สร้างระบบพี่เลี้ยง

โพสต์12 มิ.ย. 2556 08:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2556 07:58 ]
30 เมษายน 2556

        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 

        วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

        กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

        หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2  กล่าวรายงานโดยนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring / On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  กระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ อบรม พัฒนางาน นิเทศ โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ คุย คิด เขียน แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 

สร้างระบบพี่เลี้ยง


Comments