สื่อร่วมใช้ by NPT2

การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.นครปฐม เขต 2
OBEC Content Center

ประกอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ความเป็นมา

        สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OBEC Content Center  เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ให้มีทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของตอนเอง หรือประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ
        มีการจัดอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการติดตั้งชุดโปรแกรมตลอดจนการใช้งานต่าง ๆ เพื่อนำไปขยายผลยังโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ
        สำหรับแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ประกอบด้วยชุดโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบครบวงจร 5 ส่วน ได้แก่
    1. Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    2. Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    3. Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    4. Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    5. Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
        ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ (Devices) ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet และ Mobile ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Windows โดยพร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
        โดยมีเนื้อหาสำหรับให้บริการ 8 ประเภท ได้แก่ แอปพลิเคชั่น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย โดยจัดเก็บตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้  พร้อมรองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ 
        ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแอปพลิเคชันฟรี ได้ที่ contentcenter.obec.go.th และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/ContentCenter, Line@: https://lin.ee/mQtSOE3 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน E-mail: info_contentcenter@obecmail.obec.go.th โทรศัพท์ 02-288-5518 และโทรสาร 02-280-3804

        สพฐ. ได้มีการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
        การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่โรงเรียน อย่างน้อยจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด โดยดำเนินการตาม 6 กิจกรรม ดังนี้
        กิจกรรมที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กิจกรรมที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
        กิจกรรมที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้
        กิจกรรมที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด
        กิจกรรมที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้
        กิจกรรมที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดาเนินงาน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
    2. เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้จัดอบรม
    3. จัดทำแผนการดาเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
    4. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด
    5. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้ และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้
    6. สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
    รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
    1. น.ส.บุญสุพร เพ็งทา
    2. น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
    3. น.ส.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
    4. นายเมธี อ้นทอง 

คำสั่งที่ 71 / 2564 ลว.17 มี.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน > คลิก สื่อสารการขับเคลื่อน 

 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.นครปฐม เขต 2 (KPI Report System : KRS) > คลิก 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด 9.2 NPT2 > คลิก 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (NPT2) > คลิก 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.สพฐ.) > คลิก
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด 9.2 (สพฐ.) > คลิก
 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิป ตัดต่อจากการประชุมทางไกล สตรีมสดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564) > คลิก
 คำสั่งที่ 151/2564 ลว. 23 มิ.ย.64 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ > คลิก 
 คำสั่งที่ 496/2563 ลว.16 ธ.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ > คลิก 
 (คลิป) การประชุมคลินิกออนไลน์ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.สุรินทร์ เขต 1) > คลิก 
 OBEC Content Center  > คลิก 
 DLIT Resources (คลังสื่อการเรียนรู้) > คลิก นำนโยบาย ขยายเพิ่ม เติมชิ้นงาน 

 นวัตกรรม 1สำนักงานเขต 1โรงเรียน (แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
    - (แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2)
    - วิชาภาษาไทย ชั้น  ป.1  |  ป.2  |  ป.3  |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6 
    - วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น  ป.1  |  ป.2  |  ป.3  |  ป.4  |  ป.5  |  ป.6
    - วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น   ป.4  |  ป.5  |  ป.6 
    - วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  

 e-Learnng สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

 คลิปการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ จากครู สพป.นครปฐม เขต 2
ปฐมวัย > คลิก 
- คณิตศาสตร์ > คลิก 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > คลิก
- ภาษาไทย > คลิก  
- ภาษาอังกฤษ > คลิก 
- สังคมศึกษาฯ > คลิก
- การงานอาชีพ คลิก.
- สุขศึกษา+พละศึกษา > คลิก
- ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์+เพิ่มเติม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/sux-cak-khru/203150892_1238308966627632_3810453615647535798_n.jpg

 คลังสื่อ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก  
 สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
 ชุดการสอนซีรี่่ย์-ที่นี่ดงเกตุ > คลิก  


 คลิปการสอนระดับปฐมวัย โดย นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต > คลิก
 คลิปการสอนระดับปฐมวัย โดยครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก
 คลิปการสอนโรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 

ภาษาอังกฤษ 
 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2564
     - วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น  ป.4  |  ป.5  |  ป.6  
 Goong'nang ครูกุ้งนาง โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล > ตลิก
 Teacher Joy Channel ครูจอย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 
 คลิปการสอน ครูอำพร วุฒิฐิโก โรงเรียนวัดกกตาล > คลิก 
 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล)
    เล่มที่ 1 Delicious Meals ป.5 > คลิก 
    เล่มที่ 2 Shopping Online ป.6 > คลิก 
    เล่มที่ 3 Interesting Occupations ป.6 > คลิก  
    เล่มที่ 4 Health Problem ป.6 > คลิก 
    เล่มที่ 5 Getting Around ป.6 คลิก 
    ฉบับ PDF รวม 5 เล่ม คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 (สวก.) 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF Word
        ม.6 > PDF Word 
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 (สพป.นครปฐม เขต 2) คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 (6/2559 สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
 แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 (7/2559 สพป.นครปฐม เขต 2) คลิก 
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 (8/2559 สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (9/2559 สพป.นครปฐม เขต 2) คลิกชุดใบงานออนไลน์ โดย ครูไอที
EP.1 liveworksheets การสมัครสมาชิก https://youtu.be/lh-px5-s8yw
EP.2 liveworksheets การสร้างใบงานแบบเติมคำ https://youtu.be/h0pCsNpR9IU 
EP.3 liveworksheets การส่งใบงานให้นักเรียน https://youtu.be/FzC19TqteTs 
EP.4 liveworksheets นักเรียนจะส่งใบงานให้ครูตรวจอย่างไร https://www.youtube.com/watch?v=icIv1wICEBk&t=279s 

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources) > คลิกหน้าเว็บย่อย (1): คลังสื่อ พสม.
Comments