เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ


เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2


ข้อสอบมารฐาน ป.6 ม.3 
ปีการศึกษา 2562 คลิก

ข้อสอบทบทวนมาตรฐานคณิต ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 คลิก

ก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม
(การเสริมสร้างพลังร่วม
และการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน)
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ คลิก
การวิจัย คลิก
การสอน คลิก
นโยบาย คลิก
ประกันคุณภาพ คลิก
ประกันการนิเทศ คลิก
วัดและประเมินผล คลิก
หลักสูตร คลิก
ชำนาญการ  คลิก
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปีที่พิมพ์ 2562 > คลิก 
- รายงานผลการจัดงาน มหกรรมการศึกษาแห่งชาติก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
- เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่การศึกษาที่ดีกว่า > คลิก
- มาตรฐานและการประกันคุณภาพ > คลิก 
- ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561 > คลิก
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็ใจผู้อื่น > คลิก 
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara

รายการหนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 5 รอบ จำนวน 131 เล่ม

หนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แยกตามกลุ่มสาระฯปี พ.ศ. 2563

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

 ผู้จัดทำ 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1/2563
 
 
2/2563  
3/2563 * *ปี พ.ศ. 2562

 เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

 ผู้จัดทำ 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1/2562
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 > คลิก
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา
2/2562 คู่มือดำเนินงานประเมินการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2561 
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา 
3/2562 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
4/2562 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
5/2562 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National
Educational Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
6/2562 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
7/2562 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเขตฯ) > คลิก
(ฉบับโรงพิมพ์) > 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
8/2562 รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มเพชรจินดา > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
9/2562 คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
10/2562 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ > คลิก ศน.บุญสุพร เพ็งทา
11/2562 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเพชรจินดา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
12/2562 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
13/2562 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.พรสวรรค์
       ตันมงคลกาญจน
 
14/2562 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
15/2562 คู่มือการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก  ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
16/2562 คู่มือการนิเทศกลุ่มแหลมบัว ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก ศน.เมธี อ้นทอง
17/2562 คู่มือการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง และเพ็ชรบัวงาม 
ภาคเรียนที่ 1/2562 > คลิก
 ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
18/2562 คู่มือนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางภาษี บางเลนใต้ > คลิก ศน.สายใจ ฉิมมณี
19/2562 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562
 > คลิก 
 ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์
20/2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา
21/2562 Best Practice ประจำปี พ.ศ.2561-2562 KERIN'S Model :
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
22/2562 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
23/2562 รายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ศน.บุญสุพร เพ็งทา
24/2562 แผนงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563  ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร
25/2562 ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน NT ปีการศึกษา 2562 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
26/2562 งานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
27/2562 คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือ
และชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 >
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
28/2562 ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 

 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
29/2562 ข้อสอบทบทวนมาตรฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 
 ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
30/2562 เอกสารทบทวนมาตรฐานตามตัวชี้วัด Test Blue-print
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ศน.เมธี อ้นทอง
31/2562 สรุปผลการดำเนินงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่าน
การอบรม Boot Camp > คลิก  /  ฉบับออนไลน์ > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือปี พ.ศ. 2561    แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 
  คลิก  


 แบบรายงานโรงเรียนสุจริต  
(รออัพโหลด)

https://drive.google.com/file/d/1_KkmVcuX1z035piJllh2H9EDQF3I0QoS/view

สื่อภาษาไทย ระดับ ป.1- ป.6  ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัยผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


https://drive.google.com/file/d/1FUCFuqgi4KJfQ1gys7oRdzKJMtC6A9Da/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B.6.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1.3.jpg?attredirects=0
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1cxUIinlfH75nIK0nYmj5g3ZUUtBN_qxD/view
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

คู่มือการนิเทศและติดตาม
การวัดและประเมินผลในโรงเรียน
 
เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือต้านทุจริตศึกษา   คลิก
 

รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561
 
https://drive.google.com/file/d/1HlncMQTRVXeJADTtcqY-SOI8OEPzo_bT/view?usp=sharing

เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
ทบทวนระบบการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/file/d/1lLbJddv7Kv8brQEJM_xsppTx42pPwiGH/view?usp=sharing

รายงานผลการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 
(ฉบับเขตฯ) คลิก  |  ฉบับโรงพิมพ์ คลิก

วีดีทัศน์นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรม

 IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์) PDF  |  e-Book 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก  

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

1/2561
 
 คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศุักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 
 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2561 รายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2561 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย(ฉบับปรับปรุง)ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > ลิก ศน.บุญสุพร เพ็งทา
4/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
 ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
5/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแหลมบัว
 ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
6/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561  ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
8/2561
 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง   
 ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น
9/2561
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2560 - ระดับปฐมวัย > คลิก / - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
10/2561 สรุปผล รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
 
