หอเกียรติยศBest Practices ของ สพป.นฐ.2 / โรงเรียน / ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.88220)
          นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตั้งใจ ร่วมมือปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ
        บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับรางวัลในระดับชาติ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ราย ได้แก่
    1.1 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    1.2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    1.3 น.ส.กัญญาณัฐ เต็กจินดา โรงเรียนวัดวังน้ำขาว อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

2. รางวัล คุรุสดุดี ปีการศึกษา 2560 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่
    2.1 นางฉวีวรรณ บุญยะผลานันท์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    2.2 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

3. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2560 ได้แก่ นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

4. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต

5. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2561 รุ่นที่ 8 จำนวน 4 ราย ได้แก่
    5.1 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    5.2 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    5.3 นางสาวทิพวัลย์ หลายภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
    5.4 นางสาวนิธา เกิดความสุข ครูโรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

6. รางวัลคุรุสดุดี ปีการศึกษา 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่
    6.1 นางนิภา ไชยป่ายาง ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
    6.2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์

7. รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

8. รางวัล “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายสมหมาย ตรงดี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม

9. รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นางสาวลริชา ม่วงสอน ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

10. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สถานศึกษาในสังกัด

1. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559

ระดับทอง ได้แก่
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ระดับเพชร ได้แก่
    - โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบัวหวั่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

3. รางวัล Best Practice ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560” ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

5. รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6. รางวัล ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2560ได้แก่
    - โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

7. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

8. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

10. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียน วัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

11. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง ใหญ่ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

12. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

14. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

15. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปะหัตถกร นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม

16. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

17. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

18. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

19. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

20. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

21. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

22. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
    ระดับเงิน
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านพาดหมอน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดเกาะแรต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดไทยรัฐวิทยา 4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    ระดับทอง
    - โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    ระดับเพชร
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

23. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

24. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

25. รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

26. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียน วัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

27. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
    - โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา2) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

28. รางวัลการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A161.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/10-10.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2561

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น พีธีมอบโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม


ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
(ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) > คลิก

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
ได้รับการกระกาศผลการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2561


เอกสารอ้างอิง 1 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 2 > คลิก
เอกสารอ้างอิง 3 > คลิก  เอกสารอ้างอิง 4 > คลิก

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

        โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ประกาศ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/hx-keiyrtiys/13726834_1122706801109319_905969426235676083_n.jpg?attredirects=0

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

       นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)


วันที่ 14 ตุลาคม 2556
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน นำบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ก.ต.ป.น. และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น, นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน บรรยากาศฉันท์มิตร

ลพบุรี1ดูงาน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

        ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (ดร.สุรเสน ทั่งทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ อีก 3 ท่าน นำคณะศึกษานิเทศก์ รวม 20 คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายซักถาม ศึกษาเอกสาร แบบเจาะลึกสู่การนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง


พิจิตร1ดูงานนิเทศ


Comments