วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก


เปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการและเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/fanpage/wisay-thasn/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/fanpage/wisay-thasn/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg

        ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือ และแนวทางดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด" ใน 8 เรื่อง
    1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด 
    2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 3) ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (มฐ.5) เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ     3 ให้สูงขึ้นจากฐานเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
    4) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
    5) ICT เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ ข้อมูลที่นำมาใช้วางแผนการนิเทศ คลังข้อสอบ คลังพาวเวอร์พ้อยท์ ระบบนิเทศออนไลน์ 
    6) ส่งเสริมให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง 
    7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
    8) การนำแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