เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ

เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
เอกสารแบ่งปันความรู้ ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


รายการหนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 5 รอบ จำนวน 131 เล่ม

หนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แยกตามกลุ่มสาระฯ

การเรียนรู้
การบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน
(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

แผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 สพป.นครปฐม เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 ม.3 
ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบทบทวนมาตรฐานคณิต
 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562
 เอกสารวิชาการ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
# IG การนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คลิก 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ > คลิก 
พลังร่วมและการบูรณาการงาน
ด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
 PDF  |  e-Book 
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ คลิก
# การประเมินแบบเสริมสร้าง
พลังอำนาจ > คลิก
# การบริหารจัดการคุณภาพ คลิก
ก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม
(การเสริมสร้างพลังร่วม
และการบูรณาการต่อยอด
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน)

VTR ก.ต.ป.น.
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ คลิก
การวิจัย คลิก
การสอน คลิก
นโยบาย คลิก
ประกันคุณภาพ คลิก
ประกันการนิเทศ คลิก
วัดและประเมินผล คลิก
หลักสูตร คลิก
ชำนาญการ  คลิก
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

    - บทเรียนจากสถานศึกษาในการ
พัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ(PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2562 > คลิก
    - รายงานผลการจัดงาน มหกรรม
การศึกษาแห่งชาติก้าวสู่คุณภาพ
การศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
    - เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง
ก้าวสู่การศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
    - มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ > คลิก
    - ปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรไทย ปี 2561 > คลิก
    - การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น > คลิก
   - สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด > คลิก ปี พ.ศ. 2564

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
 
1/2564
 แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
 2/2564
 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม
 เขต 2 > คลิก  |  e-Book > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
 3/2564 แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางเลน ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สุทธิรัตน์ นาคราช
4/2564 แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 
 สุรีพร พันยุโดด 
 5/2564 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปฏิบัติการ)
ประจำปี 2564
 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
6/2564 คู่มือนิเทศ  สุภัค แฝงเพ็ชร
7/2564 คู่มือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสู่ความสำเร็จ 
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สุภัค แฝงเพ็ชร
8/2564
 คู่มือนิเทศ
 บุญสุพร เพ็งทา
9/2564 แผนนิเทศ ติดตาม ก.ต.ป.น.  บุญสุพร เพ็งทา
10/2564 คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
ฉบับ e-Book > คลิก  |  ฉบับ PDF > คลิก 
 สุภัค แฝงเพ็ชร
 สุทธิรัตน์ นาคราช
11/2564 คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน > คลิก สายใจ ฉิมมณี
12/2564
 การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการการเปิดเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2564)
ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
13/2564
 รายงานการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(T001) จำนวนชั่วโมงการพัฒนา 15 ชั่วโมง > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
14/2564 คู่มือ ก.ต.ป.น. บุญสุพร เพ็งทา
15/2564 ถอดบทเรียนการดำเนินการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
16/2564
คู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต > คลิก 
 สุทธิรัตน์ นาคราช
17/2564
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา :
คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
18/2564
 รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมรับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook เรื่อง แนวทางการพัฒนางานทะเบียน และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนวัดผล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
19/2564
 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเสวนาและทำแบบประเมิน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย: บริบทจากอดีตสู่อนาคต > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
20/2564 รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่"
จัดโดย กลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานี > คลิก  
 เกริน ช้อยเครือ 
21/2564 รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานเรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(Data Management Center : DMC)สิ้นปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
22/2564
 รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการเรียนบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล" > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
23/2564 รายงานการพัฒนาตนเองเข้ารับการพัฒนาตนเองในระบบออนไลน์ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จำนวนการพัฒนา 12 ชั่วโมง > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
24/2564 รายงานการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School
Quality Program: TSQP) ปี 2563 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ 
25/2564 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของผู้รับการนิเทศ ประจำปี 2563 นิเทศโดยนางสาวเกริน ช้อยเครือ > คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
26/2564 ผลการดำเนินงานการนิเทศภายใน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  e-Book  |  PDF 
 สุรีพร พันยุโดด
27/2564
 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom) 
e-Book  |  PDF
 สุรีพร พันยุโดด 
28/2564 สรุปผล O-NET 2563 > คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
29/2564 สรุปผล RT ปี 63 > คลิก เมธี อ้นทอง
30/2564 สรุปผล NT ปี 63 > คลิก นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
31/2564 รายงานปฐมวัย ปี กศ.63 บุญสุพร เพ็งทา
32/2564 รายงาน ก.ต.ป.น. บุญสุพร เพ็งทา
33/2564 สรุปภาพรวมการร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration
สพป.นครปฐม เขต 2 >
 คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
34/2564
 คู่มือปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 สุรีพร พันยุโดด
35/2564 คู่มือปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางเลน ภาคเรียนที่ 1/2564 > คลิก  
 
