หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

0

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 60  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 14 มี.ค. 2560 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม             ๒๕๖๐  เอกสารแนบ >>> หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 7  มี.ค. 2560 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. >>> คล ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 01:06 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี  ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้   2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ 3. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น  Echo Hybrid  
  ส่ง 6 พ.ค. 2560 08:57 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประชุมพัฒนาครู โรงเรียนคุณธรรม วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 478 คน  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  ส่ง 5 พ.ค. 2560 01:50 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • อบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย วันที่ 27 เมษายน 2560 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ อ.พุทธมณฑล  กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 3-6  เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนใช้วิธีการคิดเลขได้เร็วขึ้น
  ส่ง 30 เม.ย. 2560 19:44 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประชุมวิทยากรแกนนำโครงการ รร.คุณธรรม สพป.นฐ.2 วันที่ 21 เมษายน 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี  เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
  ส่ง 22 เม.ย. 2560 08:43 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมิน Best Practices DLTV & DLIT 2016 การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านดาวเทียม(DLTV) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4 การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4
  ส่ง 4 พ.ค. 2560 05:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • NT'59         NT เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ        การสอบ NT กำหนดตารางการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี  โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา  พอสอบเสร็จแล้ว ก็จะแจ้งค่าเฉลี่ยของโรงเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ๆ ทราบ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ         ต่อมา ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2560 01:46 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 203 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิกData Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60EMIS ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รางวัลพระราชทาน59 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2560 02:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • แนวทางใช้จ่ายงบประมาณ คลิก
  ส่ง 19 พ.ค. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีความยินดีขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2560 21:33 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เอกสารประกอบการอบรม PLC         เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2560 00:43 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มหกรรมวิชาการปฐมวัย การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปฐมวัยของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2560 04:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 140 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0
0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments