การศึกษายกกำลังสอง


# เอกสาร ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สพฐ.2563) > คลิก 

สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 

# ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ช่วยยกกำลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร > คลิก 

# ถอดรหัสแผนปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ที่จะพลิกโฉมการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษายกกําลังสอง ภายใต้นโยบายของ รมว.ศธ.”ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” > คลิก

Category: แผน/ยุทธศาสตร์ > คลิก 

แผนปฏิรูปการศึกษาแนวทางใหม่ พร้อมปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ยกกำลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ (คลิป17 ส.ค. 2563) > คลิก 

# การศึกษายกกำลังสอง คืออะไร? > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/yk-kalang/te2sModel.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/yk-kalang/25620.jpg
เอกสารประกอบคำบรรยาย > คลิก        การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC) คลิก
    ต้นเรื่อง > คลิก
    ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ > คลิก
    สื่อประกอบการประชุม: 
    แนวทางการดำเนินงาน > คลิก
    สมรรถนะทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (วัฒนาพร) > คลิก
    คุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อาทิตยา) > คลิก
    การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant > คลิก
    การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP > คลิก 


Comments