สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง

โพสต์31 ส.ค. 2556 02:32โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม  

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ แสดงผลงานครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 100 คน 

กิจกรรม : นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ / สะท้อนภาพการจัดงาน โดย ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ  / สรุปผลการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.มาเรียยม นิลพันธุ์ / ตัวแทนครู ผู้บริหารฯ ศึกษานิเทศก์ แสดงความคิดเห็น 
 
ผลที่ได้รับ : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สามารถใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิชาการนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การประชุมสรุปผลการสร้างระบบพี่เลี้ยง

Comments