 สุทธิรัตน์ นาคราช
36/2564 คู่มือปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ภาคเรียนที่ 1/2564 
 สุภัค แฝงเพ็ชร
37/2564 คู่มือปฏิบัติงานนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564  บุญสุพร เพ็งทา
38/2564
 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นางสาวเกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
39/2564 คู่มือปฏิบัติงานการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564  พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
40/2564 คู่มือปฏิบัติงานการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 เมธี อ้นทอง
41/2564 รายงานการนิเทศ ติดตาม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพุทธมณฑล > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
42/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก  สุรีพร พันยุโดด
43/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก เมธี อ้นทอง
44/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
45/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
46/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 
47/2564  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
48/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ > คลิก เกริน ช้อยเครือ
49/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
50/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก  เมธี อ้นทอง
51/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก  เมธี อ้นทอง
52/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก เมธี อ้นทอง 
53/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก เมธี อ้นทอง 
54/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย > คลิก  เมธี อ้นทอง
55/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก   สุรีพร พันยุโดด 
56/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก สุรีพร พันยุโดด 
57/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก  สุรีพร พันยุโดด 
58/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก สุรีพร พันยุโดด 
59/2564 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาตร์ > คลิก  สุรีพร พันยุโดด 
60/2564 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
61/2564
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สู่ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
62/2564 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assesment Report: SAR) ปี 2563 > คลิก  สุทธิรัตน์  นาคราช
63/2564
 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2563 ตามแนวทาง สพฐ. > คลิก 
 สุทธิรัตน์  นาคราช  
64/2564 บันทึกผลการสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 (ภาคทฤษฎี) > คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
65/2564 แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  สุรีพร พันยุโดด
66/2564 เอกสารเสริมความรู้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  สุรีพร พันยุโดด
67/2564 รายงานผลการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
68/2564 หลักสูตรโรงเรียรักษาศีล 5 ฐานสมรรถนะสู่ชั้นเรียน  สุรีพร พันยุโดด 
69/2564 รายงานการนิเทศกลุ่มเพชรบัวงาม  สุรีพร พันยุโดด
70/2564 การนิเทศผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สพป.นครปฐม เขต 2 (Best Practice) สุรีพร พันยุโดด
71/2564 ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พลังร่วมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ปี 2564  บุญสุพร เพ็งทา
72/2564 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  บุญสุพร เพ็งทา
73/2564 แผนนิเทศ คู่มือนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางเลน  สุทธิรัตน์ นาคราช
74/2564 คู่มือปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม  สุรีพร พันยุโดด 
75/2564 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2564  บุญสุพร เพ็งทา 
76/2564 ข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  บุญสุพร เพ็งทา
77/2564 รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก   สุทธิรัตน์  นาคราช 
78/2564 ข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สุรีพร พันยุโดด 
79/2564
 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
80/2564  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
81/2564 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2564 > คลิก วะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์
82/2564 ข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก วะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์
83/2564 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2564  นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
84/2564 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2564  พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
85/2564 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2564  เมธี อ้นทอง
86/2564
 สรุปการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนประเด็นการเรียนรู้จากการประเมินคุณภาพภายนอก สิ่งที่ค้นพบจากการนิเทศ ติดตามในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในที่ดี (Best Practice) > คลิก
 สุทธิรัตน์  นาคราช 
87/2564
 ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 สุทธิรัตน์  นาคราช
88/2564
 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 สุรีพร พันยุโดด
89/2564 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุรีพร พันยุโดด
90/2564 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สุรีพร พันยุโดด
91/2564 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุรีพร พันยุโดด
92/2564 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุรีพร พันยุโดด
93/2564 แบบทดสอบทบทวนมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุรีพร พันยุโดด 
94/2564 บทเรียนจากกิจกรรมงานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ "ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19" คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
95/2564 บทเรียนจากการร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021 ภายใต้กรอบการอบรม “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ CEFR กับการประเมิน” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
96/2564 การประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม” > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
97/2564 บทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประสา น้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team คลิก  เกริน ช้อยเครือ
98/2564  
99/2564 ประเด็นการเรียนรู้และการวิเคราะห์จากการประเมินคุณภาพภายนอก > คลิก  สุทธิรัตน์  นาคราชปี พ.ศ. 2563

