Zero Waste School Infographic NPT2

รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะ สพป.นครปฐม เขต 2
 แถลงเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563 (29 ม.ค.63) > คลิก

 การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ" (28 ม.ค.63) > คลิก

- Power Point มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 2563 (28 ม.ค. 63)  และคำกล่าวเปิด ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน > คลิก
- การดำเนินการ มาตรการลด คัดแยก ขยะ (ดร.อโณทัย) โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา > คลิก
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2562

https://www.deqp.go.th/media/images/F/A5/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2562 > คลิก
 แนวทางการจัดทำรายงานประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) > คลิก  การจัดการขยะ (สพป.นครปฐม เขต 2) 2561
        ใช้หลัก 5R, ใช้ภาชนะใส่น้ำดื่มส่วนตัวมาใช้ที่ทำงานและเลี่ยงการใช้แก้วน้ำพลาสติก / นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ / 
        กลุ่มนิเทศ : สร้างจิตสำนึก ลดปริมาณการใช้โฟมและถุงพลาสติก


 ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) > คลิก
 คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ > คลิก
 คู่มือการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม > คลิก 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก กศน. การบริหารจัดการขยะ > คลิก
 คู่มือ ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ > คลิก
 การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน โดยคุณกวีนา ศรีวิโรจน์ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
- พฤติกรรมคืออะไร https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1050
- สิ่งที่จะได้เรียนรู้กันในวันนี้ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1283
- ความคาดหวังวันนี้ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1462
- ตาวิเศษเห็นนะ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1677
- ตระหนก vs ตระหนัก https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1847
- ปัญหาขยะบนเกาะะหลีเป๊ะ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=1941
- การบริโภคของมนุษย์เรา https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2165
- ภาระ vs ภารกิจ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2361
- ภาระขยะล้นโลก https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2414
- เมืองต้นแบบการจัดการขยะในประเทศไต้หวัน https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2526
- บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วคือขยะประเภทหนึ่ง https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2765
- เรามาช่วยกันเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจกันดีกว่า https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=2877
- ถ้าผู้นำพร้อม ทีมงานพร้อม ขับเคลื่อนโครงการเพื่อความสำเร็จ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=3199
- ทางเดินของบรรจุภัณฑ์ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=3279
- ขยะในสำนักงาน https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=3497
Reuse ในสำนักงาน https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=4641
- บรรจุภัณฑ์คืออะไร https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=4740
- กระดาษ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5032
- ขวดพลาสติก https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5149
- กระป๋อง https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5356
- กล่องนม น้ำผลไม้ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5523
- การนำกล่องนมไปทำหลังคา https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5619
- ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานในสำนักงาน https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5805
- ธ.ก.ส. มุ่งสู่…มาตรฐานสำนักงานปลอดขยะ https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=5892
- ฟูจิซีรอก กับการจัดการกระดาษในสำนักงาน https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=6006
- LPN ใส่ใจสิ่งแวดล้อม https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=6079
- การคัดแยะขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=6270
- รายการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล https://youtu.be/cPEOfCF4Ars?t=7028Comments