ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไฟล์ word > คลิก
ไฟล์ PDF > คลิก

รายงานการประชุม การประเมินตัวชี้วัด
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1G24m2_CDCJGCdPScFsD5rG0CWbzMbPPE/view?usp=sharingการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ > คลิก
2 คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย > คลิก
3 เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย > คลิก

สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่ http://eesdobec.com  และเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ สพฐ. ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่  http://facebook.com/groups/eesdobec

แนวทางการดำเนินงาน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแนวทางการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
    2. วางแผนการดำเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นการประเมินที่กำหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    3. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ
    4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ KRS
Comments