ประสาน School MIS

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน School MIS


สื่อสารการขับเคลื่อน

 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
คะแนน 4.46074 คิดเป็นร้อยละ 89.21 ระดับมาตรฐานขั้นสูง  
 แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.นครปฐม เขต 2 (KPI Report System : KRS) > คลิก 
 ประเด็นการถอดบทเรียน และแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการ School MIS ปีการศึกษา 2564
    - ทำ gg form เพื่อสำรวจสมาชิกผู้รับผิดชอบการทำงานโปรแกรม School MIS +ครูวัดผล (วิชาการ) ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ fb ของทุกโรงเรียน พร้อมแนบไฟล์คำสั่งแต่งตั้ง / ให้เข้าร่วม fb เครือข่ายนักวัดผล และไลน์กลุ่ม school mis
    - วางแผนการจัดทำข้อมูลตั้งแต่ต้นปี แบ่งหัวข้อการทำงาน และวางแผนระยะเวลาในการทำงาน การตรวจสอบรายละเอียด
    - จัดประชุม ออนไลน์ หรือทำเป็นคลิปวิดิโอ/ คู่มือ การทำงาน ในโปรแกรม / อาจแบ่งประชุมเป็นกลุ่มเครือข่าย 13 กลุ่ม หรือ แบ่งเป็น 4 อำเภอ
    - เชิญศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วย
วางแผนการทำงานตลอดแนว ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 จนถึงจบปีการศึกษา
    - ประชุมทีมแอดมิน เป็นระยะ ๆ ก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน มีสรุป และรายงานการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม / หน้าที่ บทบาทการทำงาน
 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin School Mis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom#2 (23 เม.ย.64)  แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อ 2 การบันทึก ปพ. > คลิก  
 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin School Mis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom#1(19 เม.ย.64) > คลิก 
 แจ้งขยายเวลา (8 เม.ย.64) > คลิก 
 คำสั่ง 45/2564 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ถอดบทเรียนการดำเนินการการประเมินตัวชี้วัด school mis63 (เอกสารวิชาการฯ 15/2564) > คลิก
 แจ้งการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน62 ในโปรแกรม School MIS (มี.ค.63) > คลิก
 หลักสูตรและระบบ Schoolmis จากสพป.ศรีสะเกษเขต1 
    ศึกษาคู่มือ SchoolMIS > คลิก
    เข้าอบรมออนไลน์ > คลิก 
 วิธีการพิมพ์ ปพ.3 ใน Schoolmis ไม่ให้ส่วนหัวเอกสารทับกัน (อัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล) > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิป 
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน School MIS > คลิก 
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก  
 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
(School MIS) > คลิก  
 แนะนำการแปลงไฟล์เพื่อนำเข้าผลการเรียนบนเว็บ School MIS  > คลิก 
 คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS) > คลิก 
 การใช้โปรแกรม School MIS > คลิก 

ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 2563
# เอกสารประกอบการประชุมทางไกลฯ ppt-ชี้แจงตัวชี้วัด63
# หนังสือแจ้งปรับแนวทางและปรับปรุงคู่มือฯ > ศธ 04011-ว340
# คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ 63 (ไฟล์ PDF) > คลิก
# คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ 63 (ไฟล์ WORD) > คลิก
# หนังสือแจ้งเปิดระบบ KRS (รายงานตัวชี้วัดที่ 11.3) > คลิก
ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ > คลิก 


ผลการดำเนินงานรายงานการบันทึกผลการเรียน
โปรแกรม School MIS

ปีการศึกษา 2558 (ลำดับที่ 152) > คลิก 
ปีการศึกษา 2559 (ลำดับที่ 61) คลิก 
ปีการศึกษา 2560 (ลำดับที่ 38) > คลิก 
ปีการศึกษา 2561 (ลำดับที่ 40) > คลิก 
ปีการศึกษา 2562 (ลำดับที่ 63) > คลิก 
ปีการศึกษา 2563 (ลำดับที่ 63) > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/prasiththiphaph/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93SchMIS-62.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/prasiththiphaph/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-kpi62.jpg

        สรุปผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
- ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS และ SGS Online ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สรุปผลการประเมิน คือ 5 คะแนน (4.86583)
- กลุ่มนิเทศ ติดตําม และประเมินผลการจัดการศึกษา วางแผน ให้คำปรึกษา และติดตามให้สถานศึกษาในสังกัด บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SchooIMIS ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกรอบเวลาที่ สพฐ. กำหนด ดังนี้
    1. จำนวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า จำนวน 21,890 คน
    2. จำนวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า ทั้งหมด จำนวน 22,808 คน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
    1. นํายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    2. น.ส.เกริน ช้อยเครือ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

คำอธิบาย :
    1. ใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6
    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 จำนวน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ


กรอบการรายงานผล
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เฉพาะในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ)

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET (ใช้ข้อมูลจาก สทศ.)

