รู้งาน ทันข่าว(ก่อนหน้านี้)


 วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (ก.ค.ศ.) > คลิก   
 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน (20 พ.ค. 64) > คลิก
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 คู่มือความปลอดภัยของผู้เรียน > คลิก 
 ผลสอบ NT 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 รายงาน-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 > คลิก 
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก 
 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดการวิจัยจาก 8 ประเด็น และร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 
 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 (คลิป)นโยบายการจัดการศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > คลิก 
 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะฯ ลว. 28 ม.ค.64 และ เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (26 ม.ค.64) > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 > คลิก
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 > คลิก
 แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี > คลิก
 หนังสือ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค.63 เรื่อง แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 > คลิก
 หนังสือ ศธ 04005/ ว11 ลว.5 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 > คลิก
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
 ประกาศผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก แยกเป็น มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม > คลิก
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
        ปี 2563 ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 > คลิก
        ปี 2562 ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 > คลิก
 สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ RT, NT, O-NET และปฏิทินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 > คลิก
 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 – 2565) > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของ ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน > คลิก
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด > คลิก 

Comments