บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 


        1)  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        2)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        3)  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        4)  งานการจัดการองค์ความรู้ (KM) / งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

        5)  งานจัดทำ  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        6)  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

        7)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

        8)  นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

        9)  งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

      10)  งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน

      11)  งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

      12)  งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม

      13)  งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไกลกังวล  (eDLTV)

      14)  งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

      15)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลับหน้าเดิม

หน้าเว็บย่อย (1): โรงเรียนนำร่อง
Comments