นำผล O-NET ไปใช้

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์การสอบ O NET

ตอนที่ 1 แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

ตอนที่ 2 แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล


ตอนที่ 3 การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)

ตอนที่ 4 การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6, 4, 1) 

ตอนที่ 5 การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5, 2)


Comments