หอเกียรติยศBest Practices ของ สพป.นฐ.2 / โรงเรียน / ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.88220)
          นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตั้งใจ ร่วมมือปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ
        บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2562

    - 27/4/2563 โรงเรียนวัดรางกำหยาด ได้รับการพิจารณา การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ประจำปี 2563 ของ คุรุสภา รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง Rangkumyard Model > คลิก

    - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 (14-15 มีนาคม พ.ศ. 2563) ระดับภาค > คลิก 
    1. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ
   *2. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม 
    3. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวภัทรภร ปถะคามินทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม 
   *4. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ 
    * = ผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2

    - เด็กหญิงวิศรุตา สุทธินนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาราม ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 > คลิก ปีการศึกษา 2561

    - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561 รุ่นที่ 8 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
      1 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
      2 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
      3 นางสาวทิพวัลย์ หลายภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 
      4 นางสาวนิธา เกิดความสุข ครูโรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลคุรุสดุดี ปีการศึกษา 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
    1 นางนิภา ไชยป่ายาง ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 
    2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ 

    - รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายสมหมาย ตรงดี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 
    
    - รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นางสาวลริชา ม่วงสอน ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 

    - รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ราย ได้แก่
    1 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    3 น.ส.กัญญาณัฐ เต็กจินดา โรงเรียนวัดวังน้ำขาว อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม


ปีการศึกษา 2560

    - รางวัล คุรุสดุดี ปีการศึกษา 2560 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่
    1 นางฉวีวรรณ บุญยะผลานันท์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    2 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

    - รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2560 ได้แก่ นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

    - รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรตสถานศึกษาในสังกัด

1. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ระดับทอง ได้แก่
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระดับเพชร ได้แก่
    - โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบัวหวั่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

3. รางวัล Best Practice ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560” ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5. รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6. รางวัล ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560ได้แก่
    - โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

7. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

8. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

10. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

11. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง ใหญ่ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

12. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

14. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

15. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปะหัตถกร นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม

16. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

17. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

18. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

19. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

20. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

21. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

22. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
    ระดับเงิน
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านพาดหมอน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดไทยรัฐวิทยา 4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    ระดับทอง
    - โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    ระดับเพชร
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

23. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

24. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

25. รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

26. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียน วัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

27. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
    - โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา2) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

28. รางวัลการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

29. โรงเรียนวัดรางกำหยาด ได้รับการพิจารณา การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ประจำปี 2563 (27/4/2563) ของ คุรุสภา ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง Rangkumyard Model > คลิก- ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWORD ประจำปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A161.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/10-10.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2561

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น พีธีมอบโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม


ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
(ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) > คลิก

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
ได้รับการกระกาศผลการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2561


เอกสารอ้างอิง 1 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 2 > คลิก
เอกสารอ้างอิง 3 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 4 > คลิก

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

        โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ประกาศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/13726834_1122706801109319_905969426235676083_n.jpg?attredirects=0

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

       นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)


วันที่ 14 ตุลาคม 2556
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน นำบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ก.ต.ป.น. และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น, นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน บรรยากาศฉันท์มิตร

ลพบุรี1ดูงาน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

        ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (ดร.สุรเสน ทั่งทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ อีก 3 ท่าน นำคณะศึกษานิเทศก์ รวม 20 คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายซักถาม ศึกษาเอกสาร แบบเจาะลึกสู่การนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง


พิจิตร1ดูงานนิเทศ


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
29 เม.ย. 2563 01:44
Comments