หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ
โปรดใช้ Google Chrome Browsers
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 พฤศจิกายน


เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ประจำปีการศึกษา 2563
ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • การใช้สื่อ CODING วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563        การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการออกแบบกิจกรรม Coding ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2563 20:06 โดย Webmaster Supervisory
 • สรุป ITA'63 วันที่ 22 กันยายน 2563        การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ITA สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อจัดทำและสรุปผลการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดต ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2563 22:15 โดย Webmaster Supervisory
 • ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 9 กันยายน 2563        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนาการถอดบทเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) สู่การเป ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 02:07 โดย Webmaster Supervisory
 • ดูงาน ITA'63 วันที่ 3 กันยายน 2563          สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 20:16 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 355 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุขขอแสดงความยินดีโรงเรียนวัดสุขวัฒนารามสพป.นครปฐม เขต ๒ ได้รับรางวัลโล ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2563 09:31 โดย Webmaster Supervisory
 • การประกวดภาพยนต์สั้น         การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2563 18:37 โดย Webmaster Supervisory
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 23 ส.ค. 2563 04:37 โดย Webmaster Supervisory
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ'63 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2563"รักเอยรักลูกแม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นด ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2563 20:37 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 258 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก  
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน(8 ม.ค.63) > คลิก  
 โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ 
     - เรื่องแจ้ง (30 ก.ย. 63) > คลิก 
     - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ > คลิก
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) โดยมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน > คลิก 
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
     ปี 2563  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
     ปี 2562  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 คลิก 
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
    - ด้านภาษา > คลิก 
    - ด้านคำนวณ คลิก 
 กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เกี่ยวกับการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 Test Blueprint O-NET 2563 ป.6 > คลิก  |  ม.3 > คลิก 
 ตารางสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
ประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. คลิก 
    2. นโยบาย และแนวคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
    3. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิก 
    4. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก 
    5. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  คลิก 
 ข้อเสนอเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาช่วง พ.ศ.2564-2568 (5 ก.ค.63) > คลิก 
 แนวทางการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ปีงบประมาณ 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) > คลิก 
 ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา > คลิก 
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
    - แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก  
    - กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  > คลิก 
    - เพ็จประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด > คลิก
 คลิปชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก  
 ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก  
 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดรางกำหยาด อ.บางเลน ได้รับการพิจารณา การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ประจำปี 2563 ของ คุรุสภา ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง Rangkumyard Model (เอกสารอ้างอิง หน้า 17 ลำดับที่ 215) > คลิก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับอนุมัติ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  รหัสหลักสูตร 62049 ชื่อหลักสูตร ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (ตามเอกสารดังแนบ) > คลิก 
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 แนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ(19 ธ.ค.62) > คลิก  
 การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/