หอเกียรติยศ


Best Practices ของ สพป.นฐ.2 / โรงเรียน / ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.88220)
          นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตั้งใจ ร่วมมือปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก


ปีการศึกษา 2564

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A563.jpg

- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A563.jpg

- นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 30 กรกฏาคม 2564

- นางอาจิณ  พูลสำราญ  โรงเรียนวัดไร่ขิง  ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จังหวัดนครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%93.jpg
- นางสาวอริสรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg
- นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg

- "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูชิต พฤษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) ตามหนังสือที่ ศธ 04289/ว 766 ลว. 27 พ.ย.2563 > คลิก  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

- 11 มีนาคม 2564 ดำเนินการคัดกรองและวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8764%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C3.jpg?attredirects=0
- ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก  

- เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ลว.14 ธันวาคม 2563 > คลิก 


ปีการศึกษา 2563

- ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 64 / 2563 > คลิก

- นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 หมายเลข 228 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg
- ผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลว. 25 ธันวาคม 2563 > คลิก

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 

- ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 > คลิก 

- ผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ตัวเรา" ระดับตัวแทน สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งระดับ สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดรางกำหยาด (5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง), โรงเรียนวัดมะเกลือ (ขยะสร้างคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง), โรงเรียนวัดบางหลวง (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ) > คลิก

- ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 

- ผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก 

- การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 

- ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก แยกเป็น มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม > คลิก  

- การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 

โรงเรียนวัดรางกำหยาด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลการประเมินคุณภาพผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี ๒๕๖๓“ระดับภูมิภาค”  ชื่อผลงาน: รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง rangkumyard model  ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓“ระดับภูมิภาค” ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  > คลิกประกาศผลการประเมิน ITA Online

- ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
     ปี 2563  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
     ปี 2562  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 คลิก 

- ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562

    - รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา​ ประเภทศึกษานิเทศก์​ ระดับจังหวัด ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    - รางวัลบุคลากรทางกาารศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา > คลิก
    - รางวัลสถานศึกษาสีขาว 
ระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ บุณยะผลานันท์ 
    ครูผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณา บุญอร่าม 
ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย (ตามประกาศลำดับที่ 266)
    ผู้บริหารสถานศึกษา นายภูวเดช สว่างวงษ์ 
    ครูผู้รับผิดชอบ นายทองพูล สุทาวัน 
โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ตามประกาศลำดับที่ 267)
    ผู้บริหารสถานศึกษานายธนสาร บัลลังก์ปัทมา 
    ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร อ่อนศิริ ปีการศึกษา 2562

    - รางวัลคุณภาพ OBECQA แห่ง สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562  สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 27-29 กันยายน 2562) 
    - รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง  ระดับเงิน  ระดับเพชร  ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563
    - รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลคลิก 
    - รางวัลชนะเลิศ Innovative Teachers Leadership Award 2019 
นายปัณณธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ >  คลิก
    - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 (14-15 มีนาคม พ.ศ. 2563) ระดับภาค > คลิก 
    รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    1. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ
   *2. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม 
    3. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวภัทรภร ปถะคามินทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม 
   *4. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ 
    * = ผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2
    - ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWORD ประจำปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เด็กหญิงวิศรุตา สุทธินนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาราม ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 > คลิก 
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- โรงเรียนขนาดเล็ก คุณครูปัฌธรรมา วะลับ (โรงเรียนวัดพระมอพิสัย)
- โรงเรียนขนาดกลาง คุณครูสุนี บุญพันธุ์ (โรงเรียนวัดรางกำหยาด)
- โรงเรียนขนาดกลาง คุณครูพิมพ์วลัช์ กาญจโนทัย (โรงเรียนวัดสรรเพชญ)
- โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ คุณครูธันยาภรณ์ จินดารัตน์ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล) > คลิก ปีการศึกษา 2561

    - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561 รุ่นที่ 8 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
      1 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
      2 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
      3 นางสาวทิพวัลย์ หลายภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 
      4 นางสาวนิธา เกิดความสุข ครูโรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลคุรุสดุดี ปีการศึกษา 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
    1 นางนิภา ไชยป่ายาง ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 
    2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ 

    - รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายสมหมาย ตรงดี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 
    
    - รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นางสาวลริชา ม่วงสอน ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 

    - รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    -  รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียน วัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 
- โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา2) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

    - โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 > คลิกปีการศึกษา 2560

    - รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 
    1 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
    2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
    3 น.ส.กัญญาณัฐ เต็กจินดา โรงเรียนวัดวังน้ำขาว อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัล คุรุสดุดี ปีการศึกษา 2560 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
    1 นางฉวีวรรณ บุญยะผลานันท์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    2 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2560 ได้แก่ นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต 

    - รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

    - รางวัล Best Practice ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560” ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม > คลิก 

    - รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัล ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560ได้แก่ 
- โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง ใหญ่ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปะหัตถกร นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

    - รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 
    ระดับเงิน 
- โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านพาดหมอน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดไทยรัฐวิทยา 4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
    ระดับทอง 
- โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    ระดับเพชร 
- โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2559

    รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
ระดับทอง ได้แก่ 
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ระดับเพชร ได้แก่ 
    - โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    - โรงเรียนวัดบัวหวั่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 > คลิก
    - โรงเรียนวัดจินดาราม
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)ผลการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
ปี 2562

          รวบรวมจากการจัดนิทรรศการตามโครงการชุมชนวิชาชีพ และเครือข่ายการพัฒนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติที่ดีสู่คุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ดร.สมหมาย เทียนสมใจ) ขอรับการประเมินวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมีโรงเรียนนำผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาจัดนิทรรศการ ดังนี้
1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    1.1 การบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 7 ส. สร้างสรรค์ขับเคลื่อนภายใต้วงจรคุณภาพ PCDA > คลิก 
    1.2 สื่อการเรียนรู้ “เขียนสนุก ปลูกปัญญา” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คลิก
    1.3 อ่านได้ อ่านคล่อง ต้องช่วยกันฝึกอ่าน คลิก
2. โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษ์วิทยา) > กิจกรรมปิ่นโตความดี คลิก
3. โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > Digital Student Rangers ภูมิศาสตร์ชุมชน 4 มิติ (นายปัณณธร แก้วเขียว) > คลิก4. โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) > คลิก
4. โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) > คลิก
5. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์) > กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) Creativity-Base Learning > คลิก 
6. โรงเรียนวัเลานตากฟ้า > การพัฒนาการคัดลายมือ...สื่อรักษ์ภาษาไทย คลิก 
7. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ > ผลงานเด่น กิจกรรมดี โรงเรียนวิถีพุทธ > คลิก 
8. โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็ก 
9. โรงเรียนวัดบางหลวง > Jigsaw Activity สร้างวิถียอดนักอ่าน > คลิก
10. โรงเรียวัดจินดาราม > ก้าวสู่การพิชิตเป้าหมาย > คลิก
11. โรงเรียนวัดศรีษะทอง > อาสาทำดี ตามวิถีศีรษะทอง > คลิก
12. โรงเรียนวัดนิลเพชร > การพัฒนาทักษะการจักสานสู่ความเป็นเลิศ > คลิก
13. โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) > การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หอมเกร็ดร่วมใจ ขยับกาย สลายพุง (ภายใต้โครงการ ChOPA &ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี) > คลิก
14. โรงเรียนวัดศิลามูล > ผลิตภัณฑ์หัตถภาชนะศิลาไทย > คลิก 
15. โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) > ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ > คลิก 
16. โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) > การจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนเล่นสนุก ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 > คลิก
17. โรงเรียนวัดบางปลา(เมธีจุลารักษ์) > TFE แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A161.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/10-10.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2561
        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น พีธีมอบโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/moe%20awards61.jpg
ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
(ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561)

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
ได้รับการกระกาศผลการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2561
เอกสารอ้างอิง 1 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 2 > คลิก
เอกสารอ้างอิง 3 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 4 > คลิก

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

        โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ประกาศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/13726834_1122706801109319_905969426235676083_n.jpg?attredirects=0

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

       นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)


วันที่ 14 ตุลาคม 2556
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน นำบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ก.ต.ป.น. และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น, นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน บรรยากาศฉันท์มิตร

ลพบุรี1ดูงาน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

        ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (ดร.สุรเสน ทั่งทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ อีก 3 ท่าน นำคณะศึกษานิเทศก์ รวม 20 คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายซักถาม ศึกษาเอกสาร แบบเจาะลึกสู่การนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง


พิจิตร1ดูงานนิเทศ


Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
29 เม.ย. 2563 01:44
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
9 ม.ค. 2564 00:10
ĉ
Webmaster Supervisory,
2 มิ.ย. 2564 23:49
Comments