INFOGRAPHIC


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/INFOGRAPHIC%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
องผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้ ICT ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูคอมพิวเตอร์ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 50 คน 
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : 
    นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้ ICT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์) 
    แนวปฏิบัติและการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร)  
    ปฏิบัติการ Infographic (นายหนึ่ง พุมมาลา, นางปัทมา ชั้นอินทร์งาม ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม)
    แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สรุป มอบหมายภารกิจ  (ศน.สายใจ ฉิมมณี)
กิจกรรม : บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำชิ้นงานส่ง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยใช้ช่องทางที่กำหนดให้ 
    งานชิ้นที่ 1 Infographic ในกลุ่มสาระฯ หลัก 5 สาระฯ  
    งานชิ้นที่ 1 Infographic เรื่อง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียน
    งานชิ้นที่ 3 Infographic ที่มีการต่อยอดเพิ่มลิงก์ไปยังสื่อเสริม
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : 
    ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติชิ้นงาน และเป็นวิทยากรขยายผลการปฏิบัติงานสู่ครูในโรงเรียนตนเองได้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมขยายผลในระดับโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลจากผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 นำมาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดำเนินการจัดกระทำเนื้อหาจัดทำเป็นสื่อชิ้นงาน Infographic 
    ผู้เข้ารับการอบรม ประสานกับกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการรวบรวมจัดทำชิ้นงาน เป็นคลังสื่อ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
    ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในแวดวงการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวคิดหรือองค์ความรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชมอัลบั้มภาพ กิจกรรมการอบรม กล้อง Kootom Suppawut Buajalearn

Infographic


Infographic

        ย่อมาจาก Information Graphic มาจากคำว่า Information + graphics หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดย ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network ข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก  

        วิธีสร้าง infographic ด้วยเว็บไซต์ piktochart ซึ่งเป็นเว็บที่รวมเครื่องมือในการสร้าง infographic ออนไลน์ ทั้งฟรีและมีแม่แบบให้ด้วยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Infographic

 สร้าง Infographic ด้วย Power Point 2016  ตอนที่ 1  2  3   
 สรุป 4 ขั้นตอนสร้าง Infographic ด้วย PowerPoint > คลิก 
 การสร้าง Infographic ด้วย Power Point
 คลิปสร้างInfographicด้วย Power Point คลิก
 อินโฟกราฟิก โดย จงรัก เทศนา      > คลิก 
 พัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน โดยใช้ Infographics > คลิก 
 Infographic step by step คลิก
 วิธีสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Piktochart > คลิก
 9 ขั้นตอนทำ Infographic > คลิก
 คลิปการสร้าง Infographic ด้วย Adobe Illustrator
 5 เครื่องมือช่วยสร้าง Infographic
 หลักการออกแบบ Infographic
 7 ขั้นสร้างสรรค์ Infographic คลิก
 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ คลิก

แนวทางการขยายผล
1) โครงการ คลิก 
2) หลักสูตร(กำหนดการอบรม) คลิก
3) แบบรายงานผลดำเนินการ คลิก 
4) คู่มือการฝึกอบรมฯ > คลิก 

http://www.thinkttt.com/wp-content/uploads/2016/05/Infographic-Complete.pdf

 สมาชิกที่เข้าอบรม คลิก
 เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน > คลิก
 ชิ้นงาน > คลิก

โปรแกรมที่ใช้พัฒนา Infographic
Adobe Illustrator > คลิก
     - คู่มือการใช้งาน  > คลิก
 Kinetic Typography 

แหล่งข้อมูล
 ตัวอย่างผลงานการอบรม > คลิก
 OBEC-INFOGRAPHIC > คลิก
 Krutalk > คลิก 
 Inskru > คลิก 


https://www.facebook.com/infographic.thailand/

http://infographic.in.th/infographic/gifographic-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-infographic-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2017

https://www.canva.com/create/infographics/