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2563
 คู่มือดำเนินงานประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ.2563
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2563  สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ
สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563 > คลิก   
 เกริน ช้อยเครือ
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
3/2563  ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
 
4/2563  สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
5/2563  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
6/2563  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
 7/2563 การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
 8/2563 การเรียนรู้ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
 9/2563 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
 เกริน ช้อยเครือ
10/2563 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2563 > คลิก บุญสุพร เพ็งทา
11/2563 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.
นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 
 เกริน  ช้อยเครือ
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
12/2563 รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม"การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2562
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 พิจารณ์ ดิษฐประชา
13/2563 รายงานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 สายใจ  ฉิมมณี
14/2563ฺฺ Best Practice  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียน
เพชรจินดาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIJARN MODEL ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก 
 พิจารณ์ ดิษฐประชา
15/2563 Best Practice  ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > 
คลิก 
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2563 Best Practice การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 > คลิก 
 เมธี  อ้นทอง
17/2563 Best Practice  ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผล
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
18/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
20/2563 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา > คลิก
 พิจารณ์  ดิษฐประชา
 21/2563 รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา > คลิก
 พิจารณ์  ดิษฐประชา
 22/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 เมธี  อ้นทอง
 23/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 พรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน
 24/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 สุทธิรัตน์  นาคราช
 25/2563 แผนนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2563 กลุ่มโรงเรียนบางเลน > คลิก
 สุทธิรัตน์  นาคราช
 26/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
 27/2563 แผนนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
28/2563 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
29/2563 แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
30/2563 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสายใจ ฉิมมณี > คลิก สายใจ ฉิมมณี
31/2563 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2562 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
32/2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นวัตกรรมห้าบีและสี่เต็ม (การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน) > คลิก บุญสุพร เพ็งทา
33/2563 คู่มือนิเทศ บุญสุพร เพ็งทา
34/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ป.6 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > คลิก 
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 สุรีพร พันยุโดด
35/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ม.3 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > คลิก 
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 สุรีพร พันยุโดด
36/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ป.6 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
37/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ม.3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ > คลิก 
 สุรีพร พันยุโดด
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
38/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
 ปี 2563 ระดับ ป.6 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย > คลิก
 เมธี อ้นทอง
 บุญสุพร เพ็งทา
39/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ม.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย > คลิก
 เมธี อ้นทอง 
 บุญสุพร เพ็งทา
40/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
 ปี 2563 ระดับ ป.6 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
41/2563 ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (O-NET)
ปี 2563 ระดับ ม.3 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 สายใจ ฉิมมณี
42/2563 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (NT) ปี 2563
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ > คลิก
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
43/2563 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (NT) ปี 2563
ความสามารถด้านภาษาไทย > คลิก
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
44/2563 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (RT) ปี 2563
ความสามารถด้านการอ่าน > คลิก
 นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
45/2563 สรุปโครงการโรงเรียนสุจริต  พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
46/2563 คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 > คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
47/2563 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 2/2563 (นาฏลดา ภู่ประเสริฐ) > คลิก นาฏลดา ภู่ประเสริฐ 
48/2563 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 2/2563 (พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน) พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
49/2563 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ  > คลิก นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
50/2563 ข้อมูลการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงาน ผลการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona2019 COVID-19 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล > คลิก เกริน ช้อยเครือ
51/2563 คู่มือนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง)  บุญสุพร เพ็งทา
52/2563 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก > คลิก  สุทธิรัตน์ นาคราช
53/2563 สรุปกิจกรรมถอดบทเรียนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 > คลิก  สุทธิรัตน์ นาคราช
54/2563 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  พิจารณ์ ดิษฐประชา
55/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก  พิจารณ์ ดิษฐประชาปี พ.ศ. 2562

