HCEC

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

        เป้าหมายให้ศูนย์ HCEC เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ เพื่อปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
“HCEC มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้น ด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู และทำงานร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะ ในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ทั้งแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา” 

        ศูนย์ HCEC จะจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามแผนงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 185 ศูนย์ และในวิทยาลัยอาชีวะ 100 ศูนย์ ภายในปี 2564  
        ทั้งนี้ ได้แบ่งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ HCEC ภายในโรงเรียน เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำนวน 82 ศูนย์ และระยะที่ 2 จำนวน 103 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอเป็นที่ตั้งของศูนย์ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training Center) แบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) รวมถึงการอบรมพัฒนาด้านอื่น ๆ ของทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการทดสอบสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Testing Center) วัดระดับความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ตามสมรรถนะที่ สพฐ.กำหนด อาทิ การทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานในมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
        นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติการออกใบประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์ (e-Certification) การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติเพื่อใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู (Teacher License) ครอบคลุมถึงการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
        กลไกขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการเชื่อมต่อผ่าน HCEC, DEEP และเปลี่ยนวิธีการวัดผลด้วย EIDP ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
    - ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) > คลิก 
    - ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) > คลิก 
    - โครงการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศธ. > คลิก  
    - ศูนย์ HCEC จังหวัดนครปฐม ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย > คลิก
    - ศูนย์ HCEC จังหวัดนครปฐม ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) > คลิก           สพฐ.แจ้งหนังสือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบและวันเวลาการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ประสานงานพิจารณาดำเนินการต่อไปในเบื้องต้น > คลิก   

        การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนโควต้าการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2564

    เขตพื้นที่                จำนวน     จำนวนโควต้า
สพม.นครปฐม               114               60
สพป.นครปฐม เขต 1     226             120
สพป.นครปฐม เขต 2     109               70
        รวม                      449             250

        คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะตามกรอบ (CEFR) ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
        1. เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2. ไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        3. อายุไม่เกิน 58 ปี
        4. พิจารณาจากอายุราชการที่เหลือมากสุดไว้ลำดับต้นของจำนวนที่จัดสรรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04289/ว601 ลว. 21 พ.ค. 64 > คลิก
    รายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก 


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : 

การศึกษายกกำลังสอง > คลิก  
- เอกสาร ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สพฐ.2563) > คลิก 
- สาระเกี่ยวกับ EIDP (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
คู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC  ฉบับ e-Book > คลิก 
- คู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ      ฉบับ PDF > คลิก
การรับรองหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อให้สามารถนำชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด > คลิก
    @ เสนอหลักสูตร > คลิก
    @ ประกาศผลการรับรองหลักสูตร > คลิก 
    @ สงรายชื่อผู้ผ่านการอบรม > คลิก
    @ ประสานงานการสอบ CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 
    @ QR Code กลุ่มไลน์ เตรียมตัวสอบ CEFR สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1miy64/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9ACEFR.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hcec/185611789_1692793204248936_8481291135114402646_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hcec/186472599_1692793207582269_5989891290684576640_n.jpg


ความเคลื่อนไหว : 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 11:18 น. 
        การประชุมชี้แจง แผนการดำเนินงานศูนย์ HCEC ปี 2565 > คลิก 

วันที่ 14 กันยายน 2564 
        เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมรายการ EduGuide 4.0 สรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พาไปชมตอน "ศูนย์ HCEC สพฐ. เติมเต็มความรู้ทันยุค! ครูสู่นักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19" ทาง ททบ.5 HD กดทีวีช่อง 1 เวลา 14.05-14.25 น.

วันที่ 11 กันยายน 2564 
        เชิญชวนคุณครูร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21” (Competence Empowerment of English Teachers of the 21th Century” จัดโดย Human Capital Excellence Center Chaiyaphum > คลิก 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
        เข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ" ครั้งที่ 1 (ภาคทฤษฎี) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (การเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR) 
        เรียน ผู้เข้าร่วมทดสอบ pre-test CEFR ของศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ทุกท่าน เนื่องด้วยการทดสอบ pre-test ในวันอังคาร ที่ผ่านมา มีความผิดพลาดของข้อสอบ เพราะโจทย์ต้นฉบับมีความผิดพลาด ทางศูนย์จึงขออนุญาต ไม่ประกาศผลคะแนนสอบ เพราะมีความคลาดเคลื่อนของคะแนนสอบของท่าน โดยทั้งนี้ ไม่มีผลกับการเข้ารับการอบรม ตลอดจนการพิจารณารับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการเข้าร่วมอบรม ในการวัดความรู้ pre-test ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวอย่างข้อสอบ CEFR ระดับ B1 และแนวทางในการทำข้อสอบ Post-test ต่อไป ในส่วนคะแนนสอบ post-test ทางศูนย์ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง email ของท่านที่แจ้งมาใน google form หลังจากสอบเสร็จ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยท่านที่จะได้รับเกียรติบัตรจะต้อง เข้ารับการทดสอบ pre test และเข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมด จะมีการลงชื่อ ช่วงเช้า /พักเบรคช่วงเช้า/ ช่วงบ่าย/ พักเบรคบ่าย 
        (ปีนี้ใช้ข้อสอบของ cambridge - lingual skills)
เอกสารเตรียมสอบ > คลิก 
speaking 15 mins.ไม่ได้ตรวจ accent ตรวจ clearing 
istening 5 parts : ฟังก่อน หลังสัญญาณ จะมีการจับเวลา ให้พูด 10 + 20 sec.
think on your feet : ฟังคำถามแล้วตอบเลย 
        บันทึกผลการสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมHCEC (64/2564) > คลิก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hcec/217836449_1237498573357161_8515077807681256458_n.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
        เข้าร่วม open chat ของศูนย์ HECE กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) > คลิก


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น.
        การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : HECE ทางออนไลน์ (ภาคกลาง)
        - ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
        - วิดีโอการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hcec/HCEC.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hcec/HCEC2.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 - 10.00 น. 

        เข้าร่วมประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : HECE (ภาคกลาง) ทางออนไลน์ โดยให้ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุม โดยลงทะเบียนทาง QR Code ตามรอบการอบรม รอบที่ 1 ภาคกลาง เวลา 08.30 - 10.00 น.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1miy64/9.jpg

    - ชมรายการย้อนหลัง > คลิก 
    - หนังสือที่ ศธ04289 / ว619 > คลิก
    - ภาพจับหน้าจอจากการประชุม > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม (เฉพาะเจ้าหน้าที่) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1miy64/194344634_1207014309738921_3179335057405315258_n.jpg?attredirects=0

Hi Kerin Choykhruea,
Thank you for registering for "ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC (รอบที่ 1)".
Please submit any questions to: sbc.ecom@gmail.com
Date Time: Jun 4, 2021 08:30 AM Bangkok
Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: Click Here to Join
Passcode: 123456
Note: This link should not be shared with others; it is unique to you.
Add to Calendar Add to Google Calendar Add to Yahoo Calendar
Or One tap mobile
US: +13462487799,,86881440303# or +16699006833,,86881440303#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
US: +1 346 248 7799 or +1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799
Meeting ID: 868 8144 0303
Passcode: 123456
International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kcqxLu91nr
You can cancel your registration at any time. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1miy64/38.jpgĊ
HCEC.pdf
(1929k)
Webmaster Supervisory,
22 ส.ค. 2564 23:23
Comments