INFOGRAPHIC‎ > ‎ผลงาน‎ > ‎

คณิตศาสตร์

ผลงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
นางสาวจุฑามาศ จันทร์สา
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/DK-MATCH.jpg
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
สาระที่ 2 / ค 2.1 / ป.6 ตชว.3.3
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95DLIT.jpg

นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต์
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
โรงเรียนวัดท่าพูด
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%874.JPG
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

โรงเรียนวัดเกาะแรต

 
โรงเรียนวัดท้องไทร

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ มัธยมศึกษา
 
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
 
โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg
 วัดลานคา คณิตศาสตร์ ครูเกศวรี ในเรือน
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประถมศึกษา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg
วัดวังน้ำขาว คณิตศาสตร์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.jpg

โรงเรียนบ้านลานแหลม การชั่ง ตวง วัด

 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF.jpgโรงเรียนวัดบางพระ มัธยมศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%AF%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AF.jpg

โรงเรียนวัดบางพระ ประถมศึกษา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94.jpg
โรงเรียนบ้านลานแหลม
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%203.jpg
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.png
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.JPG
โรงเรียนวัดบางปลา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.JPG
โรงเรียนวัดศรีษะทอง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.png
โรงเรียนวัดโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpgโรงเรียนวัดจินดาราม


 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
 
โรงเรียนวัดสัมปทวน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/khnit/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpgโรงเรียนวัดสัมปทวน


*************************************************************************************************************************************************

Comments