กลุ่มเพชรบัวงาม 
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
11/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินระบบ online" 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแบบทดลอง
วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2561 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ของ
สพป.นครปฐม เขต 2
 > คลิก
 ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
15/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
17/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2561
> คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
18/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 
> คลิก
 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2561 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต
 ศน.พรสวรรค์
       ตันติมงคลกาญจน
20/2561 สื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก ศน.เมธี อ้นทอง
21/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา
2561 > คลิก
 ศน.เมธี อ้นทอง
22/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
23/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2561 
คลิก
 ศน.เกริน ช้อยเครือ
24/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดภาษาไทย ระดับชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ศน.เมธี อ้นทอง
25/2561 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี 
 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
26/2561 บทเรียนการเรียนรู้การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
27/2561 คู่มือแนวทางการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สู่การขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21
 ศน.บุญสุพร เพ็งทา 
28/2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
29/2561
 คู่มือการนิเทศและติดตาม การวัดและประเมินผลในโรงเรียน > คลิก 
 ศน.เกริน ช้อยเครือ 
30/2561 รายงานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 > คลิก  ศน.เกริน ช้อยเครือ  
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ปี พ.ศ. 2560
    
เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 
0000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1/2560 บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2560 การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  > คลิก เกริน ช้อยเครือ
3/2560 รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559 วิไลวรรณ ตรีชั้น
4/2560 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น
6/2560 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
7/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8/2560 การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
9/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
10/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 สุภัค แฝงเพ็ชร 
11/2560 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก เกริน ช้อยเครือ
12/2560 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ 
13/2560 รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2560 แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ" > คลิก  บุญสุพร เพ็งทา
15/2560 แบบฝึกทักษะการสังเกตเพื่อพัฒนาการอ่าน > คลิก บุญสุพร เพ็งทา 
16/2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค" > คลิก บุญสุพร เพ็งทา 
17/2560 รายงานการนิเทศครั้งที่ 2/59  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2560 รายงานบ้านวิทย์ ปี 2559  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19/2560 รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  สุภัค แฝงเพชร 
22/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
23/2560 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
สพป.นฐ.2 > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
24/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก สายใจ ฉิมมณี 
25/2560 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
26/2560 การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
27/2560 ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก เกริน ช้อยเครือปี พ.ศ. 2559

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 > คลิก
 บุญสุพร เพ็งทา
2/2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 อรวรรณ ริ้วไสว
3/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558
 กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4/2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  กษณาวรรณ ชื่นค้า
5/2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
7/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา > คลิก  เกริน ช้อยเครือ
8/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ  
9/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
10/2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
11/2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 สุภัค แฝงเพ็ชร
14/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มเพชรบัวงาม
 สุภัค แฝงเพ็ชร
15/2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 บุญสุพร เพ็งทา
16/2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว 
17/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ 
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2559 การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
19/2559  แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"  
 วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2559 เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2559 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 มณกาญจน์ ทองใย 
22/2559 เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
โครงการประชารัฐ สพป.นฐ.2 
 สุภัค แฝงเพชร 
23/2559
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
24/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2  เกริน ช้อยเครือ 
25/2559
 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 อรวรรณ ริ้วไสว
26/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก  เกริน ช้อยเครือ 
27/2559 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา > 
คลิก 
 เกริน ช้อยเครือ
28/2559 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
29/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน > คลิก
 เกริน ช้อยเครือ
30/2559 รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง  วิไลวรรณ ตรีชั้น 
31/2559
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
 รัตนา ศิริชยานันท์
32/2559 รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
33/2559 รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  มณกาญจน์ ทองใย 
34/2559
 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 มณกาญจน์ ทองใย
35/2559 รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559  กฤษณาวรรณ ชื่นค้า 
36/2559 เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
 อรวรรณ ริ้วไสว
37/2559 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล  มณกาญจน์ ทองใย 
38/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ป.6
 เกริน ช้อยเครือ 
39/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ
O-NET ม.3
 เกริน ช้อยเครือ 
40/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators
of English subject for  Primary 6 > Click
 เกริน ช้อยเครือ
41/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and 
indicators of English subject for Secondary 3 Click 
 เกริน ช้อยเครือ
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ปี พ.ศ. 2558

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ1/2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
2/2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3/2558
 การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน > คลิก
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4/2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
5/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
6/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
7/2558
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 2557 
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
8/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
9/2558
 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี
10/2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
11/2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
12/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2558
 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
15/2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
16/2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
17/2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
18/2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
21/2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน > คลิก  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22/2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
23/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
24/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ

ไฟล์
1/2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"  นายสมชาย พูลศรี      
2/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น   
3/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน)  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit
4/2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5/2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6/2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์      
8/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์      
10/2557
 ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2556
 นางสาววิไลวรรณ โอรส  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
11/2557
 รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา" ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlT1dvN08tRFZ6RGs/edit    
12/2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
13/2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์        
14/2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15/2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16/2557
 การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17/2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18/2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
21/2557
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
22/2557
 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
23/2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
24/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
25/2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit
26/2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
27/2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit
28/2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
29/2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
30/2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  
31/2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32/2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNbFkxX2l0UDVSTXc/view?usp=sharing
33/2557  20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Q21OVDd5SjZKX3c/view?usp=sharing
34/2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit


ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ไฟล์
6/2556 คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายปรีชา สายค้ำhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit
19/2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
20/2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
26/2556 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

Comments