มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้ได้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว โปรดติดตามข้อมูลใน New Sites
เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ > คลิก

 (อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • Future Classroom Model วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหาร ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2564 20:48 โดย Webmaster Supervisory
 • 9 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.         การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2564 00:47 โดย Webmaster Supervisory
 • 12, 26 ตุลาคม 2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.         การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2564 00:03 โดย Webmaster Supervisory
 • ยินดีต้อนรับ วันที่ 6 ตุลาคม 2564        ยินดีต้อนรับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2         สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2564 17:59 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 409 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • ขอแสดงความชื่นชมยินดี วันที่ 1 กันยายน 2564        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2564 02:38 โดย Webmaster Supervisory
 • กิจกรรมวันสำคัญ'64 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2564 22:05 โดย Webmaster Supervisory
 • Community Isolation นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2Community Isolation         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีนโยบาย ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2564 20:17 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 266 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 รู้งาน ทันข่าว ก่อนหน้านี้ > คลิก 
 รายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ > คลิก 
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting > คลิก  
 เอกสาร ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 (สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.2564) > คลิก   
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. > คลิก  
 การขับเคลื่อนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กิจกรรมการจัดทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานผล การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ “นิเทศภายใน สพป.นฐ 2” หนังสือแจ้ง > คลิก 
เอกสารจากการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 > คลิก  
 สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก  
 การยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากรในสังกัด สพฐ. สามารถยื่นคำของบประมาณ ระหว่างวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2564 โดยผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสมัครเป็นนักวิจัยและยื่นคำของบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม www.tsrievent.com หรือ https://www.tsri.or.th/th/download/form/2/
 คู่มือ PMQA 4.0 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก  
 โรงเรียนและครูดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
 โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์) / โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฏร์อุทิศ) / โรงเรียนวัดโพธิ์  / โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 
 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ > คลิก  
 ผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2564 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผลการคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีและคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก   
 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก 
 ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA
(ดูย้อน-ภาคเช้า) คลิก  |  (ดูย้อน-ภาคบ่าย) คลิก  |  เอกสารประกอบการบรรยายภาคเช้า > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 > คลิก 
 ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.นครปฐมเขต 2) > คลิก 
 OBEC Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ. > คลิก  
 การดำเนินงานส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมการประเมินคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) สพป.นครปฐม เขต 2 
    - เรื่องแจ้งสถานศึกษา > คลิก 
    - ประกาศผลการประเมินคัดเลือก ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
    - ชิ้นงานตัวแทนเขตฯ > คลิก 
 ประสานงาน HCEC > คลิก 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2564 (สพฐ.)   
    - หนังสือ ที่ ศธ 04277 / ว 480  ลว. 5 ส.ค. 2564 > คลิก 
    แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. > คลิก
 เอกสาร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 การประกวด Best Practice (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เห็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด > คลิก 
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก  
 ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก 
 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก 
 เรื่องแนบประกาศทุน > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. ฉบับ e-Book) > คลิก  
 เอกสาร “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” > คลิก 
 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนเผชิญเหตุ กรณีป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พร้อมด้วยปลัด ศธ. อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ กพฐ. > คลิก
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) > คลิก
 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) > คลิก 


สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

สื่อการเรียนการสอน
โดยคุณครู สพป.นครปฐม เขต 2

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา > คลิก

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต สพป.นครปฐม เขต 2

สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป./สพม.
เว็บลิงค์การศึกษา
เทศกาลและวันสำคัญ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น