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

 ผู้จัดทำ 
1/2562
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
2/2562  คู่มือดำเนินงานประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2562 
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
3/2562  เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
4/2562  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
5/2562  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
6/2562  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
7/2562  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเขตฯ) > คลิก
(ฉบับโรงพิมพ์) > 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
8/2562  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มเพชรจินดา > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
9/2562  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
10/2562  คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
 > คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
11/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเพชรจินดา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
12/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
13/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พรสวรรค์
       ตันมงคลกาญจน
 
14/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
15/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก   ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
16/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มแหลมบัว ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก  ศน.เมธี อ้นทอง
17/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง และเพ็ชรบัวงาม 
ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก
 ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
18/2562  คู่มือนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางภาษี บางเลนใต้ > คลิก  ศน.สายใจ ฉิมมณี
19/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์
20/2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
21/2562  Best Practice ประจำปี พ.ศ.2561-2562 KERIN'S Model :
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
22/2562  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
23/2562  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   ศน.บุญสุพร เพ็งทา
24/2562  แผนงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563  ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
25/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน NT ปีการศึกษา 2562  ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
26/2562  งานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
27/2562  คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือ
และชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
28/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 

 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
29/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
30/2562  เอกสารทบทวนมาตรฐานตามตัวชี้วัด Test Blue-print
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ศน.เมธี อ้นทอง
31/2562  สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่าน
การอบรม Boot Camp > คลิก  /  ฉบับออนไลน์ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
32/2562  สรุปรายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
33/2562 การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice 2562) >
คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทาปี พ.ศ. 2561    แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 
  คลิก  


 แบบรายงานโรงเรียนสุจริต  
(รออัพโหลด)

https://drive.google.com/file/d/1_KkmVcuX1z035piJllh2H9EDQF3I0QoS/view

สื่อภาษาไทย ระดับ ป.1- ป.6  ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัยผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


https://drive.google.com/file/d/1FUCFuqgi4KJfQ1gys7oRdzKJMtC6A9Da/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B.6.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1.3.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1cxUIinlfH75nIK0nYmj5g3ZUUtBN_qxD/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

คู่มือการนิเทศและติดตาม
การวัดและประเมินผลในโรงเรียน
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือต้านทุจริตศึกษา   คลิก
 

รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561
 
https://drive.google.com/file/d/1HlncMQTRVXeJADTtcqY-SOI8OEPzo_bT/view?usp=sharing

เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
ทบทวนระบบการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/file/d/1lLbJddv7Kv8brQEJM_xsppTx42pPwiGH/view?usp=sharing

รายงานผลการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 
(ฉบับเขตฯ) คลิก  |  ฉบับโรงพิมพ์ คลิก

วีดีทัศน์นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรม

 IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) PDF  |  e-Book 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก  

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

1/2561
 
 คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศุักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2561  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2561  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย(ฉบับปรับปรุง)ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > ลิก  บุญสุพร เพ็งทา
4/2561  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
 รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
5/2561  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแหลมบัว
 รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
6/2561  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2561  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 สุภัค แฝงเพชร
8/2561
 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง   
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
9/2561
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2560 - ระดับปฐมวัย > คลิก / - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 สุภัค แฝงเพชร
10/2561  สรุปผล รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
 
