นิภา ทองไพบูรณ์

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...สุดยอดการเรียนรู้กับ e-Book พลเมืองดี.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม......        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 2.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด..  
ชื่อเจ้าของผลงาน ....นางนิภา  ทองไพบูรณ์..........         โรงเรียน ....วัดสว่างอารมณ์..อ.บางเลน............ 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ................. โทรศัพท์ .................................... e-mail .......nipa687@gmail.com.....................

Comments