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
    กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
    1) มีคลิปวีดิทัศน์สำหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล
    2) จัดการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครู และนักเรียน
    3) นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยเขตพื้นที่การศึกษาละ 7 โรง
    การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs 
    การถอดบทเรียน (Lesson learned) จาก 3 กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป
   ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล / การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบ SchoolMIS หรือระบบ DMC (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลตามกำหนด (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ตัวชี้วัดที่ 11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์การ
   ตัวชี้วัดที่ 11.4 ร้อยละของโรงเรียนวิธีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ        ประกาศผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการประเมินอยู่ใน อันดับที่ 71 (จาก 183 เขต) ได้คะแนน 4.46074  คิดเป็นร้อยละ 89.21 ระดับมาตรฐานขั้นสูง > คลิก 
        ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ข้อ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) เปรียบเทียบปี งบประมาณ 2562 ได้ 5 คะแนน ปี 2563 ได้ 1.58 คะแนน (ตามบันทึกวันที่ 15 มกราคม 2564) 
        วิเคราะห์หาสาเหตุ  #เนื่องจากผลการสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ชั้น ป.6 มีจำนวนลดลงทุกรายวิชา และ ม.3 ลดลง 2 รายวิชา 
        ข้อ 4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปี พ.ศ.2562 ไม่มีการประเมินผล ปี พ.ศ. 2563 ได้ผล 4.17815
        ข้อสังเกต นักเรียนที่จบการศึกษาในระบบตามเกณฑ์ มีจำนวนไม่เท่ากับนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบ 
        ผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามบันทึก วันที่ 30 มิถุนายน 2563) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/prasiththiphaph/2020-02-15_17-40-59.jpg

ผลการดำเนินงาน : ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ 
5 คะแนน 
        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. เป็นผู้กรอกข้อมูลในระบบ KRS โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
    1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
    1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
    1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์)
    1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่าง ๆ
    1.5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
    1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
    1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %
2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ
    2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน
    2.2 ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
    2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
    2.4 สวดมนต์แปล
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
    3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน
    3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    3.3 ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
    3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
    4.1 รักษาศีล 5
    4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
    4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
    4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ
    4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
    5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
    5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน
    5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
    5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี
    5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
    5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
    5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
    5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/prasiththiphaph/2020-02-15_17-49-22.jpg
        ผลการดำเนินงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ 5 คะแนน
    1. โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน 120 โรงเรียน
    2. โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย จำนวน 120 โรงเรียน
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ผ่านเว็บไซต์ www.viteebuddha.com ตามระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(กลุ่มนิเทศฯ) รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด
    ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
    1. นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    2. นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

ผลการติดตามและประเมินKPI 2562-1 > คลิก
ผลการติดตามและประเมินKPI 2562-2 คลิก
ผลการติดตามและประเมินKPI 2562-3 คลิก 


https://drive.google.com/file/d/1f_5zfjo5pR1amrbZZkym_9mlp1XxmryU/view?usp=sharing

เทคนิคการทำงาน : 
ประสาน กระตุ้น ติดตาม ร่วมแชร์แก้ไข ให้กำลังใจ สำเร็จได้ชมเชย


สรุปผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjY1ODU0YjdjNjFhNTk1M2M

รายงานการประชุม การประเมินตัวชี้วัด
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1G24m2_CDCJGCdPScFsD5rG0CWbzMbPPE/view?usp=sharing

คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/prasiththiphaph/2019-04-05_20-36-03.jpg?attredirects=0
ไฟล์ word คลิก
ไฟล์ PDF > คลิก


การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ > คลิก
2 คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย > คลิก
3 เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย > คลิก
    สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่ http://eesdobec.com  และเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ สพฐ. ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่  http://facebook.com/groups/eesdobec

    แนวทางการดำเนินงาน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแนวทางการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
    2. วางแผนการดำเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นการประเมินที่กำหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    3. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ
    4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ KRS / KPI 


Ċ
KRS64.pdf
(11757k)
Webmaster Supervisory,
21 มิ.ย. 2564 07:03
Ċ
Webmaster Supervisory,
21 มิ.ย. 2564 07:54
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
22 เม.ย. 2564 23:38
Ċ
Webmaster Supervisory,
21 ม.ค. 2564 16:55
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
9 ก.ค. 2563 04:17
Ċ
Webmaster Supervisory,
18 มี.ค. 2564 18:45
Ċ
Webmaster Supervisory,
21 พ.ค. 2563 22:47
Ċ
Webmaster Supervisory,
21 พ.ค. 2563 22:47
Ċ
Webmaster Supervisory,
21 พ.ค. 2563 22:47
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
18 มี.ค. 2563 02:27
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
23 เม.ย. 2564 00:15
Comments