พบ ศน.ผ่านจอเฟส

 ศน. เกษียณ และย้ายหน่วยงาน

พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา (ย้ายหน่วยงาน)

ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ (เกษียณฯ ปี 63)

รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ (เกษียณฯ ปี 62)

ธัญญาพร ดาวัลย์ (ย้ายหน่วยงาน)


อรวรรณ ริ้วไสว (เปลี่ยนตำแหน่ง)

สมชาย พูลศรี (ย้ายหน่วยงาน) 

รัตนา ศิริชยานันท์ (ย้ายหน่วยงาน)

วิไลวรรณ ตรีชั้น (เกษียณฯ ปี 61)


กฤษณาวรรณ ชื่นค้า (เกษียณฯ ปี 60)

มณกาญจน์ ทองใย (เกษียณฯ ปี 59)

วิไลวรรณ โอรส (เกษียณฯ ปี 58)

พัชรี ยันตรีสิงห์ (เกษียณฯ ปี 58)

ปรีชา สายค้ำ (เกษียณฯ ปี 57)

อนนท์ ศรีพิพัฒน์ (เกษียณฯ ปี 57)