นภาวรรณ พันธุ์จินดา

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...มาตราตัวสะกด.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ภาษาไทย........................        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 2.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด..ท 1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรอง.................... 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวนภาวรรณ พันธุ์จินดา....         โรงเรียน ....บ้านกระทุ่มล้ม.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ .................................... e-mail .....jeje_tik@hotmail.com..............................

Comments