หนังสือเรียน


http://academic.obec.go.th/textbook/web/

หนังสือเรียน ป. 2

http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf01.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf01.pdf
วรรณคดีลำนำภาษาพาที
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf04.pdf
วิทยาศาสตร์
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf05.pdf
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมฯ
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf06.pdf
พระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf08.pdf
ภาษาอังกฤษ
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf09.pdf
รักสุขภาพ
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf10.pdf
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf11.pdf
ดนตรีนาฏศิลป์
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf11.pdf
ทัศนศิลป์
คณิตศาสตร์

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_1.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_2.pdf
เล่ม 1 พยัญชนะและสระเล่ม 2 คำที่มีสระลดรูป
และเปลี่ยนรูป
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_3.pdf
เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด
และมีตัวสะกดตรงมาตรา
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_4.pdf
เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_5.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_6.pdf
เล่ม 5 คำควบกล้ำ
และคำที่มีอักษรนำ
เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_7.pdf
เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์


แนวการสอนซ่อมเสริม
การอ่าน และการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.ฉบับภาษาอังกฤษ > คลิก
 คู่มือครูวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิก
 แบบบันทึกกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิก
 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ คลิก


หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 คู่มือครูคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 คู่มือครูวิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


หนังสือเรียนภาษาไทย มานีมานะ


e-Book หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาไทย ป.1  เล่ม 1  |  เล่ม 2
ภาษาไทย ป.2  เล่ม 1  |  เล่ม 2
ภาษาไทย ป.3  เล่ม 1  |  เล่ม 2
ภาษาไทย ป.4  เล่ม 1  |  เล่ม 2
ภาษาไทย ป.5  เล่ม 1  |  เล่ม 2
ภาษาไทย ป.6  เล่ม 1  |  เล่ม 2

หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
ชั้น ป.๕ (วิทยาศาสตร์)
ชั้น ป.๕ (สุขศึกษาและสังคมศึกษา)
ชั้น ป.๖ (วิทยาศาสตร์)
ชั้น ป.๖ (สุขศึกษาและสังคมศึกษา)

หนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
English is fun Book ๑ ป.๓
English is fun Book ๒ ป.๔
English is fun Book ๓ ป.๕
English is fun Book ๔ ป.๖

On the Springboard Student is
Book ๑ ป.๓  |  Book ๒ ป.๔
Book ๑ ป.๕ เล่ม ๑
Book ๔ ป.๖


**หนังสืออ่านนอกเวลา**

วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชุด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล

**คู่มือ**

Comments