หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers
เนื้อหาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมใช้ทบทวนบทเรียน > คลิก
วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ระหว่างการตรวจสอบและทยอยส่งทางอีเมล์ตามลำดับการส่งและตรวจงาน

        เรียน ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ทุกท่าน
        ขณะนี้ ท่านใดยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม ของ สพฐ. ขอให้ท่านดำเนินการโดยด่วน คลิก 
        ส่งงาน lesson plan และ item card ที่เป็นของท่านเอง (ไม่ใช่งานกลุ่มหรือคัดลอกมา) เฉพาะท่านที่ถูกท้วงติงและต้องการแก่ไข  โดยส่งชื้นงานมาใหม่ที่ kerineye@gmail.com ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไม่เกิน 24:00 น.
        ** หากหลังจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับวุฒิบัตรการเข้าร่วมการอบรมและการได้ชั่วโมงคูปองครู  (อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • พุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 ตุลาคม 2562        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมประชุมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันที่ 16 ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2562 17:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Boot Camp'62#2         เรียน คุณครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Bootcamp เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ ฟิลล์ไลค์โฮม รีสอร์ท บัดน ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2562 00:32 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • ถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต วันที่ 12 กันยายน 2562        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  จัดการประชุม สัมมนา ถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จร ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2562 02:15 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT วันที่ 9 -10 กันยายน 2562        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในการใช้สื่อ ICT บูรณาการนิเทศโดยใช ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2562 03:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2562         การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2562 11:02 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC#4 7 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ครั้งที่ 4  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐมวัตถ ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2562 21:36 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกันคุณภาพภายใน'62 วันที่ 2 กันยายน 2562        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำส ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2562 17:15 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 328 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ 17 ตุลาคม 2562         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2562 10:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2ระดับกลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขันเสร็จส ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2562 06:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • นักธุรกิจน้อยฯ นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์        สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดทำโครงการ "นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2562 18:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ปฐมวัยรับตราพระราชทาน 23 สิงหาคม 2562        สถานศึกษาในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21 ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2562 02:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562สพป.นครปฐม เขต 2วันที่ 16 สิงหาคม 2562          งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนว ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2562 21:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 232 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA พ.ศ. 2561 > คลิก 
และ ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปี 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก  
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 > คลิก  
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค.62) > คลิก 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2562 > คลิก  
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ : ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2562 (89.91 A) > คลิก  
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) Integrity and Transparency Assessment 
ITA Online 2019 > คลิก 
 กรอบโครงสร้าง และกำหนดการบริหารจัดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 > คลิก 
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เอกสารเผยแพร่ รูปแบบการพัฒนาการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นางนาฏธยาน์ รอดสน) > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 ผลสอบ NT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 ศธ.ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันและมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา > คลิก
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 > คลิก
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก (การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)        ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก
        ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ
https://www.trueplookpanya.com/examination

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpCn_9ofmWSMPOTY1chpYH28i_4oo6-R?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/