กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...ความรู้เบื้องต้นมาลัยดอกไม้สด.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)...        ระดับชั้น ....มัธยมศึกษาปีที่ 1....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทของมาลัย วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน และเห็นคุณค่าตลอดทั้งประโยชน์ของการน้อยมาลัย 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข....         โรงเรียน ....บ้านกระทุ่มล้ม.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ...kaew-52@hotmail.com............................................ 

Comments