INFOGRAPHIC‎ > ‎ผลงาน‎ > ‎

วิทยาศาสตร์

ผลงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG
นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดนราภิรมย์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg

โรงเรียนวัดลานคา
ครูอิ่มทิพย์ อนิศดา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดจินดาราม

 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/dk-sci.jpg
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
สาระที่ 2 / ว.2.1 / ป.6 ตชว.2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
 
โรงเรียนวัดท้องไทร
 
โรงเรียนวัดเกาะแรต
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-DLIT.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดท่าพูด
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
 
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ มัธยมศึกษา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว มัธยมศึกษา
 
 
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประถมศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpgโรงเรียนวัดบางพระ มัธยม วิทยาศาสตร์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1.jpg
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ประถมศึกษา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%AF%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดบางพระ ประถมศึกษา
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.png
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

โรงเรียนบ้านลานแหลม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.JPG?attredirects=0
โรงเรียนวัดบางหลวง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.png
โรงเรียนวัดโพธิ์
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.JPG
โรงเรียนวัดบางปลา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดศรีษะทอง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg
โรงเรียนวัดศรีษะทอง
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C3.jpg
โรงเรียนวัดศรีษะทอง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดสัมปทวน


 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg0
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic/phl-ngan/withy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.JPG?attredirects=0โรงเรียนวัดบางหลวง

*****************************************************************************************************************************************************

Comments