นวกานต์ มณีศรี

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...Microsoft Office Word 2007................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์).............ระดับชั้น ....มัธยมศึกษาปีที่ 1.............................
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...............................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางนวกานต์  มณีศรี......................โรงเรียน ....วัดไทร(สินศึกษาลัย)................................................. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ................................................................. 
Comments