หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/earth-day


เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 60  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 14 มี.ค. 2560 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม             ๒๕๖๐  เอกสารแนบ >>> หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 7  มี.ค. 2560 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. >>> คล ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 01:06 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประชุมวิทยากรแกนนำโครงการ รร.คุณธรรม สพป.นฐ.2 วันที่ 21 เมษายน 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี  เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
  ส่ง 22 เม.ย. 2560 08:43 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมิน Best Practices DLTV & DLIT 2016 การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านดาวเทียม(DLTV)ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4
  ส่ง 26 มี.ค. 2560 19:40 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • NT'59         NT เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ        การสอบ NT กำหนดตารางการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี  โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา  พอสอบเสร็จแล้ว ก็จะแจ้งค่าเฉลี่ยของโรงเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ๆ ทราบ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ         ต่อมา ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2560 01:46 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประเมินอ่านออกเขียนได้ วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560        ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคือคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนระดับชั้นต่อๆไป ควรจะต้องอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพนักเรียนโดยรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนดำเนินโครงการที่เหมาะสม อีกทั้งร ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 00:00 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ระบบการประกันคุณภาพภายใน การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐมระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา onlineQ : Quality        A : Assurrance       M : Management        S : System        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพวัตถุประสงค ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2560 01:47 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 200 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีความยินดีขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2560 21:33 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เอกสารประกอบการอบรม PLC         เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2560 00:43 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มหกรรมวิชาการปฐมวัย การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปฐมวัยของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2560 04:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 4 th Goodness Marching Contest         ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2560 22:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • หลากประสบการณ์การเรียนรู้ครูจัดให้ '59         การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2560 19:56 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆะบูชา 60         วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 00:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 137 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0
0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2559
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments