สร้างความรู้ความเข้าใจ

โพสต์20 มิ.ย. 2556 08:05โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556

       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้
กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 100 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : Learning to Question, to search, ta Construct, to Communicate, to Serve (ดร.วรรณา ช่องดารากุล) / กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย (ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย), การเรียนรู้แบบ Co-operative Learning (ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม), การวิจัยในชั้นเรียน (ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ) / การใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) : รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่, ผศ.ดร.มาเรียยม นิลพันธุ์, ดร.มารุต พัฒผล

กิจกรรม : พิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / การทดสอบก่อนการฝึกอบรม / ฟังบรรยาย / ฝึกปฏิบัติตามเครื่องมือ / การทดสอบหลังฝึกอบรม
 
ผลที่ได้รับ : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

coaching & mentoring


Comments