณครูควรบูรณาการแทรกไว้ในบทเรียนเพื่อเสริมสร้างเรียนรู้ การขอความช่วยเหลือ(อย่างลับๆ) ตามหลักสากลอันเป็นทักษะชีวิต > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dulae/Canadian%20Women%E2%80%99s%20Foundation.jpg

- สอนลูกให้รู้จัก Signal for Help สัญญาณขอความช่วยเหลือสากล > คลิก 
- ตกอยู่ในอันตราย ขอความช่วยเหลือ Help me ต้องทำยังไง? > คลิก - (ตัวอย่าง) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
         > คลิก 
- แบบวิเคราะห์-สรุปผลพฤติกรรมนักเรียน > คลิก 
- คลิปอธิบายการใช้ > คลิก 
- การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก 
แนวทางดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเลือนักเรียน > คลิก 
- e-Book ระบบการดูแลช่วยเลือนักเรียน > คลิก
- TEPE Online รหัส 220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ > คลิก 
- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลสําหรับครูที่ปรึกษา
- แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน > คลิก 
- แบบฟอร์มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก 
แบบฟอร์มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก 
- ไฟล์บันทึกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก
- แบบสรุปการคัดกรอง > คลิก 
- ไฟล์บันทึกแบบสรุปการคัดกรอง > คลิก
- รายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 คลิก 
- เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต (สพฐ. 2559) > คลิก 
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ > คลิก
- คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ ม.ต้น (กรมวิชาการ 2545) > คลิก 
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ(เพ็จกลุ่มนิเทศฯ) > คลิก 
- การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สมาคมแนะแนว) > คลิก 
- คุ่มือครู ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ป.1-ป.6 (กรมสุขภาพจิต) > คลิก 
คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พะเยา เขต1) > คลิก 
คู่มือการจัดระบบการดูแลฯ > คลิก 
- การป้องกันและแก้ปัญหา > คลิก 
- กรอบความคิด  > คลิก 
- สภาพควาสำเร็จระบบดูแลฯ (สพฐ. 2551) > คลิก 
เอกสาร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560 > คลิก
- คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 > คลิก
คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 > คลิก
คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 > คลิก
คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก 

คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 > คลิก 
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
- คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2560 > คลิก 
- คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2561 > คลิก 
- คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2562 > คลิก 
- คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2563 > คลิก 
- คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 > คลิก 


ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) > คลิก 
- ผลการคัดเลือก เขตพื้นที่/สถานศึกษา (lesson learn 2020) > คลิก Ċ
Webmaster Supervisory,
27 มิ.ย. 2564 23:46
Comments