สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring

สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง

โพสต์31 ส.ค. 2556 02:32โดยWebmaster Supervisory

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม  

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ แสดงผลงานครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 100 คน 

กิจกรรม : นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ / สะท้อนภาพการจัดงาน โดย ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ  / สรุปผลการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.มาเรียยม นิลพันธุ์ / ตัวแทนครู ผู้บริหารฯ ศึกษานิเทศก์ แสดงความคิดเห็น 
 
ผลที่ได้รับ : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การประชุมสรุปผลการสร้างระบบพี่เลี้ยง

Coaching Team

โพสต์16 ก.ค. 2556 06:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2556 02:29 ]

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดลานคา และโรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม  ปฏิบัติการสังเกตการสอน ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันวางแผนพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อครูแกนนำได้เป็นพี่เลี้ยงแก่ครูคนอื่นๆ ต่อไป
Coaching ลานคา-วัดโพธิ์

Coaching & Mentoring 4

โพสต์10 ก.ค. 2556 00:50โดยWebmaster Supervisory

ตามติดชิดใกล้

    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกนิเทศโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนที่คณะนิเทศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จะเข้าติดตามนิเทศอีกครั้งหนึ่ง ภายในช่วงเวลาตามกำหนด และจำนำผลสรุปจากการติดตาม นิเทศ มานำเสนอภาพรวมกันอีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  

กิจกรรมการนิเทศ :  สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ พิจารณาดูแผนการสอน แสดงภาพสะท้อนการปฏิบัติ   ช่วยยกันบำบัดเสนอแนะเพิ่มเติม สร้างเสริมพลังการพัฒนา 
เนื้อหาสาระ :  แผนการจัดการเรียนรู้ / เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ (เน้น 5 L) / สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ /การวัดและประเมินผล  
นัดหมาย : นิเทศครั้งต่อไปโดยคณะนิเทศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกำหนดในแผนและปฏิทินนัดหมาย

Coaching 4

พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง)

โพสต์20 มิ.ย. 2556 08:09โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2556 00:53 ]

14 มิถุนายน 2556

    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อนิเทศ ติดตาม ต่อยอด โครงการฯ 
กลุ่มเป้าหมาย :  ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 150 คน 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ข้อสังเกตที่มีต่อแผนฯในภาพรวม ตัวอย่างแผนที่ดีฯ และข้อบกพร่องต่างๆ / แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้คำปรึกษารายบุคคล และวางแผนการนิเทศการสอน / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม เสนอแนะ (ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร อำเภอนครชัยศรี สามพราน  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / อำเภอบางเลน พุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดลานคา)
นัดหมาย : กำหนดแสดงผลงานที่สะท้อนผลจากการจัดการเรียนรู้ ภายในเดือน สิงหาคม 2556 / กำหนดนิเทศครั้งต่อไป(รายโรงเรียน)
                   กลุ่มอำเภอนครชัยศรี สามพราน 10 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนวัดท่าพูด / 16 ก.ค.2556 (เช้า) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, (บ่าย) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / 17 ก.ค.2556 (เช้า) โรงเรียนวัดบางพระ, (บ่าย) โรงเรียนวัดดอนหวาย 
                   กลุ่มอำเภอบางเลน พุทธมณฑล 15 ก.ค. 2556(เช้า) โรงเรียนวัดคลองโยง / 18 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนวัดลานคา, (บ่าย) โรงเรียนวัดโพธิ์ / 24 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล, (บ่าย) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 

ติดตามระบบพี่เลี้ยง1


สร้างความรู้ความเข้าใจ

โพสต์20 มิ.ย. 2556 08:05โดยWebmaster Supervisory

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556

       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้
กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 100 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : Learning to Question, to search, ta Construct, to Communicate, to Serve (ดร.วรรณา ช่องดารากุล) / กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย (ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย), การเรียนรู้แบบ Co-operative Learning (ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม), การวิจัยในชั้นเรียน (ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ) / การใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) : รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่, ผศ.ดร.มาเรียยม นิลพันธุ์, ดร.มารุต พัฒผล

กิจกรรม : พิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / การทดสอบก่อนการฝึกอบรม / ฟังบรรยาย / ฝึกปฏิบัติตามเครื่องมือ / การทดสอบหลังฝึกอบรม
 
ผลที่ได้รับ : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

coaching & mentoring


สร้างระบบพี่เลี้ยง

โพสต์12 มิ.ย. 2556 08:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2556 07:58 ]

30 เมษายน 2556

        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 

        วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

        กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

        หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2  กล่าวรายงานโดยนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring / On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  กระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ อบรม พัฒนางาน นิเทศ โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ คุย คิด เขียน แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 

สร้างระบบพี่เลี้ยง


1-6 of 6