เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ

เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2


รายการหนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 5 รอบ จำนวน 131 เล่ม
                           คลิก0000

0หนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แยกตามกลุ่มสาระฯ 
                          คลิก0000000000

การเรียนรู้
การบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน
(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 สพป.นครปฐม เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 ม.3 
ปีการศึกษา 2562  คลิก
ข้อสอบทบทวนมาตรฐานคณิต
 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562
 เอกสารวิชาการ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
# IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน คลิก 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ > คลิก 
พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 PDF  |  e-Book 
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการศึกษานิเทศก์ คลิก
# การประเมินแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ > คลิก
# การบริหารจัดการคุณภาพ คลิก
ก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม
(การเสริมสร้างพลังร่วม
และการบูรณาการต่อยอด
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน)

VTR ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ คลิก
การวิจัย คลิก
การสอน คลิก
นโยบาย คลิก
ประกันคุณภาพ คลิก
ประกันการนิเทศ คลิก
วัดและประเมินผล คลิก
หลักสูตร คลิก
ชำนาญการ  คลิก
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

    - บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปีที่พิมพ์ 2562 > คลิก
    - รายงานผลการจัดงาน มหกรรมการศึกษาแห่งชาติก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
    - เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่องก้าวสู่การศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
    - มาตรฐานและการประกันคุณภาพ > คลิก
    - ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561 > คลิก
    - การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น > คลิก
่่่่
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 > คลิกปี พ.ศ. 2563

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

 ผู้จัดทำ 
1/2563
 คู่มือดำเนินงานประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ.2563
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2563  สรุปรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อเตรียมสอบ O-NET โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ
สพป.นครปฐม เขต 2 ปี พ.ศ.2563 > คลิก   
 เกริน ช้อยเครือ
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
3/2563  ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
 
4/2563  สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
5/2563  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >
คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
6/2563  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
 7/2563 การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
 8/2563 การเรียนรู้ผล NT'62 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
 9/2563 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
 เกริน ช้อยเครือ
10/2563 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2563 > คลิก บุญสุพร เพ็งทา
11/2563 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  เกริน  ช้อยเครือ
 
นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
12/2563 รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม"การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2562
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 พิจารณ์ ดิษฐประชา
13/2563 รายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 สายใจ  ฉิมมณี
14/2563ฺฺ Best Practice  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIJARN MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก  พิจารณ์ ดิษฐประชา
15/2563 Best Practice  ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครื่อข่ายชุมชนวิชาชีพ > 
คลิก 
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2563 Best Practice การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
คลิก 
 เมธี  อ้นทอง
17/2563 Best Practice  ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
18/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 
คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 >
 คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
20/2563 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 
คลิก
 พิจารณ์  ดิษฐประชา
 21/2563 รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 
คลิก
 พิจารณ์  ดิษฐประชา
 22/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 
คลิก
 เมธี  อ้นทอง
 23/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 > คลิก
 พรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน
 24/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 
คลิก
 สุทธิรัตน์  นาคราช
 25/2563 แผนนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2563 กลุ่มโรงเรียนบางเลน 
คลิก
 สุทธิรัตน์  นาคราช
 26/2563 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563 
คลิก
 สุภัค แฝงเพ็ชร
 27/2563 แผนนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม 
คลิก
 สุรีพร พันยุโดด
28/2563 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
29/2563 แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
30/2563 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสายใจ ฉิมมณี > คลิก สายใจ ฉิมมณี
31/2563 รายงานผลการดำเนินงานของณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2562 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
32/2563
 ปี พ.ศ. 2562

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

 ผู้จัดทำ 
1/2562
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
2/2562  คู่มือดำเนินงานประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2562 
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา 
3/2562  เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
4/2562  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
5/2562  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
6/2562  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
7/2562  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเขตฯ) > คลิก
(ฉบับโรงพิมพ์) > 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
8/2562  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มเพชรจินดา > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
9/2562  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
10/2562  คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
 > คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
11/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเพชรจินดา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
12/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
13/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พรสวรรค์
       ตันมงคลกาญจน
 
14/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
15/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก   ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
16/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มแหลมบัว ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก  ศน.เมธี อ้นทอง
17/2562  คู่มือการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง และเพ็ชรบัวงาม 
ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก
 ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
18/2562  คู่มือนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางภาษี บางเลนใต้ > คลิก  ศน.สายใจ ฉิมมณี
19/2562  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์
20/2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
21/2562  Best Practice ประจำปี พ.ศ.2561-2562 KERIN'S Model :
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
22/2562  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
23/2562  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   ศน.บุญสุพร เพ็งทา
24/2562  แผนงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563   ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
25/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน NT ปีการศึกษา 2562  ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
26/2562  งานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
27/2562  คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือ
และชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
28/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 

 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
29/2562  ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
30/2562  เอกสารทบทวนมาตรฐานตามตัวชี้วัด Test Blue-print
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ศน.เมธี อ้นทอง
31/2562  สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่าน
การอบรม Boot Camp > คลิก  /  ฉบับออนไลน์ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
32/2562  สรุปรายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง รูปแบบ
การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
33/2562 การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice 2562) >
คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทาปี พ.ศ. 2561    แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 
  คลิก  


 แบบรายงานโรงเรียนสุจริต  
(รออัพโหลด)

https://drive.google.com/file/d/1_KkmVcuX1z035piJllh2H9EDQF3I0QoS/view

สื่อภาษาไทย ระดับ ป.1- ป.6  ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัยผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


https://drive.google.com/file/d/1FUCFuqgi4KJfQ1gys7oRdzKJMtC6A9Da/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B.6.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1.3.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1cxUIinlfH75nIK0nYmj5g3ZUUtBN_qxD/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

