การทำ e-Book

     ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ปี 2557
ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมการอบรมทำ e-Book on-line สพป.นครปฐม เขต 2
ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนวัดบางพระ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูกลุ่มสาระต่างๆ ที่สนใจการทำ e-Book ตามความสมัครใจ จำนวน 80 คน จัดอันดับตามการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. หากเกินจำนวนที่กำหนด จะจัดสำรองไว้ในการอบรมรุ่นต่อไป  

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม:
1. เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ต่างๆ ที่พร้อมจะสร้างสื่อ e-Book
2. มีเนื้อหา ที่เป็นข้อมูลตัวอักษรและภาพในลักษณะที่เป็นไฟล์ และเตรียมพร้อมนำมาใช้ในการอบรม 
3. มีทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เช่น โปรแกรมพิมพ์งานและ/หรือโปรแกรมนำเสนอได้ 
4. สามารถนำโน้ตบุ๊กมาใช้ในการอบรมได้ 
5. มี e-mail และใช้งานได้ 
6. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสมัครและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ และดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
7. ต้องส่งชิ้นงานe-Book เป็นไฟล์เข้าร่วมประกวดคนละ 1 ชิ้นงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังการอบรม จึงจะถือว่าการอบรมสมบูรณ์ และ
    จะได้รับวุฒิบัตรการอบรม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมินและตัดสิน
    ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของรูปเล่ม 20 คะแนน 
2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการออกแบบการนำเสนอ 20 คะแนน 
3. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ 20 คะแนน 
4. เทคนิควิธีการ และความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
5. ประโยชน์การใช้งานตรงกับความต้องการและสถานการณ์ 20 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน : คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้รางวัลเป็นเกียรติบัตร ตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนน 80-100 คะแนน ระดับเหรียญทอง 
คะแนน 70-79   คะแนน ระดับเหรียญเงิน 
คะแนน 60-69   คะแนน ระดับเหรียญทองแดง 
คะแนน 50-59   คะแนน ระดับชมเชย  

หมายเหตุ ในแต่ละประเภทกลุ่มสาระ ผู้ได้รางวัลเหรียญทองที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเชิญชม e-Book
ตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2556


 แบบประเมิน e-Book.PDF | e-Book.docx (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างคลิกที่ลูกศรแถบขวา)
 แบบประเมิน eBook (ตัวอย่าง 1
 แบบประเมิน eBook (ตัวอย่าง 2
 เรียน สมาชิกที่เข้ารับการอบรม e-Book ทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ การอบรม
 การอบรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ปี 2557 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก


e-Book ใคร ๆ ก็ทำได้
    รู้จักหนังสือในโลกอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่มีชื่อย่อๆว่า E-Book พร้อมวิธีการสร้าง E-Book ที่ทำได้ง่ายที่สุดผ่านอุปกรณ์ Tablet ที่เราใช้งานกันอยู่ > คลิก 

โปรแกรมทำ e-Book : Aleo Flash Banner Maker / Adobe Photoshop / Desktop Author 
Flip Banner / Flip Builder / Flip Book Player / Kvisoft flipbook maker / Microsoft Word / Photoshop CS3 / SDW / Adobe Illustrator / Captivate / Flash / 3Dbook / Flip Album / Flip Album Pro / Flip Album Vista Pro / Format Powerpoint / Photoscape / Picture Collage Maker Pro / Sound Forge


หลักการเบื้องต้น : 

    1. ทำต้นฉบับให้สมบูรณ์ในส่วนของตัวอักษรและรูปภาพประกอบ ตามโครงสร้างของ e-Book (พิจารณาได้จากเกณฑ์ในแบบประเมิน) ซึ่งอาจทำมาจากโปรแกรม MS Word / PowerPoint
    2. แปลงต้นฉบับให้เป็นไฟล์ PDF 
    3. นำเข้าไฟล์ pdf ที่แปลงมา เข้าในโปรแกรม  Flip PDF Professional แล้วตกแต่งเพิ่มเติม ได้แก่ การใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว ลิงก์ภายในและภายนอก พื้นหลัง การ์ตูนตัวช่วย เอฟเฟคต่างๆ ฯลฯ
    4. ตีพิมพ์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Publish) โดยเลือก Publish เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .exe 
    5. ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไว้ในเซิฟเวอร์หรือระบบ cloud service เช่น Google drive / Drop box / one drive ฯลฯ ทำการแชร์ไฟล์ และเปิดไฟล์ในระบบ cloud คัดลอกที่อยู่แล้วทำลิงก์ไว้ในเพ็จเรา หรือนำ url ไปใช้ในการเผยแพร่ต่อไป


โปรแกรมทำ e-Book

E-book Generator

http://flipbuilder.com/flip-pdf-pro/

ตัวอย่าง e-Book Online
จากโปรแกรม Flipbook