หลักสูตรฐานสมรรถนะ
        หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะ
แทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้
แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.png

        ฐานคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) การเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ (Well-being) ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคมและอารมณ์อย่างสมดุล รอบด้านและเป็นองค์รวม โดยยึดหลักความเสมอภาค
3. พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/119243049_143196467467532_7191755171112688267_o.png


        คำอธิบายแผนภาพ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน​หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 5 ประการ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่
1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
2. สมรรถนะการสื่อสาร
3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

        สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน จะได้รับการพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) 5 ด้าน เพื่อบูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้แก่
1. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต
2. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ
4. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
5. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์

        ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being Foundation) 4 ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหารสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา ได้แก่
1. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต
2. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์
3. รากฐานด้านความฉลาดรู้ (Literacy, Numeracy, Digital Literacy) 
4. รากฐานด้านคุณธรมและจริยธรรม

        การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานสำคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. การเป็นผู้เรียนรู้
2. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/smrrthna/109486458_109074157546430_4794285635523579114_o.jpg


        มุ่งสู่การจัดการศึกษาบนฐานสมรรถนะสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สวก.สพฐ.) > คลิก

        รวม link การศึกษาฐานสมรรถนะ โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณีและคณะ ในการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ม.20(4)) วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
EP1 การศึกษาฐานสมรรถนะ > คลิก
EP2 การศึกษาฐานสมรรถนะ คลิก  
EP3 การศษาฐานสมรรถนะ คลิก 
EP4 การศึกษาฐานสมรรถนะ คลิก  (ช่วงนาที 15.15 - 16.15 มีเหตุขัดข้องทำให้ภาพไม่นิ่ง)
EP5 การศึกษาฐานสมรรถนะ คลิก 
EP6 workshop กลุ่มโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย คลิก 
EP7 การขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย คลิก 
EP8 สมรรถนะมาตรฐานศึกษานิเทศก์ คลิก 
EP9 การศึกษาฐานสมรรถนะ สะท้อนผลการอบรม  คลิก โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        โครงการวิจัยดังกล่าว มีผลงานที่เป็นผลผลิต รวมทั้งสิ้น 2 ชุดดังนี้

1. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

2. เอกสารประกอบ จำนวน 12 เล่ม ได้แก่
    เล่มที่ 1 ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน > คลิก
    เล่มที่ 2 กระบวนการกำหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) และวรรณคดีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ > คลิก
    เล่มที่ 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำคัญ ๖ ประการ > คลิก
    เล่มที่ 4 กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) > คลิก
    เล่มที่ 5 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    เล่มที่ 6 คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คลิก
    เล่มที่ 7 ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนยุคใหม่ > คลิก 
    เล่มที่ 8 สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ คลิก
    เล่มที่ 9 รายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจ สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum and Instruction) คลิก
    เล่มที่ 10 บทสรุปรายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ Competency-Based Curriculum and Instruction) คลิก
    เล่มที่ 11 เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา > คลิก   ฉบับ e-Book > คลิก
    เล่มที่ 12 การปฏิรูปเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก คลิก เอกสาร / บทความ

 เปิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก   
 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน > คลิก  
 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ > คลิก 
 ระดับสมรรถนะทั้งห้า Scales of Five Competencies > คลิก 
 ความก้าวหน้า การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) > คลิก 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ) > คลิก 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับบทบาทของศึกษานิเทศก์แนวใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี > คลิก
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป) คลิก 
 คู่มือการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน: ป.6 > คลิก 
 คู่มือการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน: ม.3 > คลิก 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป) > คลิก 
 คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) > คลิก 
 Soft skill Assessment (รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง) > คลิก
 การเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน ทำอย่างไร ? (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 บทความ สมรรถนะผู้เรียน (ศน.รัชภูมิ สมสมัย) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนด้านนวัตกรรมหลักสูตร (ดร.กรัณย์พล) > คลิก เอกสาร / คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551

        การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ด้าน

        1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

        2. ความสามารถในการคิด เป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตน เองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

        3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

        4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็น ความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อื่น

        5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก  
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด 
แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
 แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/สมรรถนะของผู้เรียน (ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม / ทักษะชีวิต : สมศ.) > คลิก
 รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่พิมพ์ 2560 > คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

@ CBE Thailand > คลิก
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ by Wiriya Eduzones > คลิก 
@ Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน > คลิก Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
14 ก.ค. 2563 02:37
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
26 ม.ค. 2563 23:16
Comments