กลุ่มเพชรบัวงาม 
 สุภัค แฝงเพชร
11/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินระบบ online" 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแบบทดลอง
วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2561  เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ของ
สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
15/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
17/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561
> คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
18/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 
> คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2561  สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต
 พรสวรรค์
       ตันติมงคลกาญจน
20/2561  สื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก  เมธี อ้นทอง
21/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 เมธี อ้นทอง
22/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
23/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
24/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 เมธี อ้นทอง
25/2561  สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
26/2561  บทเรียนการเรียนรู้การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
27/2561  คู่มือแนวทางการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สู่การขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
 บุญสุพร เพ็งทา 
28/2561  รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 เกริน ช้อยเครือ 
29/2561
 คู่มือการนิเทศและติดตาม การวัดและประเมินผลในโรงเรียน > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
30/2561  รายงานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 > คลิก   เกริน ช้อยเครือ  
000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000ปี พ.ศ. 2560
    
เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 
0000000  00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000
1/2560  บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2560  การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
3/2560  รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559  วิไลวรรณ ตรีชั้น
4/2560  การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  วิไลวรรณ ตรีชั้น
6/2560  การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
7/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8/2560  การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
9/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  สุภัค แฝงเพ็ชร 
11/2560  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
12/2560  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ 
13/2560  รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2560  แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ" > คลิก   บุญสุพร เพ็งทา
15/2560  แบบฝึกทักษะการสังเกตเพื่อพัฒนาการอ่าน > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา 
16/2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค" > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา 
17/2560  รายงานการนิเทศครั้งที่ 2/59   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2560  รายงานบ้านวิทย์ ปี 2559   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19/2560  รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560   สุภัค แฝงเพชร 
22/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
23/2560  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
สพป.นฐ.2 > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
24/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก  สายใจ ฉิมมณี 
25/2560  การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
26/2560  การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
27/2560  ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือปี พ.ศ. 2559

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 อรวรรณ ริ้วไสว
3/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558
 กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4/2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  กษณาวรรณ ชื่นค้า
5/2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
7/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
8/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ  
9/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
11/2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 สุภัค แฝงเพ็ชร
14/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรบัวงาม
 สุภัค แฝงเพ็ชร
15/2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 บุญสุพร เพ็งทา
16/2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว 
17/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
19/2559  แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"  
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2559  เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2559  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 มณกาญจน์ ทองใย 
22/2559  เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โครงการประชารัฐ สพป.นฐ.2 
 สุภัค แฝงเพชร 
23/2559
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
24/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2   เกริน ช้อยเครือ 
25/2559
 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว
26/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
27/2559  รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา > 
คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
28/2559  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
29/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
30/2559  รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
31/2559
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
 รัตนา ศิริชยานันท์
32/2559  รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
33/2559  รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า   มณกาญจน์ ทองใย 
34/2559
 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 มณกาญจน์ ทองใย
35/2559  รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559   กฤษณาวรรณ ชื่นค้า 
36/2559  เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
 อรวรรณ ริ้วไสว
37/2559  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล   มณกาญจน์ ทองใย 
38/2559  สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ป.6
 เกริน ช้อยเครือ 
39/2559  สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ม.3
 เกริน ช้อยเครือ 
40/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators
of English subject for  Primary 6 > Click
 เกริน ช้อยเครือ
41/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and 
indicators of English subject for Secondary 3 Click 
 เกริน ช้อยเครือ
0000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000 ปี พ.ศ. 2558

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
2/2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3/2558
 การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน > คลิก
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4/2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
5/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
6/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
7/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
8/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
9/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี
10/2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
11/2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
12/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2558
 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
15/2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
16/2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
17/2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
18/2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
21/2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน > คลิก  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22/2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
23/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ
1/2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"        นายสมชาย พูลศรี
2/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
3/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
4/2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5/2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6/2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)        นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
8/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)       นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์
10/2557
 ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2556 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
 นางสาววิไลวรรณ โอรส
11/2557
 รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา" ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
12/2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
13/2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
14/2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15/2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16/2557
 การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17/2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18/2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
21/2557
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557  https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
22/2557
 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
23/2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
25/2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
26/2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
27/2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557 https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
28/2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
29/2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
30/2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า
31/2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32/2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
33/2557
 20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย) 
 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
34/2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit   นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
6/2556  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit 
 นายปรีชา สายค้ำ
19/2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/ 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
20/2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/ 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
26/2556
 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์


Comments