ชุติกาญจน์ ใจบางยาง

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...ระบบย่อยอาหาร.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...วิทยาศาสตร์... ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีทีี่ 6.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...ว.1.1 ป.6/2 ....... 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวชุติกาญจน์  ใจบางยาง.... โรงเรียน ....บ้านเพลินวัฒนา.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ...pratoofar@gmail.com..................................

Comments