คู่มือการนิเทศและติดตาม
การวัดและประเมินผลในโรงเรียน
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือต้านทุจริตศึกษา   คลิก
 

รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561
 
https://drive.google.com/file/d/1HlncMQTRVXeJADTtcqY-SOI8OEPzo_bT/view?usp=sharing

เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
ทบทวนระบบการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/file/d/1lLbJddv7Kv8brQEJM_xsppTx42pPwiGH/view?usp=sharing

รายงานผลการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 
(ฉบับเขตฯ) คลิก  |  ฉบับโรงพิมพ์ คลิก

วีดีทัศน์นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรม

 IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) PDF  |  e-Book 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก  

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

1/2561
 
 คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศุักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2561  รายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2561  คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย(ฉบับปรับปรุง)ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > ลิก  บุญสุพร เพ็งทา
4/2561  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
 รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
5/2561  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแหลมบัว
 รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
6/2561  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2561  แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 สุภัค แฝงเพชร
8/2561
 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง   
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
9/2561
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2560 - ระดับปฐมวัย > คลิก / - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 สุภัค แฝงเพชร
10/2561  สรุปผล รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
 
กลุ่มเพชรบัวงาม 
 สุภัค แฝงเพชร
11/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินระบบ online" 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2561  เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแบบทดลอง
วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2561  เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ของ
สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
15/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
17/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561
> คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
18/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 
> คลิก
 นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2561  สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต
 พรสวรรค์
       ตันติมงคลกาญจน
20/2561  สื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก  เมธี อ้นทอง
21/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 เมธี อ้นทอง
22/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
23/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
24/2561  เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 เมธี อ้นทอง
25/2561  สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
26/2561  บทเรียนการเรียนรู้การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
27/2561  คู่มือแนวทางการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สู่การขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
 บุญสุพร เพ็งทา 
28/2561  รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 เกริน ช้อยเครือ 
29/2561
 คู่มือการนิเทศและติดตาม การวัดและประเมินผลในโรงเรียน > คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ 
30/2561  รายงานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 > คลิก   เกริน ช้อยเครือ  
000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000ปี พ.ศ. 2560
    
เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 
0000000  00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000
1/2560  บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2560  การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
3/2560  รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559  วิไลวรรณ ตรีชั้น
4/2560  การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  วิไลวรรณ ตรีชั้น
6/2560  การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
7/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8/2560  การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
9/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560  สุภัค แฝงเพ็ชร 
11/2560  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
12/2560  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ 
13/2560  รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2560  แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ" > คลิก   บุญสุพร เพ็งทา
15/2560  แบบฝึกทักษะการสังเกตเพื่อพัฒนาการอ่าน > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา 
16/2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค" > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา 
17/2560  รายงานการนิเทศครั้งที่ 2/59   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2560  รายงานบ้านวิทย์ ปี 2559   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19/2560  รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560   สุภัค แฝงเพชร 
22/2560  แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
23/2560  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
สพป.นฐ.2 > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
24/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก  สายใจ ฉิมมณี 
25/2560  การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
26/2560  การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
27/2560  ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก  เกริน ช้อยเครือปี พ.ศ. 2559

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 อรวรรณ ริ้วไสว
3/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558
 กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4/2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  กษณาวรรณ ชื่นค้า
5/2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
7/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
8/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ  
9/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
11/2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 สุภัค แฝงเพ็ชร
14/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรบัวงาม
 สุภัค แฝงเพ็ชร
15/2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 บุญสุพร เพ็งทา
16/2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว 
17/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
19/2559  แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"  
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2559  เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2559  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 มณกาญจน์ ทองใย 
22/2559  เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โครงการประชารัฐ สพป.นฐ.2 
 สุภัค แฝงเพชร 
23/2559
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
24/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2   เกริน ช้อยเครือ 
25/2559
 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว
26/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก   เกริน ช้อยเครือ 
27/2559  รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา > 
คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
28/2559  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
29/2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
30/2559  รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง   วิไลวรรณ ตรีชั้น 
31/2559
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
 รัตนา ศิริชยานันท์
32/2559  รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
33/2559  รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า   มณกาญจน์ ทองใย 
34/2559
 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 มณกาญจน์ ทองใย
35/2559  รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559   กฤษณาวรรณ ชื่นค้า 
36/2559  เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
 อรวรรณ ริ้วไสว
37/2559  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล   มณกาญจน์ ทองใย 
38/2559  สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ป.6
 เกริน ช้อยเครือ 
39/2559  สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ม.3
 เกริน ช้อยเครือ 
40/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators
of English subject for  Primary 6 > Click
 เกริน ช้อยเครือ
41/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and 
indicators of English subject for Secondary 3 Click 
 เกริน ช้อยเครือ
0000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000 ปี พ.ศ. 2558

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ1/2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
2/2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3/2558
 การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน > คลิก
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4/2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
5/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
6/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
7/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
8/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
9/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี
10/2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
11/2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
12/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2558
 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
15/2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
16/2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
17/2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
18/2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
21/2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน > คลิก  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22/2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
23/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ
1/2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"        นายสมชาย พูลศรี
2/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
3/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
4/2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5/2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6/2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)        นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
8/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)       นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์
10/2557
 ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2556 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
 นางสาววิไลวรรณ โอรส
11/2557
 รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา" ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
12/2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
13/2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
14/2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15/2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16/2557
 การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17/2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18/2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
21/2557
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557  https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
22/2557
 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
23/2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
25/2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
26/2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
27/2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557 https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
28/2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
29/2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
30/2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า
31/2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32/2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
33/2557
 20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย) 
 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
34/2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit   นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
6/2556  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit 
 นายปรีชา สายค้ำ
19/2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/ 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
20/2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/ 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
26/2556
 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์


Comments