เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ


เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara

 
รายการหนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 5 รอบ
จำนวน 131 เล่ม

 
หนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แยกตามกลุ่มสาระฯ     แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 
  คลิก  


  แบบรายงานโรงเรียนสุจริต  
(รออัพโหลด)

https://drive.google.com/file/d/1_KkmVcuX1z035piJllh2H9EDQF3I0QoS/view

 สื่อภาษาไทย ระดับ ป.1- ป.6  ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัยผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


https://drive.google.com/file/d/1FUCFuqgi4KJfQ1gys7oRdzKJMtC6A9Da/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B.6.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1.3.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1cxUIinlfH75nIK0nYmj5g3ZUUtBN_qxD/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

คู่มือการนิเทศและติดตาม
การวัดและประเมินผลในโรงเรียน
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือต้านทุจริตศึกษา   คลิก
 

รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561
 
https://drive.google.com/file/d/1HlncMQTRVXeJADTtcqY-SOI8OEPzo_bT/view?usp=sharing

เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/file/d/15_tmgtMBcRk7BKty8Ftncr9AbuprxU6h/view?usp=sharing

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
 คลิก  

 วีดีทัศน์นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรม


ปี พ.ศ. 2562

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร
  

 ผู้จัดทำ 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000  

1/2562

 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก
 
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
2/2562  ศน.บุญสุพร เพ็งทา 
3/2562 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
4/2562 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
5/2562 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561
 > คลิก  
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
6/2562
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
7/2562 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
8/2562 รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มเพชรจินดา > 
คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
9/2562 คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ ปี พ.ศ. 2561
  
 IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) PDF  |  e-Book 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก  

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

1/2561
 
 คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศุักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2561 รายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2561 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย(ฉบับปรับปรุง)ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 >
ลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
4/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
 ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
5/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแหลมบัว
 ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
6/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561  ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
8/2561
 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง   
 ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น
9/2561
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2560 - ระดับปฐมวัย > คลิก / - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
10/2561 สรุปผล รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
 
กลุ่มเพชรบัวงาม 
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
11/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินระบบ online" 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแบบทดลอง
วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2561 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ของ
สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
15/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
17/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561
> คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
18/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 
> คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2561 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต
 ศน.พรสวรรค์
ตันติมงคลกาญจน
20/2561 สื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก ศน.เมธี อ้นทอง
21/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.เมธี อ้นทอง
22/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
23/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
24/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เมธี อ้นทอง
25/2561 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
26/2561 บทเรียนการเรียนรู้การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
27/2561 คู่มือแนวทางการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สู่การขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา 
28/2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
29/2561
 คู่มือการนิเทศและติดตาม การวัดและประเมินผลในโรงเรียน > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ปี พ.ศ. 2560
    
เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 

1/2560 บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2560 การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2560 รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559 วิไลวรรณ ตรีชั้น
4/2560 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น
6/2560 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
7/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8/2560 การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
9/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
10/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 สุภัค แฝงเพ็ชร 
11/2560 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ระดับ ม.3
 เกริน ช้อยเครือ
12/2560 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ระดับ ป.6 
 เกริน ช้อยเครือ 
13/2560 รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2560 แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ" > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา
15/2560 แบบฝึกทักษะการสังเกตเพื่อพัฒนาการอ่าน > คลิก บุญสุพร เพ็งทา 
16/2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค" > คลิก บุญสุพร เพ็งทา 
17/2560 รายงานการนิเทศครั้งที่ 2/59  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2560 รายงานบ้านวิทย์ปี 2559  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19/2560 รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  สุภัค แฝงเพชร 
22/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  เกริน ช้อยเครือ 
23/2560 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
สพป.นฐ.2 > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
24/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก สายใจ ฉิมมณี 
25/2560 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ปี พ.ศ. 2559

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤ๋แบบเข้ม
(O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 อรวรรณ ริ้วไสว
3/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558
 กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4/2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  กษณาวรรณ ชื่นค้า
5/2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
7/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา  อรวรรณ ริ้วไสว
8/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ  
9/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
11/2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 สุภัค แฝงเพ็ชร
14/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรบัวงาม
 สุภัค แฝงเพ็ชร
15/2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 บุญสุพร เพ็งทา
16/2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว 
17/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2559 การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
19/2559  แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"  
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2559 เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2559 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 มณกาญจน์ ทองใย 
22/2559 เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โครงการประชารัฐ สพป.นฐ.2 
 สุภัค แฝงเพชร 
23/2559
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 เกริน ช้อยเครือ
24/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2  เกริน ช้อยเครือ 
25/2559
 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว
26/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  เกริน ช้อยเครือ 
27/2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 เกริน ช้อยเครือ
28/2559 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
29/2559
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 เกริน ช้อยเครือ
30/2559 รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
31/2559
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คลิก
 รัตนา ศิริชยานันท์
32/2559 รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
33/2559 รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  มณกาญจน์ ทองใย 
34/2559
 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 มณกาญจน์ ทองใย
35/2559 รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559  กฤษณาวรรณ ชื่นค้า 
36/2559 เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
 อรวรรณ ริ้วไสว
37/2559 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล  มณกาญจน์ ทองใย 
38/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ป.6
 เกริน ช้อยเครือ 
39/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ม.3
 เกริน ช้อยเครือ 
40/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators
of English subject for  Primary 6
 เกริน ช้อยเครือ
41/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and 
indicators of English subject for Secondary 3
 เกริน ช้อยเครือ
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ปี พ.ศ. 2558

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ1/2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
2/2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3/2558  การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน 
> คลิก
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4/2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
5/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย 
6/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
8/2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
9/2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี
10/2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
11/2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย 
12/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
13/2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
15/2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
16/2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
17/2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
18/2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
21/2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน > คลิก  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22/2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
23/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ

ไฟล์
1/2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"  นายสมชาย พูลศรี      
2/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น   
3/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน)  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit
4/2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5/2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6/2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์      
8/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์      
10/2557
 ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2556
 นางสาววิไลวรรณ โอรส  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
11/2557
 รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา" ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlT1dvN08tRFZ6RGs/edit    
12/2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
13/2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์        
14/2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15/2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16/2557
 การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17/2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18/2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
21/2557
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
22/2557
 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
23/2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
24/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
25/2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit
26/2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
27/2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit
28/2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
29/2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
30/2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  
31/2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32/2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNbFkxX2l0UDVSTXc/view?usp=sharing
33/2557  20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Q21OVDd5SjZKX3c/view?usp=sharing
34/2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit


ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ไฟล์
6/2556 คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายปรีชา สายค้ำhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit
19/2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
20/2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
26/2556 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

Comments