หลักสูตรฐานสมรรถนะ
        หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะ
แทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.png?attredirects=0

        ฐานคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) การเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ (Well-being) ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคมและอารมณ์อย่างสมดุล รอบด้านและเป็นองค์รวม โดยยึดหลักความเสมอภาค
3. พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/119243049_143196467467532_7191755171112688267_o.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg?attredirects=0

        คำอธิบายแผนภาพ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน​หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 6 ประการ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต นิยามและองค์ประกอบของ​ 6​ สมรรถนะที่เด็กไทยควรมีในการปฏิรูป​หลักสูตร​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ หลักสูตรฐานสมรรถนะ​ วัดผลจากสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ > คลิก
1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
2. สมรรถนะการสื่อสาร
3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
(ข้อ 6 เพิ่มเข้ามาจากเดิม เพื่อให้เด็กไทยมีสมรรถนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
   (คลิป) กรอบ 6 ด้าน หลักสูตรฐานสมรรถนะ > คลิก

        สมรรถนะทั้ง 6 ด้าน จะได้รับการพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) 5 ด้าน เพื่อบูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้แก่
1. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต
2. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ
4. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
5. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์


        ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being Foundation) 4 ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหารสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่
1. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต
2. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์
3. รากฐานด้านความฉลาดรู้ (Literacy, Numeracy, Digital Literacy) 
4. รากฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม

        การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานสำคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. การเป็นผู้เรียนรู้
2. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/109486458_109074157546430_4794285635523579114_o.jpg?attredirects=0
(เดิม)
        ในการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้กำหนดระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะ ส่วนบุคคลที่แสดงออกให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ รวมทั้งพฤติกรรมการทำงานในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้แบ่งระดับความสามารถของผู้เรียนเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับเหนือความคาดหวัง 
- มุ่งสู่การจัดการศึกษาบนฐานสมรรถนะสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สวก.สพฐ.) > คลิก
รวม link การศึกษาฐานสมรรถนะ โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณีและคณะ ในการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ม.20(4)) วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 
EP1 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก
EP2 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก
EP3 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก
EP4 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก (ช่วงนาที 15.15 - 16.15 มีเหตุขัดข้องทำให้ภาพไม่นิ่ง)
EP5 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก
EP6 workshop กลุ่มโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย > คลิก
EP7 การขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย > คลิก
EP8 สมรรถนะมาตรฐานศึกษานิเทศก์ > คลิก
EP9 การศึกษาฐานสมรรถนะ สะท้อนผลการอบรม > คลิก        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้วิเคราะห์กรอบโครงสร้างจากนิยามสมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะ และระดับความสามารถของผู้เรียนตามร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ และดำเนินการร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะขึ้น เพื่อจัดทำเป็นตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นไปใช้พัฒนาตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะต่อไป

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการจัดการตนเอง

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการสื่อสาร

ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูง

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 1
– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 2
– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 3
– เครื่องมือประเมิน ช่วงชั้นที่ 4


10 ซุปเปอร์ฮีโร่สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

คอร์ส การออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ > คลิก  

อ่านบทความ
- การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education)”ฉบับเข้าใจง่าย > คลิก
- 6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่คุณครูต้องรู้ > คลิก
- ชวนครูมารู้จัก Competency-based education > คลิก 

Collection เกี่ยวกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ที่เป็นไอเดียการจัดกิจกรรม ในรูปแบบของคอร์ส เรียนรู้ได้ที่ www.starfishlabz.com โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        โครงการวิจัยดังกล่าว มีผลงานที่เป็นผลผลิต รวมทั้งสิ้น 2 ชุดดังนี้

1. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน > e-Book คลิก | PDF 

2. เอกสารประกอบ จำนวน 12 เล่ม ได้แก่
    เล่มที่ 1 ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน > คลิก 
    เล่มที่ 2 กระบวนการกำหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) และวรรณคดีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ > คลิก  
    เล่มที่ 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำคัญ ๖ ประการ > คลิก
    เล่มที่ 4 กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) > คลิก 
    เล่มที่ 5 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก  |  e-Book 
    เล่มที่ 6 คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คลิก  
    เล่มที่ 7 ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนยุคใหม่ > คลิก 
    เล่มที่ 8 สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ คลิก 
    เล่มที่ 9 รายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจ สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum and  Instruction) 
    เล่มที่ 10 บทสรุปรายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ Competency-Based Curriculum and Instruction) > คลิก 
    เล่มที่ 11 เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา > คลิก   ฉบับ e-Book > คลิก
    เล่มที่ 12 การปฏิรูปเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก คลิก 

3. GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF LEARNERS COMPETENCY FOR LEARNERS AT THE BASIC EDUCATION LEVEL > คลิก

สื่อ / เอกสาร / บทความ

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
- หลักสูตร รากของการศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (ช่วงเช้า) > คลิก 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (ช่วงบ่าย) > คลิก 
- หลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2 Live วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ภาคเช้า > คลิก  ภาคบ่าย > คลิก 
 FaceBook หลักสูตรฐานสมรรถนะ > คลิก 
 FB รู้ชัดสมรรถนะ > คลิก 
 ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (มิ.ย.64) > คลิก 
 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 เปิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก   
 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนคลิก 
 การศึกษาฐานสมรรถนะคืออะไร? > คลิก 
 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก 
 ระดับสมรรถนะทั้งห้า Scales of Five Competencies > คลิก 
 ความก้าวหน้า การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) > คลิก 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ) > คลิก 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับบทบาทของศึกษานิเทศก์แนวใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี > คลิก
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป) คลิก 
 คู่มือการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน: ป.6 > คลิก 
 คู่มือการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน: ม.3 > คลิก 
 คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) > คลิก 
 Soft skill Assessment (รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง) > คลิก
 การเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน ทำอย่างไร ? (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 บทความ สมรรถนะผู้เรียน (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) 
Phenomenal Learning from Finland
    - สมรรถนะที่ 1 การคิดและการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ > คลิก
    - สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ และการแสดงตัวตน > คลิก
    - สมรรถนะที่ 3 การดูแลตนเองและการจัดการชีวิตประจำวัน > คลิก
    - สมรรถนะที่ 4 ทักษะการสื่อสารรอบด้าน > คลิก
 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน (ฉบับร่าง) กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.เชียงใหม่ > คลิก  
 เอกสาร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 “แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” > คลิก 


เอกสาร / คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551

        การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ด้าน

        1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

        2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตน เองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

        3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

        4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อื่น

        5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Starfish) > คลิก 
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก  
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด 
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
 แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/สมรรถนะของผู้เรียน (ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม / ทักษะชีวิต : สมศ.) > คลิก
 รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่พิมพ์ 2560 > คลิก
 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก > คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1801-file.pdf?fbclid=IwAR23vLrMCZ3jNIAm9VA_wORMQkxE6SMkwGztV_XTH4pTBuOlTv4KbwLqmYo


        เอกสารประกอบรายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๑๒ เล่ม ประกอบด้วย

1. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 1 คุณภาพการศึกษาไทย > คลิก
2. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 2 ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา > คลิก
3. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 2 ความสามารถในการแข่งขัน > คลิก
4. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 4 การด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา > คลิก
5. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 5 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม > คลิก
6. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 6 ความสำคัญและความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
7. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 7 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา > คลิก
8. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 8 การปฏิรูปครูและอาจารย์ > คลิก
9. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 9 การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ > คลิก
10. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 10 การปรับโครงสร้างในระบบการศึกษา > คลิก
11. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 11 การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิตัล > คลิก
12. รายงานเฉพาะเรื่องที่ 12 หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ > คลิก
- รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร) > คลิก
- รายงานพันธกิจปฏิรูปการศึกษาไทย > คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

@ Competency - based Education > คลิก 
รู้ชัดสมรรถนะ > คลิก 
@ CBE Thailand > คลิก
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ by Wiriya Eduzones > คลิก 
@ Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน > คลิก 
CBE > คลิก 
@ (คลิป) CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน เก้าอี้กระดาษ > คลิก 
@ (คลิป) แนวทางการนำหลักสูตรมาใช้ในห้องเรียนและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE > คลิก 
 


ทำอย่างไร...? จะให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และจัดกิจกรรมให้เด็กที่เน้นสมรรถนะ…


- งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูประถมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับประถมศึกษา > คลิก 
- งานวิจัย การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา > คลิก
- งานวิจัย การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติการทดสอบและวัดผลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา > คลิก 


Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
14 ก.ค. 2563 02:37
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
26 ม.ค. 2563 23:16
Comments