Coaching Team

โพสต์16 ก.ค. 2556 06:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2556 02:29 ]
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดลานคา และโรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม  ปฏิบัติการสังเกตการสอน ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันวางแผนพัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อครูแกนนำได้เป็นพี่เลี้ยงแก่ครูคนอื่นๆ ต่อไป
Coaching ลานคา-วัดโพธิ์

Comments