วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

        เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล


        พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล
เปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรมเป้าประสงค์

    1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

    2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 

    3.ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

    4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทำงานภายในสำนักงานและส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษากลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้