หอเกียรติยศBest Practices ของ สพป.นฐ.2 / โรงเรียน / ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.88220)
          นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตั้งใจ ร่วมมือปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/10-10.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2561

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น พีธีมอบโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม


ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
(ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) > คลิก

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
ได้รับการกระกาศผลการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2561


เอกสารอ้างอิง 1 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 2 > คลิก
เอกสารอ้างอิง 3 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 4 > คลิก


https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

        โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ประกาศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/13726834_1122706801109319_905969426235676083_n.jpg?attredirects=0

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

       นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)


วันที่ 14 ตุลาคม 2556
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน นำบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ก.ต.ป.น. และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น, นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน บรรยากาศฉันท์มิตร

ลพบุรี1ดูงาน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

        ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (ดร.สุรเสน ทั่งทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ อีก 3 ท่าน นำคณะศึกษานิเทศก์ รวม 20 คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายซักถาม ศึกษาเอกสาร แบบเจาะลึกสู่การนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง


พิจิตร1ดูงานนิเทศ


Comments