นิภาวรรณ คนทน

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...คอมพิวเตอร์.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)...        ระดับชั้น ....มัธยมศึกษาปีที่ 1....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...ง.3.1 ม1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวนิภาวรรณ คนทน....         โรงเรียน ....วัดนราภิรมย์.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail .................................................. 

Comments